• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
raspisuje
NATJEČAJ ZA UPIS 20 PRISTUPNIKA U POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ NEUROLOGIJA  u akademskoj 2019/2020. godini

I.
Poslijediplomski specijalistički studij za stjecanje akademskog naziva sveučilišni magistar odnosno sveučilišna magistra Neurologije iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane neurologija traje jednu (1) godinu, odnosno, dva (2) semestra te je za zavšetak potrebno steći najmanje 60 ECTS bodova.

II.
PRAVO PRIJAVE ZA UPIS  imaju doktori medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz neurologije nakon prve godine specijalističkog usavršavanja ili specijalisti neurologije.
III.
POTREBNA DOKUMENTACIJA :
•    izvornik ili ovjerena  preslika diplome o završenom medicinskom fakultetu    
•    potvrda o položenom državnom ispitu
•    rješenje o specijalizaciji ili odobrenje za specijalizaciju
•    dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
•    potvrda o prosjeku ocjena diplomskog studija
•    domovnica
•    životopis (na europass obrascu dostupnom na web stranici Fakulteta)
•    odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ukoliko pravne osobe plaćaju troškove studija)  ili  osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju troškove studija)
•    presliku uplatnice  u iznosu od 300,00 kn na IBAN HR0825000091102014297 (poziv na broj:  pristupnikov OIB -74)  te s naznakom: za troškove razredbenog postupka)

Na Natječaj se prijavljuje  na propisanim obrascima (obrazac za prijavu, obrazac za životopis) koji se nalaze na web stranici studija  www.mefos.hr kao privitak tekstu Natječaja.
Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

Poslijediplomski specijalistički studij Neurologija ustrojava se i izvodi kao obvezni dio specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz neurologije.
Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija iz neurologije očekuje se svladavanje najnovijih teorijskih i praktičnih vještina iz neurologije.  
Detalji o studijskom programu nalaze se na stranici www.mefos.hr

IV.
MJESTO IZVOĐENJA NASTAVE:  Medicinski fakultet Osijek i Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
Ukupna školarina poslijediplomskog specijalističkog studija iznosi 12.000,00 kuna. Školarina se plaća u cijelosti.
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE  11. prosinca 2019.

Prijave za upis podnose se na adresu:
 
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek
Ured za poslijediplomske studije – prijava na natječaj
Josipa Huttlera 4
31 000  Osijek
Prijave koje nisu popunjene u skladu s propisanim obrascem za prijavu i uputama ili  nisu potpune neće se razmatrati.
Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

CVobrazac (.doc)
Europske jezicne razine tablica za samoprocjenu (.doc)
Natjecaj za upis Neurologija 2019 2020 (.doc)
Obrazac za prijavu neurologija (.doc)