blank

Održana promocija doktora medicine, prvostupnika i magistara Medicinsko laboratorijske dijagnostike te prvostupnika i magistara Sestrinstva

19.4.2018. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku održana je promocija Medicinskog fakulteta Osijek te su promovirani doktori medicine, sveučilišni prvostupnici i magistri Medicinsko laboratorijske dijagnostike te sveučilišni prvostupnici i magistri Sestrinstva.
Uz nazočnost brojnih gostiju, te promotora prof.dr.sc. Jure Mirat, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof. dr. sc. Ines Drenjančević, prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, voditeljica studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika i doc.dr.sc. Martina Smolić, prodekan za poslijediplomske studije, promovirano je ukupno 71 doktor medicine, 46 prvostupnika Medicinsko laboratorijske dijagnostike, 25 magistara Medicinsko laboratorijske dijagnostike, kao i 68 prvostupnika te 41 magistar Sestrinstva.
Svečanost su uveličali i članovi Zbora Medicinskog fakulteta Osijek.

Predavanje "Information Management in the Biomedical Domain: Assistive Technologies for Reading Comprehension"

Cijenjeni studenti, asistenti i svi ostali zainteresirani,
čast mi je najaviti našega gosta, dr. informatike sa sveučilišta u Hamburgu, Steffena Remusa, koji će u petak, 27.04., u učionici P1 MF u Osijeku, s početkom u 10h, održati predavanje pod naslovom:

"Information Management in the Biomedical Domain: Assistive Technologies for Reading Comprehension"

Ovaj predavač kao uže područje kojim se znanstveno bavi ima text-mining, to je područje koje se brzo razvija u Europi i svijetu, jer omogućuje, pomoću kompjuterskih metoda, organizaciju i integraciju sadržaja iz velike količine znanstvenih tekstova i baza podataka - što nam u medicini, zbog naglog povećanja količine dostupnih pisanih materijala i radova - postaje sve veći problem.

Predavanje je dio EU projekta iz bioinformatike za Podunavske zemlje, čiji je voditelj Sveučilište u Hamburgu, a naš fakultet je partner. Ovaj projekt također predstavlja i uvod u dugotrajniju suradnju s tako velikom i važnom institucijom.
Više o projektu možete saznati na web-stranici: bimdanube. com
Nadam se vašoj zainteresiranosti i dolasku, zbog zanimljivosti teme i njene važnosti za našu struku.

Srdačan pozdrav,
Doc. dr. sc. Ljiljana Trtica Majnarić

Poziv na Četvrti proljetni sastanak Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu

Poštovani,

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, KBC Osijek, Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja u suradnji s Hrvatskim društvom za nuklearnu medicinu HLZ-a i Akademijom medicinskih znanosti Hrvatske - Podružnica Osijek pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

imaju čast pozvati Vas na

Četvrti proljetni sastanak Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu
s međunarodnim sudjelovanjem
50 GODINA NUKLEARNE MEDICINE U OSIJEKU

U privitku dostavljamo Vam Program znanstveno-stručnog skupa koji će se održati
u petak, 25. svibnja 2018. godine u 12,00 sati
u Gradskom vrtu ("Muzej okusa"), Martina Divalta 4 u Osijeku

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1.    u  Katedri za  fiziologiju i imunologiju
1.1.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju temeljne medicinske znanosti, (znanstvena grana fiziologija čovjeka)  

2.    u  Katedri za  mikrobiologiju, parazitologiju i kliničko-laboratorijsku dijagnostiku
2.1. jednog suradnika  u naslovno suradničko zvanje  poslijedoktoranda u  znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti (transfuzijska medicina)
2.2. jednog suradnika  u naslovno suradničko zvanje  poslijedoktoranda u  znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti (znanstvena grana medicinska mikrobiologija)

3.    u  Katedri za  oftalmologiju
3.1.jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno  zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti (znanstvena grana oftalmologija)


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)
 
Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu,  ispunjavati i posebne uvjete propisane  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07-Odluka USRH, 174/04, 46/07,  63/11,  94/13,  139/13, 101/14 i 60/15- Odluke USRH i 131/17), odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja,  Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja)

Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7.  –  prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje


Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis i  popis publikacija potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. - pročišćeni tekst).

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET  OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E,  31.000 OSIJEK

tekst natječaja (.pdf)

objavljeno: 30.03.2018.

 

1. međunarodna studentska GREEN konferencija Osijek 17.-18.05.2018.

Poštovane kolegice i kolege studenti,  

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji s Međunarodnom federacijom za okoliš i zdravlje (IFEH) te mrežom institucija iz Hrvatske i inozemstva organizira 1. međunarodnu studentsku GREEN konferenciju koja će se, povodom 22. svibnja Međunarodnog dana bioraznolikosti, održati na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, 17. i 18. svibnja 2018. Ovu konferenciju suorganizira i Medicinski fakultet u Osijeku.

Cilj 1. međunarodne studentske GREEN konferencije je okupljanje studenata prirodnih, biomedicinskih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti u cilju razmjene i nadogradnje znanja, promicanje multidisciplinarnog pristupa području zaštite okoliša, primjena smjernica održivog razvoja te ostvarivanje zdravijeg načina života.

Detaljne informacije u svezi sudjelovanja studenata u radu Konferencije dostupne su na internetskoj stranici Konferencije:
http://www.ptfos.unios.hr/isc_green/

Prva obavijest ISC GREEN 2018

poziv (.pdf)

 

Obavijest o komemoraciji

Komemoracija za našeg dragog profesora, kolegu i prijatelja  prof. dr. sc. Radivoja Radića održat će se u petak, 23. ožujka 2018. godine s početkom u 10,00 sati u Videokonferencijskoj dvorani Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek.

Radionica za korisnike prava na pristup informacijama

Poštovani,
Povjerenik za informiranje organizira kratku regionalnu radionicu za korisnike prava na pristup informacijama, „MOJE PRAVO NA INFORMACIJU“, koja će se održati u četvrtak, 22. ožujka 2018. godine, 16:00-18:00 sati, u Osijeku, u Vijećnici Županijske skupštine Osječko-baranjske županije, Trg A. Starčevića 2, Osijek.
 
Radionica je namijenjena svim korisnicima – građanima, predstavnicima medija, udruga civilnog društva i akademske zajednice. Osmišljena je kao edukativni program s interaktivnom komponentom, s ciljem informiranja i educiranja o uvjetima i načinima ostvarivanja prava na pristup informacijama te otvorenosti i javnosti rada tijela javne vlasti uz praktične savjete te odgovore na pitanja. Na radionici će se dijeliti edukativno-promotivni materijali Povjerenika za informiranje te će sudionici dobiti potvrdu o sudjelovanju.
 
Budući da su potencijalni korisnici prava na pristup informacijama skupina do koje nam je najteže doprijeti, ovim putem Vas ispred Ureda povjerenice za informiranje ljubazno molimo da obavijest o održavanju predmetne edukacije proslijedite profesorima koji pak mogu obavijestiti zainteresirane studente,  kao i da obavijest objavite na svojoj oglasnoj ploči.

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1.    u  Katedri za  kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu
1.1. jednog nastavnika  u naslovno  znanstveno-nastavno  zvanje docenta  u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija

1.2. jednog suradnika  u naslovno  suradničko   zvanje poslijedoktoranda  u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani urologija

2. u  Katedri za  fiziologiju i imunologiju
2.1.jednog suradnika u naslovno suradničko  zvanje poslijedoktoranda u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju temeljne medicinske znanosti, znanstvenoj grani fiziologija čovjeka

2.2. jednog suradnika u naslovno suradničko  zvanje asistenta u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju temeljne medicinske znanosti, znanstvenoj grani fiziologija čovjeka

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)
 
Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu,  ispunjavati i posebne uvjete propisane  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07,46/07,  45/09, 63/11,  94/13,  139/13, OiRUSRH 101/14 i 60/15), odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja,  Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja)

Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7.  –  prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je  popuniti i priložiti  tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora i uvjeta iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).

Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis,  popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. - pročišćeni tekst).

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET  OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E,  31.000 OSIJEK

 


 

objavljuje ispravak dijela
N A T J E Č A J A

za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu objavljenog 12. veljače 2018. godine u Večernjem listu i 14. veljače 2018. godine u  „Narodnim Novinama“ br.15/2018.  i  na Internet stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Medicinskog fakulteta Osijek kako slijedi:
Točka 2.1. mijenja se i glasi:
jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno  zvanje docenta u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani klinička citologija.

U ostalom dijelu natječaj se ne mijenja i ostaje isti.
Prijave na natječaj primaju se u roku od roku od trideset (30) dana od dana objave ispravka  natječaja na adresu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK,   Cara Hadrijana 10 E,  31.000 OSIJEK

 

tekst natječaja (.pdf)

objavljeno: 09.03.2018.

 

Najavljujemo 17. Tjedan mozga, 12. – 18. ožujka 2018.

'Tjedan mozga' je svjetska kampanja koju je pokrenula organizacija 'Dana Alliance for Brain Initiative'  s ciljem podizanja svijesti o napretku i dobrobitima od istraživanja mozga. U Hrvatsku je došla inicijativom Hrvatskog društva za neuroznanost i prvo se proširila na četiri medicinska fakulteta (Zagreb, Osijek, Split i Rijeka), a zatim i na niz drugih fakulteta i institucija. Organizatori za grad Osijek su Medicinski fakultet, Odjel za biologiju i Agencija za odgoj i obrazovanje Podružnica Osijek, ali nosioci većine aktivnosti su studentska Sekcija za neuroznanost Osijek (SENZOS) i Udruga studenata biologije (ZOA). Kako bi se što bolje predstavile aktivnosti hrvatske neuroznanstvene zajednice okupljene oko Znanstvenog centra izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost (Medicinski fakulteti Zagreb i Osijek) ove su godine odabrane teme; 'Mozak - glad za kisikom i glukozom' te 'Umjetna inteligencija'. Osijek je odabrao i svoju dodatnu temu 'Mozak i sport' kako bi se promovirao utjecaj fizičkog zdravlja na mentalno zdravlje, za što smo dobili podršku Osječko-baranjske županije i grada Osijeka.
Bolesti mozga (moždani udar, epilepsije, autoimune bolesti, tumori, traume, ovisnosti…)veliki su problem zdravstvenog sustava te se procjenjuje kako Europa troši oko 800 milijardi eura na njihovo liječenje ili  35% cjelokupnog zdravstvenog budžet.  Baš zato, velika europska istraživačka platforma HORIZON 2014-2020, financijski podržava translacijsku neuroznanost – bazična istraživanja koja se bave razumijevanjem porijekla bolesti mozga, unapređivanjem njihove dijagnostike i terapije.
U tjednu od 12. do 18. ožujka održat će se niz radionica za učenike osnovnih i srednjih škola u Rektoratu Sveučilišta, na Medicinskom fakultetu ili po školama i vrtićima. Učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna pripremili su izložbu na temu umjetne inteligencije. U Auli Rektorata predviđena su kratka predavanja od ponedjeljka do četvrtka, a u petak će se predavanja premjestiti na Poljoprivredni fakultet. Svoje znanje možete okušati u srijedu, ako se pridružite kvizu ' Pametniji od umjetne inteligencije'. Znanstveni kafić je u petak i bavit će se temom zadivljujuće i zastrašujuće 'umjetne inteligencije' (Kafe Domin). Uključite se i vi! Raspored događanja i korisne informacije potražite na www.mefos.unios.hr ili https://www.facebook.com/senzos.ideje/.

TjedanMozga 2018

 

 

Tjedan mozga 2018. - raspored (.pdf)

Tjedan mozga 2018. - opis predavanja (.pdf)

Tjedan mozga 2018. - opis radionica (.pdf)

Tjedan mozga 2018. - raspored Slavonski Brod (.pdf)

 

17. TJEDAN MOZGA U ŠKOLI PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA OSIJEK
Mladi dizajneri i umjetna inteligencija
         Po šesnaesti puta Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek sudjeluje u svjetskoj manifestaciji Tjedna mozga kroz suradnju s odjelom za neuroznanost Medicinskog fakulteta u Osijeku. Ovo je i dalje jedina škola u Republici Hrvatskoj, kao i tek jedna od dvije škole u Europi, koja aktivno sudjeluje u ovome projektu. Kao i svake godine, mladim likovnjacima i dizajnerima je ponuđena tema koju oni trebaju vizualizirati, a ove godine to je umjetna inteligencija. Radi se o intrigantnoj temi ljudske težnje za stvaranjem svoje mehaničke kopije, savršenog mehanizma ili vječnoga života s neograničenim potencijalom za brže i bolje učenje i stjecanje vlastitog iskustva.
         Nakon zanimljivog predavanja Marije Heffer, profesorice s Medicinskog fakulteta u Osijeku, učenici Škole su se upustili u promišljanje o temi, a vođeni su bili razgovorom sa svojim mentorima. Na samo predstavljanje teme umjetne inteligencije, praksa pokazuje kako ona kod nižih razreda budi asocijacije vezane uz filmove znanstvene fantastike poput Terminatora, Ja robota, Chappieja i slično pa je ponekad teško kod učenika potaknuti prijelaz te uobičajne barijere sa jednostavnih i početnih ideja na neki dublji, simbolički ili apstraktniji likovni govor. Nešto malo kompleksnije, kreativnije i promišljenije ideje većinom dolaze od starijih učenika, što je i logično zbog nastavnoga programa stručnih predmeta koji kod viših razreda sve više razvija ekspresivniji pa i apstraktniji doživljaj likovnosti.
         Tradicionalno, Škola u svojoj Gornjoj galeriji organizira izložbu učeničkih radova Tjedna mozga te omogućuje javnosti uvid u rezultate ovogodišnje manifestacije. Učenici su se nastojali izraziti kroz nekoliko različitih likovnih medija, a koliko daleko su išli u svom promišljanju i kvaliteti realizacije publika ima priliku sama procijeniti posjetom izložbe.
         Autor Pozivnice na otvorenje izložbe povodom međunarodne kampanje Tjedan mozga je učenik 2.b razreda Grafičkog dizajna Domagoj Boras.

POZIVNICA 17 TJEDAN MOZGA

webmail studomat  knjiznica alumni