blank

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

NATJEČAJ


1.    za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – laborant u Katedri za mikrobiologiju, parazitologiju i kliničko-laboratorijsku dijagnostiku na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za radnicu za vrijeme trajanja rodiljnog/roditeljskog dopusta) na Medicinskom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pristupnici na natječaj pod točkom 1. su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.) dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

-    srednja stručna sprema zdravstvenog smjera
-    1 godina radnog iskustva

2.    za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na položajno radno mjesto II. vrste – voditelj (šef) odsjeka za računovodstveno-knjigovodstvene poslove u Odsjeku za računovodstveno-knjigovodstvene poslove na određeno vrijeme od jedne godine s punim radnim vremenom  

Pristupnici na natječaj pod točkom 2. su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.) dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

-    viša stručna sprema ekonomskog smjera
-    3 godine radnog iskustva

Uz prijavu na natječaj pristupnici  za radno mjesto pod točkom 1. i  2. obvezni  su priložiti:
-    životopis
-    presliku domovnice
-    ovjeren dokaz o stečenom stupnju obrazovanja
-    elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinskog
osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
-    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja    
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u  roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek,  s naznakom “prijava na natječaj – za radno laboranta“ ili “prijava na natječaj – za radno mjesto voditelja odsjeka za računovodstveno-knjigovodstvene poslove“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Do donošenja odluke o izboru pristupnika natječaj  može biti poništen.
Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.mefos.unios.hr). Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.
O rezultatima natječaja svi pristupnici natječaja će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na službenoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.mefos.unios.hr).
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

tekst natječaja (.pdf)

objavljeno: 07.09.2018.

webmail studomat  knjiznica alumni