• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor


1. u Katedri za mikrobiologiju, parazitologiju i kliničko-laboratorijsku   dijagnostiku
1.1.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju  i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane medicinska mikrobiologija na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 20% radnog vremena.
1.2. jednog  nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog  područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja  temeljne medicinske znanosti

2. u  Katedri za neurologiju
2.1. jednog  zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju  i znanstveno-nastavnom  radnom mjestu docenta   iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane neurologija  na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 30% radnog vremena

3. u Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli
3.1.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju   i znanstveno-nastavnom  radnom mjestu izvanrednog profesora  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane anesteziologija i reanimatologija na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 20% radnog vremena .

4. u  Katedri za pedijatriju
4.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju  i suradničkom   radnom mjestu poslijedoktoranda  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane pedijatrija   na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 20% radnog vremena
4.2. jednog  nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog  područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja  kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane pedijatrija

5. u Katedri za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine
5.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju  i suradničkom   radnom mjestu asistenta  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvene grane obiteljska medicina  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom  (zamjena za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta).
5.2. dva  suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog  područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja  kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane klinička farmakologija s toksikologijom
5.3. jednog  nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog  područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja  kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina.
5.4. tri suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog  područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja  javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvene grane Obiteljska medicina

6. u Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju
6.1. dva  nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog  područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja  farmacija, znanstvene grane farmacija
6.2. jednog  suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog  područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja  farmacija, znanstvene grane farmacija
6.3. jednog  suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog  područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja  farmacija, znanstvene grane medicinska biokemija

7. u Katedri za infektologiju i dermatovenerologiju
7.1. jednog  nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog  područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja  kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane dermatovenerologija

8. u Katedri za javno zdravstvo
8.1. jednog  nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog  područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja  javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvene grane javno zdravstvo
8.2. jednog  suradnika u naslovno suradničko  zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog  područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja  javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvene grane javno zdravstvo

Kandidati natječaja za izbor zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta i izvanrednog profesora dužni su ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (”Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19) te posebne uvjete propisane člankom 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), člankom 190. i 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 125. i 126. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst, uvjete utvrđene Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 122/17.), člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i člankom 3. i 4. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.

Kandidati Natječaja za izbor zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta i radno mjesto poslijedoktoranda dužni su ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (”Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19.) te posebne uvjete propisane člankom  43. i 97.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), člankom 196.  Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 128. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst i člankom 41. i 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.


Kandidati Natječaja za izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje  asistenta i poslijedoktoranda dužni su ispunjavati posebne uvjete propisane člankom  43. i 97.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 128. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst i člankom 41. i  43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Kandidati Natječaja za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta dužni su ispunjavati posebne uvjete propisane člankom  92. stavak 2. i 93.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), člankom 190. i 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 121. i 125. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst, uvjete utvrđene Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 122/17.), člankom 13. i 44. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i člankom 3.   Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakuleteta Osijek.

Svi navedeni akti objavljeni su na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja).

Kandidati za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta i izvanrednog profesora (točke 1.1., 2.1. i 3.1.) prijavljuju se na Obrascu br. 2. -  prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

Kandidati za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto  asistenta (točka 5.1.)  prijavljuju se na Obrascu br. 4.  –  prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta.

Kandidati za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda (točka 4.1.) prijavljuju se na Obrascu br. 5.  –  prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda.


Kandidati za izbor u naslovna suradnička zvanja asistenta (točka 5.2., 5.4. i 6.3.) i poslijedoktoranda (točka 6.2. i 8.2.)  prijavljuju se na Obrascu br. 7. – prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje, a uz prijavu su obvezni priložiti priloge propisane u Obrascu br. 4 (za asistenta) i Obrascu br. 5. (za poslijedoktoranda).

Kandidati za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta  (točka 1.2., 5.3., 6.1., 7.1. i 8.1. ) prijavljuju se na Obrascu br. 7. – prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje, a uz prijavu su obvezni priložiti priloge propisane u Obrascu br. 2.

Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).
Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se kandidat prijavljuje.

Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dva (2) primjerka na propisanom obrascu i zajedno s propisanom dokumentacijom, i u elektroničkom obliku (na CD-u u word  i pdf. formatu), a radovi u jednom (1) primjerku.

Kandidati Natječaja za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta i poslijedoktoranda  (točka 4.1. i 5.1.) i za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta i poslijedoktoranda  (točke 5.2., 5.4. i 6.3. te 6.2. i 8.2.) koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti razgovoru/intervju pred Povjerenstvom radi provjere znanja i motivacije, a o mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua, bit će obaviješteni putem mrežne stranice (www.mefos.unios.hr) Medicinskog fakulteta Osijek najkasnije pet (5) dana prije održavanja razgovora/intervjua. Sve informacije o tijeku postupka izbora bit će objavljene na mrežnoj stranici (www.mefos.unios.hr) Medicinskog fakulteta Osijek (www.mefos.unios.hr). Za kandidate koji ne pristupe razgovoru /intervju pred Povjerenstvom radi provjeri znanja i motivacije, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Za kandidate Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Kandidati Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek (www.mefos.unios.hr). Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka. Medicinski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja za točke 1.1., 2.1., 3.1., 4.1. i 5.1., te u roku od (8) osam dana od dana objave natječaja za točke 1.2., 4.2., 5.2., 5.3., 5.4., te točke 6. - 8. na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET OSIJEK
Josipa Huttlera 4,  31 000 OSIJEK

 

tekt natječaja (.pdf)

privola (.docx)

objavljeno: 10.2.2021.