blank

Nastupna predavanja

O B A V I J E S T

Izvješćujemo vas da će dr. sc. Hrvoje Brkić, prof., poslijedoktorand u Katedri za biofiziku i radiologiju Medicinskog  fakulteta Osijek, u povodu svoga izbora u  znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u znanstvenom području prirodne znanosti, znanstvenom polju fizika, znanstvenoj grani biofizika i medicinska fizika održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„GEOMETRIJSKA  OPTIKA: DIOPTRI  I  LEĆE“

Predavanje će se održati u četvrtak, 25. siječnja 2018. god. s početkom u 08.30 sati u seminarskoj predavaonici Klinike za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek (3. kat), J. Huttlera 4 - redovita nastava za studente sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine Medicinskog fakulteta Osijek u sklopu kolegija Medicinska fizika i biofizika.

Članovi stručnog povjerenstva:

 1. prof. dr. sc. Dario Faj, predsjednik
 2. doc. dr. sc. Mladen Kasabašić, član
 3. izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, član
 4. doc.dr. sc. Krešimir Šolić, zamjena člana

 O B A V I J E S T

 

Izvješćujemo vas da će dr. sc. Teuta Opačak Bernardi, dip.ing., poslijedoktorandica Medicinskog fakulteta Osijek, u povodu svoga izbora u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u interdisciplinarnom području znanosti, izborna polja: 1.05. biologija i 3.01. temeljne medicinske znanosti, u Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„VARIJABILNOST  HUMANOG  GENOMA“

Predavanje će se održati u četvrtak, 25. siječnja 2018. god. s početkom u 12.00 sati u seminarskoj predavaonici P-1 (prizemlje), Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4 – redovita nastava kolegija Molekularna biologija s laboratorijskim tehnologijama za studente II. godine sveučilišnog preddiplomskog studija  Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Medicinskog fakulteta Osijek.

Članovi stručnog povjerenstva:

 1. prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, predsjednik
 2. doc. dr. sc. Katarina Mišković Špoljarić, član
 3. doc. dr. sc. Stana Tokić, član

 O B A V I J E S T

 

Izvješćujemo vas da će dr. sc. Tatjana  Goranović, dr. med., naslovna poslijedoktorandica u Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli, u povodu svoga izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani anesteziologija i reanimatologija održati javno nastupno predavanje pod naslovom:

„AKUTNA  POSLIJEOPERACIJSKA  BOL“

Predavanje će se održati u  petak, 26.  siječnja   2018. god. s početkom u 11.30 sati u seminarskoj predavaonici Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4 (suteren)  - nastava za studente sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine u okviru kolegija Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina.

Članovi stručnog povjerenstva:

 1. izv. prof. dr. sc. Slavica Kvolik - predsjednik
 2. doc. dr. sc. Ivan Radoš - član
 3. doc. dr. sc.  Višnja Nesek Adam,  član

Pomaknute rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju

Obavještavamo Vas kako su danas, u ponedjeljak, 15. siječnja 2018. godine, pomaknute rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju.
Rang-liste objavljene su na poveznici:  <https://stemstipendije.mzo.hr>

https://stemstipendije.mzo.hr.

Studenti putem svoje jedinstvene identifikacijske oznake mogu provjeriti svoje mjesto na rang-listi. Studenti
koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti primit će obavijest o ostvarivanju prava na državnu STEM stipendiju preko adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr.  

Ukoliko student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, mora najkasnije do 22. siječnja do 12:00 h označiti izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja te upisati svoj IBAN
žiro-računa. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ukoliko u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje


NATJEČAJ
za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice
na određeno vrijeme od jedne godine  u punom radnom vremenu
na položajno radno mjesto II. vrste – voditelj odsjeka za kadrovske i opće poslove
 u Odsjeku za kadrovske i opće poslove Medicinskog fakulteta Osijek
 Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Pristupnici na natječaj su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • viša stručna sprema – upravni pravnik (bacc.admin.publ.)
 • poznavanje rada na računalu
 • 3 godine radnog iskustva

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni  priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • ovjeren dokaz o stečenom stupnju obrazovanja
 • Elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja


Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu (prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, „Narodne novine“ br. 174/04, 92/25, 02/07, 107/07,65/09, 137/09, 164/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13 92/14.,  potvrda ne može biti starija od 6 mjeseci u trenutku podnošenja zahtjeva).
Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz o nezaposlenosti te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Cara Hadrijana 10E, 31 000 Osijek  s naznakom “za natječaj - voditelj odsjeka za kadrovske i opće poslove“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Do donošenja odluke o izboru pristupnika natječaj  može biti poništen.
Za pristupnike prijavljene na javni natječaj - koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli pravovremenu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, provest će se testiranje/razgovori.
O načinu provođenja testiranja /razgovora, izvorima za pripremanje pristupnika, vremenu provođenja testiranja/razgovora, pristupnici će biti obaviješteni objavama na službenoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.mefos.unios.hr).
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na službenoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.mefos.unios.hr).
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. - pročišćeni tekst).

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET  OSIJEK
Cara Hadrijana 10E,  31 000 OSIJEK

 

tekst natječaja (.pdf)

objavljeno: 10.01.2018.

Pomaknute rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju

U petak, 15. prosinca 2017. godine, pomaknute su rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju.

Rang-liste objavljene su na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr. Studenti putem svoje jedinstvene identifikacijske oznake mogu provjeriti svoje mjesto na rang-listi. Studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti primit će obavijest o ostvarivanju prava na državnu STEM stipendiju preko adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr.  

Ukoliko student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, mora u roku od 5 dana od slanja obavijesti (21. prosinca do 12:00 h) označiti izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja te upisati svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ukoliko u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju.

Prof.dr.sc. Ines Drenjančević dobitnica Državne nagrade za znanost

U Hrvatskom saboru dodijeljene Državne nagrade za znanost

Prof. dr. sc. Ines Drenjančević redovita je profesorica i pročelnica Katedre za fiziologiju i imunologiju na Medicinskome fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku. Do sada je objavila ukupno 40 radova u međunarodnim časopisima, koji su postigli više od 300 citata. Uz navedene znanstvene rezultate, treba istaknuti i njezinu ulogu u vođenju znanstvenih projekata, kao i doprinos u edukaciji mladih istraživača. Tijekom 2016. godine, prof. Drenjančević je kao glavni istraživač objavila 9 znanstvenih radova u časopisima s jakom međunarodnom recenzijom. U većini tih radova opisani su rezultati eksperimentalnih istraživanja funkcije malih krvnih žila na podražaj različitih čimbenika koji utječu na razvoj kardiovaskularnih bolesti. Rezultati upućuju na oksidacijski stres i nisku razinu kronične upale kao zajednički nazivnik u krvožilnom odgovoru na razne fiziološke i nefiziološke podražaje. Za ove znanstvene rezultate u području biomedicine i zdravstva u prethodnoj godini, prof.dr.sc. Ines Drenjančević dodjeljuje se godišnja nagrada za značajno znanstveno dostignuće u istraživanju uloge oksidacijskoga stresa u poremećaju funkcije malih krvnih žila pod utjecajem različitih faktora rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti.

sabor nagrade za znanost

http://vijesti.hrt.hr/420240/u-hrvatskom-saboru-dodijeljene-drzavne-nagrade-za-znanost

 

Nastupno predavanje

O B A V I J E S T

Izvješćujemo vas da će dr. sc. Nikola Bijelić, dr. med., poslijedoktorand Medicinskog fakulteta Osijek, u povodu svoga izbora u  znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju temeljne medicinske znanosti, znanstvenoj grani citologija, histologija i embriologija održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„Probavni sustav: Osnovna građa probavne cijevi“

Predavanje će se održati u  srijedu, 20. prosinca 2017. god. s početkom u 10.00 sati na Medicinskom fakultetu Osijek, J. Huttlera 4, u Vježbaonici za histologiju i patologiju, studentima Preddiplomskog studija medicinsko-laboratorijska dijagnostika u sklopu kolegija Histologija s laboratorijskim tehnikama.

Članovi stručnog povjerenstva:

 1. prof. dr. sc. Tatjana Belovari
 2. doc. dr. sc. Biljana Pauzar
 3. prof. dr. sc. Branko Dmitrović

Stipendije Mađarske vlade za ak.god. 2018./2019.

Obavijest o otvorenom natječaju za stipendije koje dodjeljuje Mađarska vlada za akademsku godinu 2018./2019.

Stipendije su dostupne studentima za cjelokupni ili djelomičan studij te znanstvenicima za istraživačke boravke u Mađarskoj.

Natječaj i ostale informacije nalaze se na web stranici Agencije za mobilnost i programe EU:

http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-vlade-madarske-u-akademskoj-godini-2018-2019/

Za sve upite na raspolaganju su kolege u Agenciji za mobilnost putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i na tel: 01 5005 955.

Objava Rang-lista STEM stipendija

Rang-liste će biti objavljene na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr. Studenti putem svoje jedinstvene identifikacijske oznake mogu provjeriti svoje mjesto na rang-listi. Studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti primit će obavijest o ostvarivanju prava na državnu STEM stipendiju preko adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr.  

Ukoliko student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, mora u roku od 5 dana od slanja obavijesti (do 5. prosinca 2017.g. do 12:00 h) označiti izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja te upisati svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ukoliko u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote (3400 stipendija).

Molimo Vas da dodatno vlastitim komunikacijskim kanalima obavijestite studente o objavljenim rang-listama kako bi na vrijeme sa svojim AAI korisničkim identitetom pristupili aplikaciji na internetskoj stranici https://stemstipendije.mzo.hr/ te prihvatili uvjete stipendiranja. Predlažemo da se vijest o objavi rang-liste objavi i na internetskim stranicama Vašeg visokog učilišta te da dodatno kontaktirate studente koji su ostvarili pravo na stipendiju.


S poštovanjem,

Uprava za visoko obrazovanje
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Tečaj trajne edukacije

Tečaj prve kategorije - Moderne ovisnosti u kontekstu zaštite mentalnog zdravlja


Poštovani,

Katedra za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, uz potporu Ministarstva zdravstva, organiziraju tečaj trajne medicinske izobrazbe 1. kategorije, s temom „Moderne ovisnosti u kontekstu mentalnog zdravlja”.

Tečaj će se održati 7. i 8. prosinca 2017. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u ul. A. Cesarca 71, u „Dvorani” na prvom katu, u Slavonskom Brodu.

Namijenjen je liječnicima, psiholozima, socijalnim radnicima, medicinskim sestrama / tehničarima, djelatnicima škola i svima ostalima koji se u svom radu susreću sa ovisnostima i rizičnim ponašanjem mladih.

Čast nam je pozvati Vas na sudjelovanje na ovom tečaju!"

program tečaja (.pdf)

webmail studomat  knjiznica alumni