blank

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1.    u  Katedri za sestrinstvo, medicinsku etiku i palijativnu medicinu

1.1.  šest suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani sestrinstvo, za diplomski studij sestrinstva u Slavonskom Brodu

2.    u Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli
2.1.    jednog nastavnika u naslovno u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora   u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani anesteziologija i reanimatologija, u nastavnoj bazi KB “Sveti Duh” u Zagrebu.

3.    u Katedri za oftalmologiju
3.1.    dva nastavnika u naslovno u znanstveno-nastavno zvanje docenta   u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani anesteziologija i reanimatologija, u nastavnoj bazi KB “Sveti Duh” u Zagrebu.

4.    u Katedri za kirurgiju i neurokirurgiju
4.1. jednog nastavnika u naslovno u znanstveno-nastavno zvanje docenta   u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija.

5.    u  Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju
5.1.  jednog zaposlenika/zaposlenice u na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju temeljne medicinske znanosti, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)
 
Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu,  ispunjavati i posebne uvjete propisane  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07,46/07,  45/09, 63/11,  94/13,  139/13, 101/14 i 60/15), odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, odnosno odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr ( dokumenti – izbori u zvanja)

Pristupnici za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda  i radno mjesto poslijedoktoranda obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5.  –  prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda  i odgovarajuće radno mjesto.

Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7.  –  prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je  popuniti i priložiti  tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora i uvjeta iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).

Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis,  popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E,  31.000 OSIJEK

tekst natječaja (.pdf)

objavljeno: 14.07.2017.

Natječaj je otvoren od 15.07.2017. – 14.08.2017.

webmail studomat  knjiznica alumni