• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

KLASA:112-01/20-01/08
URBROJ: 2158-61-05-20-01

    
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor


1. u  Katedri za biofiziku i radiologiju
1.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju  i suradničkom  radnom mjestu poslijedoktoranda  iz znanstvenog područja  Prirodne znanosti, znanstvenog  polja fizika, znanstvene grane biofizika i medicinska fizika  na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 20% radnog vremena, u nastavnoj bazi KBC Osijek.

1.2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju  i suradničkom  radnom mjestu poslijedoktoranda  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane radiologija na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena, u nastavnoj bazi KBC Osijek.

1.3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane radiologija  na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena, u nastavnoj bazi KBC Osijek.

2. u  Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli
2.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju  i suradničkom  radnom mjestu asistenta  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke  medicinske znanosti, znanstvene grane anesteziologija i reanimatologija  na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena, u nastavnoj bazi KBC Osijek.

3. u  Katedri za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju
3.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju  i suradničkom  radnom mjestu asistenta  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija (maksilofacijalna kirurgija) na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena, u nastavnoj bazi KBC Osijek.

Kandidati Natječaja za izbor zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta i poslijedoktoranda dužni su ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (”Narodne novine” br. 93/14.,  127/17. i 98/19) te posebne uvjete propisane člankom  43. i 97.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 128. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst i   člancima 41. i 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Svi navedeni akti objavljeni su na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja).

Kandidati za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto  asistenta prijavljuju se na Obrascu br. 4.  –  prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta.
Kandidati za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda prijavljuju se na Obrascu br. 5.  –  prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda.

Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).
Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se kandidat prijavljuje.

Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dva (2) primjerka na propisanom obrascu i zajedno s propisanom dokumentacijom, i u elektroničkom obliku (na CD-u u word  i pdf. formatu).

Svi kandidati Natječaja pod točkama 1., 2. i 3. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti razgovoru/intervju pred Povjerenstvom, a o mjestu i vremenu održavanja, bit će obaviješteni putem mrežne stranice (www.mefos.hr) Medicinskog fakulteta Osijek najkasnije pet (5) dana prije održavanja razgovora. Sve informacije o tijeku postupka izbora bit će objavljene na mrežnoj stranici (www.mefos.hr) Medicinskog fakulteta Osijek (www.mefos.hr). Za kandidate koji ne pristupe razgovoru/intervju po pozivu, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Za kandidate Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Kandidati Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Medicinski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku  od  trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET OSIJEK
Josipa Huttlera 4,  31 000 OSIJEK

tekst natječaja (.pdf)

privola (.pdf)

objavljeno: 12.02.2020.