blank

Program stalnog medicinskog usavršavanja

Program stalnog medicinskog usavršavanja

Poslijediplomski tečaj I. kategorije

TEMELJNE VJEŠTINE EDUKATORA U BIOMEDICINI I ZDRAVSTVU, TE INTERDISCIPLINARNIM PODRUČJIMA ZNANOSTI

održat će se od 4. do 8. lipnja 2018. godine u Videokonferencijskoj dvorani Medicinskog fakulteta Osijek (J. Huttlera 4).

Tečaj je namijenjen profesionalcima koji sudjeluju u izvođenju nastave u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva te interdisciplinarnim područjima znanosti. Uspješnim završetkom tečaja polaznici će biti osposobljeni za planiranje, provođenje i vrednovanje nastavnih cjelina u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva te interdisciplinarnim područjima znanosti. Uspješno završen tečaj vrednovat će se kao dio didaktičko-metodološkog programa prilikom prvog izbora u znanstveno-nastavno zvanje.

Plakat temeljne vjestine edukatora 2018 FINALNI MEFOS

program tečaja (.pdf)

Svjetski dan hipertenzije 2018.

17. svibnja -  Svjetski dan hipertenzije
Medicinski fakultet Osijek, Hrvatsko društvo fiziologa, Hrvatska agencija za hranu, pod pokroviteljstvom Hrvatskog društva za hipertenziju organizirali su obilježavanje Svjetskog dana hipertenzije, 17. svibnja 2018 godine, na Trgu Ante Starčevića u Osijeku.
Glavni čimbenik rizika za razvoj visokog arterijskog krvnog tlaka (hipertenzije) je povećan unos kuhinjske soli prehranom. Nakon toga slijede - prekomjerna tjelesna težina, sjedilački način života, pušenje i prekomjerna konzumacija alkohola.
Zainteresiranim građanima mjeren je arterijski krvni tlak te podijeljene brošure o hipertenziji i potrebi smanjenja unosa soli prehranom te savjeti o zdravijim životnim i prehrambenim navikama.
U ovoj aktivnosti promocije zdravlja sudjelovali su studenti Medicinskog fakulteta Osijek i udruge CroMSIC: Luka Kolar, Ivan Jurkić, Kristina Steiner, Ivan Bali, Laura Jelušić, Iva Sabljić, Marko Čuljak,  Viktor Strmo, Kristijan Bošnjaković, Davor Klepo, Marta Bolješić, Veronika Šikić, Valentin Kordić, te specijalizanti KBC Osijek: Ivan Feldi, Mario Šafer, Gabrijela Thaler Trek i Tvonimir Sitaš. Organizacijski odbor činili su doc.dr.sc. Dubravka Mihaljević,  dr.sc. Marko Stupin, Matija Ivančić, Anja Tomić i prof. dr.sc. Ines Drenjančević (dopredsjednica Hrvatskog društva za hipertenziju). Akciju je pomoglo Gradsko društvo Crveni križ Osijek i volonteri Crvenog križa.

Bolje je spriječiti, nego liječiti, a dobro je na vrijeme početi liječiti! Manje soli – više zdravlja!

U ime organizacijskog odbora
Prof.dr.sc. Ines Drenjančević, dr med
Dopredsjednica Hrvatskog društva za hipertenziju
Medicinski fakultet Osijek

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

raspisuje
JAVNI NATJEČAJ


1.    za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – višeg laboranta u Katedri za fiziologiju i imunologiju na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za radnicu za vrijeme trajanja rodiljnog/roditeljskog dopusta) na Medicinskom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pristupnici na natječaj pod točkom 1.  pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni su ispunjavati i sljedeće uvjete:
-    viša stručna sprema zdravstvenog smjera
-    2 godine radnog iskustva

2.    za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – laborant u Katedri za mikrobiologiju, parazitologiju i kliničko-laboratorijsku dijagnostiku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za radnicu za vrijeme trajanja rodiljnog/roditeljskog dopusta) na Medicinskom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Pristupnici na natječaj pod točkom 2. pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni su ispunjavati i sljedeće uvjete:
-    srednja stručna sprema zdravstvenog smjera
-    1 godina radnog iskustva


Uz prijavu na natječaj pristupnici  za radno mjesto pod točkom 1. i 2. obvezni  su priložiti:
-    životopis
-    presliku domovnice
-    presliku rodnog lista
-    ovjeren dokaz o stečenom stupnju obrazovanja
-    elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinskog
osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
-    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja    
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu (prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, „Narodne novine“ br. 174/04, 92/25, 02/07, 107/07,65/09, 137/09, 164/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13 92/14.,  potvrda ne može biti starija od 6 mjeseci u trenutku podnošenja zahtjeva).
Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz o nezaposlenosti te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se isključivo putem pošte u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Cara Hadrijana 10E, 31 000 Osijek,  s naznakom “prijava na natječaj – za radno mjesto višeg laboranta“ ili “prijava na natječaj – za radno mjesto laboranta“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Do donošenja odluke o izboru pristupnika natječaj  može biti poništen.
Za pristupnike prijavljene na javni natječaj - koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli pravovremenu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, provest će se testiranje/razgovori.
O načinu provođenja testiranja /razgovora, izvorima za pripremanje pristupnika, vremenu provođenja testiranja/razgovora, pristupnici će biti obaviješteni objavama na službenoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.mefos.unios.hr).
Ako pristupnik ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na službenoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.mefos.unios.hr).
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. - pročišćeni tekst).
               

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET  OSIJEK
Cara Hadrijana 10E,  31 000 OSIJEK

tekst natječaja (.pdf)

objavljeno: 18.05.2018.

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK


Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor


1.    u  Katedri za  fiziologiju i imunologiju
1.1.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta   u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju temeljne medicinske znanosti, (znanstvena grana fiziologija čovjeka) na neodređeno vrijeme s 20% radnog vremena  

1.2.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda   u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju temeljne medicinske znanosti, (znanstvena grana fiziologija čovjeka) na određeno vrijeme s 20% radnog vremena  

2.    u  Katedri za  otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju
2.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta   u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, (znanstvena grana otorinolaringologija) na neodređeno vrijeme s 10% radnog vremena  
2.2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko  radno mjesto asistenta   u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju dentalna medicina, (znanstvena grana oralna kirurgija) na određeno vrijeme s 10% radnog vremena  

3.    u  Katedri za  mikrobiologiju, parazitologiju i kliničko-laboratorijsku dijagnostiku
3.1. jednog   zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora  u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti (znanstvena grana medicinska mikrobiologija) na neodređeno vrijeme s 50% radnog vremena

3.2. dva   zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda      u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti (znanstvena grana medicinska mikrobiologija) na određeno vrijeme s 10% radnog vremena

4.    u  Katedri za  internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine
4.1. jednog   zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta      u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti (znanstvena grana interna medicina) na određeno vrijeme s 10% radnog vremena

5.    u  Katedri za  neurologiju i neurokirurgiju
5.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju   u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, (znanstvena grana neurologija) na neodređeno vrijeme s 30% radnog vremena  

6.    u  Katedri za  ginekologiju i opstetriciju
6.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju   u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, (znanstvena grana ginekologija i opstetricija) na neodređeno vrijeme s 50% radnog vremena  

7.    u  Katedri za  javno zdravstvo
7.1. jednog   zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u  znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta    u Interdisciplinarnom znanstvenom području, izborna polja: 5.01. ekonomija i 3.03. javno zdravstvo i zdravstvena zaštita na neodređeno vrijeme u punom  radnom vremenu
7.2. jednog   suradnika u naslovno  suradničko zvanje asistenta  u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita (znanstvena grana javno zdravstvo)

8.    u  Katedri za  patološku anatomiju i sudsku medicinu
8.1. jednog   suradnika u naslovno  suradničko zvanje poslijedoktoranda  u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti (znanstvena grana patologija), u nastavnoj bazi KBC Osijek


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)
 
Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu,  ispunjavati i posebne uvjete propisane  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07-Odluka USRH, 174/04, 46/07,  63/11,  94/13,  139/13, 101/14 i 60/15- Odluke USRH i 131/17), odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17.),  Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja)
Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje  i odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2.  –  prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje   i odgovarajuće radno mjesto

Pristupnici za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta  obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4.  –  prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta   i suradničko  radno mjesto asistenta

Pristupnici za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5.  –  prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda  i suradničko  radno mjesto poslijedoktoranda

Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7.  –  prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je  popuniti i priložiti  tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora i uvjeta iz Pravilnika o o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).

Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis,  popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. - pročišćeni tekst).

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET  OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E,  31.000 OSIJEK

tekt natječaja (.pdf)

objavljeno: 18.05.2018.

Radionica za mentore

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Medicinski fakultet Osijek

Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

RADIONICA ZA MENTORE

održat će se 4. lipnja 2018. godine

s početkom u 14:30 sati

u Videokonferencijskoj dvorani Medicinskog fakulteta Osijek  (Josipa Huttlera 4, Osijek).

Radionica je besplatna i namijenjena svim potencijalnim mentorima pri izradi doktorske disertacije na Poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicine i zdravstva Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta J.J.
Strossmayera u Osijeku.

Zbog ograničenog broja prisutnih prijavu za sudjelovanje potrebno je poslati na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Plakat radionica za mentore 2018

webmail studomat  knjiznica alumni