• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje
N A T J E Č A J


1.    za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – laborant u Katedri za mikrobiologiju, parazitologiju i kliničko-laboratorijsku dijagnostiku na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za radnicu za vrijeme trajanja rodiljnog/roditeljskog dopusta) na Medicinskom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pristupnici na natječaj pod točkom 1. su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.) dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

-    srednja stručna sprema zdravstvenog smjera
-    1 godina radnog iskustva

Uz prijavu na natječaj pristupnici  su obvezni   priložiti:
-    životopis
-    presliku dokaza o državljanstvu
-    ovjeren dokaz o stečenom stupnju obrazovanja
-    elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
-    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja    

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka.
Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.mefos.unios.hr).
Opis poslova radnog mjesta i način provođenja testiranja /razgovora te izvorima za pripremanje pristupnika,   pristupnici će biti  obaviješteni objavama na službenoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.mefos.unios.hr) najkasnije 5 dana prije održavanja pisane provjere znanja.
Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.
 
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Pristupnici Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

Svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Medicinski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET OSIJEK
Josipa Huttlera 4,  31 000 OSIJEK

Natjecaj - tekst natječaja (.doc)
Privola (.docx)
Izvod iz Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta laborant Katedra za mikrobiologiju (.doc)

objavljeno: 13.11.2019.