blank

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1.    u  Katedri za  histologiju i embriologiju
1.1.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko  zvanje i suradničko  radno mjesto asistenta u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju temeljne medicinske znanosti, znanstvenoj grani citologija, histologija i embriologija, na određeno vrijeme  u punom radnom vremenu

2.    u  Katedri za  kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu
2.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  docenta  u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani  ortopedija, na neodređeno vrijeme s 10% radnog vremena, u nastavnoj bazi KBC Osijek

3.    u  Katedri za  oftalmologiju
3.1. dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  docenta  u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani  oftalmologija, na neodređeno vrijeme s 10% radnog vremena, u nastavnoj bazi KBC Osijek

4.    u  Katedri za  internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine
4.1.jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno  zvanje izvanrednog profesora u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani interna medicina

4.2.jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno  zvanje docenta u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani interna medicina (pulmologija), u nastavnoj bazi KBC Osijek

5.u  Katedri za  biofiziku i radiologiju
5.1. četiri  suradnika u naslovno suradničko  zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani radiologija, u nastavnoj bazi KBC Osijek

5.2.jednog suradnika u naslovno suradničko  zvanje asistenta u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani radiologija, u nastavnoj bazi KB “Sveti Duh” u Zagrebu

6.u  Katedri za  kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu
6.1. dva  nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno  zvanje docenta u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija, u nastavnoj bazi KBC Osijek

6.2.    jednog  nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno  zvanje izvanrednog profesora u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani ortopedija, u nastavnoj bazi KBC Osijek

6.3.    dva  suradnika u naslovno suradničko   zvanje poslijedoktoranda u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija, u nastavnoj bazi KBC Osijek

7.u  Katedri za  patofiziologiju
7.1.    dva  suradnika u naslovno suradničko  zvanje poslijedoktoranda u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani patofiziologija, u nastavnoj bazi KBC Osijek

8. u  Katedri za  psihijatriju i psihološku medicinu
8.1.jednog  nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno  zvanje izvanrednog profesora u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani psihijatrija, u nastavnoj bazi KBC Osijek

8.2. jednog  nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno  zvanje docenta u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani psihijatrija, u nastavnoj bazi KBC Osijek

9.u  Katedri za  neurologiju i neurokirurgiju
9.1. jednog  nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno  zvanje docenta u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani neurologija, u nastavnoj bazi KB “Sveti Duh”

9.2.jednog  suradnika u naslovno suradničko  zvanje poslijedoktoranda u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani neurologija, u nastavnoj bazi KBC Osijek

10.u  Katedri za  anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli
10.1.jednog  suradnika u naslovno suradničko  zvanje poslijedoktoranda u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani anesteziologija i reanimatologija, u nastavnoj bazi KBC Osijek

11.u  Katedri za  pedijatriju
11.1.jednog  nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno  zvanje docenta u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani pedijatrija, u nastavnoj bazi Dječja bolnica Srebrnjak

11.2.jednog  suradnika u naslovno suradničko zvanje  asistenta u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani pedijatrija, u nastavnoj bazi Klinika za dječje bolesti Zagreb


12. u  Katedri za  ginekologiju i opstetriciju
12.1.jednog  suradnika u naslovno suradničko  zvanje asistenta u znanstvenom  području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju temeljne medicinske  znanosti,  u nastavnoj bazi KBC Osijek

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)
 
Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu,  ispunjavati i posebne uvjete propisane  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07,46/07,  45/09, 63/11,  94/13,  139/13, 101/14 i 60/15), odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, odnosno odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja)
Pristupnici za točku 1.1. moraju imati radno iskustvo u  sustavu znanosti i  visokog obrazovanja.

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje   i odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2.  –  prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno  zvanje   i odgovarajuće radno mjesto.

Pristupnici za izbor u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4.  –  prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta  i odgovarajuće radno mjesto

Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7.  –  prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je  popuniti i priložiti  tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora i uvjeta iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).

Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis,  popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET  OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E,  31.000 OSIJEK

objavljeno: 22.12.2017.

rok prijave: 22.01.2018.

tekst natječaja (.pdf)

webmail studomat  knjiznica alumni