blank

Uvodna konferencija projekta Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija "Biotehnologija" na engleskom jeziku

Uvodna konferencija projekta Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija "Biotehnologija" na engleskom jeziku, koji se financira iz Europskoga socijalnog fonda (ESF), Operativnoga programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020." (odobreni iznos financiranja 1.776.323,15 kn), a nastao je u suradnji Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Medicinskog fakulteta Osijek te Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u svrhu poboljšanja kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja u Osijeku održat će se u srijedu, 19. prosinca 2018. u vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek.

INFO ERASMUS DAY

Poštovani,

U cilju promoviranja aktivnosti nastavne/nenastavne mobilnosti i ERASMUS programa na MEFOSu, dana 28.1. 2019. godine, u 14:30 h u Vježbaonici za fiziologiju održat će se satanak pod nazivom INFO ERASMUS DAY.

Voditelji radionice su prof.dr.sc.Ines Drenjančević i doc.dr.sc. Antonio Kokot.

Unaprijed zahvaljujemo na dolasku

Konferencija za službeni početak projekta internacionalizacije Medicinskog fakulteta Osijek

10.12.2018. organiziramo konferenciju  kako bismo obilježili službeni početak projekta pod nazivom Razvoj i osnivanje integriranog studijskog
programa "Medicina na njemačkom jeziku".

Sljedeći strategiju razvoja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u kojoj je naglašena potreba za internacionalizacijom te ustrojavanjem novih studijskih programa konkurentnih na području Europske unije Medicinski fakultet Osijek je tijekom akademske 2017./2018. godine uspješno podnio prijavu na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Prijava se odnosila na razvoj i osnivanje integriranog studijskog programa "Medicina na njemačkom jeziku" u kojem je Medicinski fakultet Osijek nositelj projekta, a Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku partner. Odlukom ministrice znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženke Divjak spomenuti projekt financiran je u iznosu od 1.779.253,18kn.

Medicinski fakultet će postati treći fakultet izvan njemačkog govornog prostora, odmah iz Budmipešte i Pečuha, koji je ustrojio studij medicine na njemačkom jeziku te na taj način osnažuje međunarodnu prepoznatljivost u europskom sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

raspisuje
NATJEČAJ
za izbor


•    jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručnog suradnika za financijske poslove na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za radnicu za vrijeme trajanja rodiljnog/roditeljskog dopusta) na Medicinskom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.)

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:
-    visoka stručna sprema, diplomirani ekonomist (mag. oec.)
-    poznavanje rada na računalu
-    jedna (1) godina radnog iskustva

Uz prijavu na natječaj pristupnici  su obvezni  priložiti:
-    životopis
-    izvornik ili ovjerenu presliku diplome
-    dokaz o državljanstvu
-    elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinskog
osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
-    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja    
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.mefos.unios.hr.  Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u  roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek,  s naznakom:
 “prijava na natječaj za stručnog suradnika za financijske poslove“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi pristupnici natječaja će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na službenoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  www.mefos.unios.hr.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

tekst natječaja (.pdf)

objavljeno: 28.11.2018.
             

webmail studomat  knjiznica alumni