• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1. u  Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju
1.1. jednog  nastavnika  u naslovno  znanstveno-nastavno zvanje docenta   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju farmacija, u nastavnoj bazi KBC Osijek
1.2. jednog  nastavnika  u naslovno  znanstveno-nastavno zvanje docenta   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani klinička biokemija,  u nastavnoj bazi KBC Osijek

2. u  Katedri za anatomiju i neuroznanost
2.1. jednog  nastavnika  u naslovno  znanstveno-nastavno zvanje docenta   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju temeljne medicinske znanosti, znanstvenoj grani anatomija, u nastavnoj bazi KBC Osijek

3.u  Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu
3.1. tri suradnika  u naslovno  suradničko zvanje asistenta   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani  patologija, u nastavnoj bazi KBC Osijek

4.u  Katedri za farmakologiju
4.1. jednog  nastavnika  u naslovno  znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju farmacija, u nastavnoj bazi KBC Osijek

5. u  Katedri za biofiziku i radiologiju
5.1. jednog  nastavnika  u naslovno  znanstveno-nastavno zvanje docenta   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani radiologija,  u nastavnoj bazi Dom zdravlja Osijek
5.2. osam suradnika  u naslovno  suradničko zvanje asistenta   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani radiologija, u nastavnoj bazi KBC Osijek

6.  u  Katedri za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju
6.1. četiri suradnika  u naslovno  suradničko zvanje asistenta   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani otorinolaringologija, u nastavnoj bazi KBC Osijek

7.   u  Katedri za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine
7.1. četiri suradnika  u naslovno  suradničko zvanje asistenta   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani interna medicina, u nastavnoj bazi KBC Osijek

8. u  Katedri za kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu
8.1. jednog  nastavnika  u naslovno  znanstveno-nastavno zvanje docenta   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani urologija,  u nastavnoj bazi KBC Osijek
8.2. dva suradnika  u naslovno  suradničko zvanje asistenta   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani urologija, u nastavnoj bazi KBC Osijek  
8.3. tri suradnika  u naslovno  suradničko zvanje asistenta   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija, u nastavnoj bazi KBC Osijek

9. u Katedri za mikrobiologiju, parazitologiju i kliničko-laboratorijsku dijagnostiku
9.1. jednog  suradnika  u naslovno  suradničko zvanje poslijedoktoranda  u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani Medicinska mikrobiologija

10. u  Katedri za pedijatriju
10.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke  medicinske znanosti, znanstvene grane pedijatrija   na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 25% radnog vremena, u nastavnoj bazi KBC Osijek.


Kandidati Natječaja  za izbor zaposlenika/zaposlenice  u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora dužni su ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (”Narodne novine” br. 93/14.,  127/17. i 98/19) te posebne uvjete propisane člankom  93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), člancima 190. i 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člancima 125. i 126. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst, Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17.), člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i člankom 4. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek
Kandidati Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta moraju ispunjavati   posebne uvjete propisane člankom 92. stavkom 2. i člankom 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), člancima 190. i 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člancima 121. i 125. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst, Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17.), člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i člankom 3. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek
Kandidati Natječaja za izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta i poslijedoktoranda dužni su ispunjavati  posebne uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 128. Statuta  Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst i člancima 41. i 43.  Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
(Svi navedeni akti objavljeni su na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja).

Kandidati za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta prijavljuju se na  Obrascu br. 7.  –  prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje, a uz prijavu su obvezni priložiti priloge propisane u obrascu br. 2. kao i tablicu s dokazima o ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora iz  Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17.) i Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek..

Kandidati za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog  profesora i odgovarajuće radno mjesto izvanrednog profesora obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2.  –  prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, a uz prijavu su obvezni priložiti priloge propisane u obrascu br. 2. kao i tablicu s dokazima o ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora iz  Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17.) i Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek..

Kandidati za izbor u naslovna suradničko zvanje asistenta i poslijedoktoranda prijavljuju se na Obrascu br. 7.  –  prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje, a uz prijavu  su obvezni priložiti priloge propisane u obrascu  br. 4.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).

Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dva (2) primjerka na propisanom obrascu i zajedno s propisanom dokumentacijom, i u elektroničkom obliku (na CD-u u word  i pdf. formatu), a radovi u jednom primjerku.
Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se kandidat prijavljuje.

Za kandidate Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Kandidati Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Medicinski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku  od petnaest (15) dana od dana objave natječaja za točke od 1. – 9. te u roku  od trideset (30) dana od dana objave natječaja za točku 10.  na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET OSIJEK
Josipa Huttlera 4,  31 000 OSIJEK

tekst natječaja (.pdf)

privola (.pdf)

objavljeno: 07.02.2020.