blank

Javna obrana doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
24. travnja 2017. godine u 11:00h

Videokonferencijska dvorana, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Helena Jerkić, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Povezanost kronične bubrežne bolesti i periproceduralne ozljede srčanog mišića pri elektivnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji“
Mentor: prof.dr.sc. Mladen Knotek

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 1. prof.dr.sc. Jure Mirat, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
 2. izv.prof.dr.sc. Robert Steiner, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
 3. izv.prof.dr.sc. Mladen Knotek, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član i mentor

Rezervni član: izv.prof.dr.sc. Kristina Selthofer Relatić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek

Nastupno predavanje - obavijest

O B A V I J E S T

Izvješćujemo vas da će dr. sc. Marinko Rade, naslovni poslijedoktorand Medicinskog fakulteta Osijek, u povodu svoga izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju temeljne medicinske znanosti, znanstvenoj grani neuroznanost održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„NAČELA  GRAĐE  SPINALNIH  ŽIVACA“

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 24. travnja 2017. god. s početkom u 8.30 sati u seminarskoj predavaonici Klinike za kirurgiju KBC Osijek, J. Huttlera 4, (III. kat) – redovita  nastava za studente I. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine Medicinskog fakulteta Osijek (kolegij Anatomija).

Članovi stručnog povjerenstva:

 1. prof. dr. sc. Radivoje Radić
 2. prof. dr. sc. Marija Heffer
 3. doc. dr. sc. Antonio Kokot
 4. prof. dr. sc. Robert Selthofer, zamjena člana

Javna obrana teme

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
10. travnja 2017. godine u 13:00h


Javna prezentacija održat će se u Kabinetu kliničkih vještina, predavaonica P-8 u zgradi Campusa Medicinskog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana 10E, Osijek

Pristupnica: Ana Nedić, dr.med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Praćenje razvoja i značajki multimorbiteta kroničnih bolesti i polifarmacije na 20-godišnjoj kohorti kroničnih bolesnika u obiteljskoj medicini“

Mentor: prof.dr.sc. Đurđica Kašuba Lazić

Povjerenstvo za obranu:

 1. prof.dr.sc. Rudika Gmajnić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
 2. doc.dr.sc. Suzana Mimica-Matanović, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
 3. doc.dr.sc. Đurđica Kašuba Lazić, docentica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, članica i mentorica

Javna obrana doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije

10. travnja 2017. godine u 14:00h

Videokonferencijska dvorana, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Vlatka Periša, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Prognostička vrijednost upalnih bodovnih sustava i širine distribucije eritrocita u bolesnika s B-velikostaničnim limfomom“

Mentor: izv.prof.dr.sc. Lada Zibar

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 1. prof.dr.sc. Silva Zupančić-Šalek, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
 2. prof.dr.sc. Igor Aurer, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član
 3. izv.prof.dr.sc. Lada Zibar, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica i mentorica

Rezervni član: prof.dr.sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek

webmail studomat  knjiznica alumni