• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1.    u  Katedri za neurologiju i neurokirurgiju
1.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanastveno-nastavno zvanje redovitog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora  u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu na 10% radnog vremena

2.    u  Katedri za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine
2.1. jednog nastavnika  u naslovno  znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani interna medicina

2.2. jednog nastavnika  u naslovno  znanstveno-nastavno zvanje docenta   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani interna medicina (hematologija), u nastavnoj bazi KBC Osijek

3.    u  Katedri za biofiziku i radiologiju
3.1. dva nastavnika  u naslovno  znanstveno-nastavno zvanje docenta   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani radiologija u nastavnoj bazi KBC Osijek

4.    u  Katedri za patofiziologiju
4.1. jednog nastavnika  u naslovno  znanstveno-nastavno zvanje docenta   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani patofiziologija, u nastavnoj bazi KBC Osijek

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)
 
Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu,  ispunjavati i posebne uvjete propisane  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07-Odluka USRH, 174/04, 46/07,  63/11,  94/13,  139/13, 101/14 i 60/15- Odluke USRH i 131/17), odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17.),  Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja)
Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje  i odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2.  –  prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje   i odgovarajuće radno mjesto

Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7.  –  prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje.

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je  popuniti i priložiti  tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora i uvjeta iz Pravilnika o o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).

Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis,  popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na ntječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja (za točku 1. Natječaja) te u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja (za točke 2., 3. i 4. Natječaja) na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET  OSIJEK
Josipa Huttlera 4,  31.000 OSIJEK

 

tekst natječaja (.pdf)

objavljeno: 31.5.2019.