blank

II.Simpozij - Primarna i sekundarna prevencija bolesti suvremenog čovjeka

Poštovani,
izrazita nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas da aktivno sudjelujete na 2. simpoziju pod nazivom "Primarna i sekundarna prevencija bolesti suvremenog čovjeka" koji će se održati 24. i 25. studenog na Rektoratu Sveučilišta J. J. Strossmayera, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek u organizaciji Medicinskog fakulteta Osijek, Matice hrvatske ogranak Osijek, Akademske zajednice Ante Starčević i Kliničkog bolničkog centra Osijek.
Ovim simpozijem želimo ukazati na bolesti i stanja modernog čovjeka i pridonijeti njihovoj prevenciji.

plakati B1 program 2017 600

brošura program (.pdf)

 

Tečajevi trajne edukacije

DJEČJA OTORINOLARINGOLOGIJA - najčešće nedoumice i prijepori

Tečaj je namijenjen specijalistima i specijalizantima otorinolaringologije, pedijatrije, infektologije, citologije, doktorima obiteljske medicine, hitne medicinske pomoći, logopedima, medicinskim sestrama i drugim srodnim strukama, kao i svima onima koji se u svom svakodnevnom radu s malim bolesnicima ili njihovim roditeljima susreću s različitim nedoumicama i prijeporima.
Tečaj se boduje po Pravilniku HLK, HKMS.
Polaznici će dobiti potvrdnicu Medicinskog fakulteta Osijek o prisustvovanju tečaju.

program tečaja (.pdf)

Nastupno predavanje

O B A V I J E S T

Izvješćujemo vas da će mr. sc.  Dženis Jelčić, dr. med., vanjska suradnica Sveučilišta u Dubrovniku, u povodu svoga izbora u naslovno  nastavno zvanje predavača na Sveučilištu u Dubrovniku, u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani ginekologija i opstetricija održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„PRIJEVREMENI  POROD“

Predavanje će se održati  21. studenoga   2017. god. s početkom u 12.30 sati u seminarskoj predavaonici Klinike za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek, J. Huttlera 4 (III. kat) – redovita  nastava za studente sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog  studija medicine Medicinskog fakulteta Osijek – kolegij Ginekologija i opstetricija.

Članovi stručnog povjerenstva:

 1. prof. dr. sc. Siniša Šijanović
 2. izv.prof. dr. sc. Darko Čuržik
 3. doc. dr. sc. Andrijana Müller
 4. izv. prof. dr. sc. Zlatko Topolovec

Javne obrane tema

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
23. studenoga 2017. godine u 13:00h

Javna prezentacija održat će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Marina Perković Kovačević, diplomirani psiholog
Naslov teme doktorske disertacije: „Psihosocijalni čimbenici u liječenju osoba oboljelih od shizofrenije i postignuta kvaliteta života“
Mentor: izv.prof.dr.sc. Ivan Požgain, komentor: prof.dr.sc. Pavo Filaković

Povjerenstvo za obranu:

 1. doc.dr.sc. Igor Filipčić, docent Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
 2. prof.dr.sc. Vlado Jukić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član
 3. doc.dr.sc. Oliver Koić, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član


Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
20. studenoga 2017. godine u 11:00h

Javna prezentacija održat će se u Predavaonici Doma zdravlja Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, Osijek

Pristupnik: Mirta Klapec-Basar, dr.med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Mogućnosti utjecaja tima obiteljske medicine na smanjenje čimbenika rizika za moždani udar“
Mentor: prof.dr.sc. Rudika Gmajnić

Povjerenstvo za obranu:

 1. doc.dr.sc. Ljiljana Trtica Majnarić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
 2. izv.prof.dr.sc. Ines Diminić-Lisica, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci, članica
 3. doc.dr.sc. Sanda Pribić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica


Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
21. studenoga 2017. godine u 14:30h

Javna prezentacija održat će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Pavao Vlahek, dr.med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Ozljede lokomotornog sustava u trkača početnika – vrste ozljeda, učestalost, vremenski obrasci i sociodemografski čimbenici rizika“
Mentor: doc.dr.sc. Valentina Matijević

Povjerenstvo za obranu:

 1. izv.prof.dr.sc. Ivan Lovrić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
 2. prof.dr.sc. Lana Ružić, redovita profesorica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, članica
 3. prof.dr.sc. Maja Miškulin, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1.    u  Katedri za  anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli
1.1.    jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  redovitog profesora u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani anesteziologija i reanimatologija, na neodređeno vrijeme s 40% radnog vremena

2.    u  Katedri za  kirurgiju
2.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  redovitog profesora u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija, na neodređeno vrijeme s 20% radnog vremena

3.    u  Katedri za  javno zdravstvo
3.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  redovitog profesora u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvenoj grani epidemiologija, na neodređeno vrijeme s 30% radnog vremena

4.    u  Katedri za  patofiziologiju
4.1.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  redovitog profesora u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani patofiziologija, na neodređeno vrijeme s 20% radnog vremena

5.    u  Katedri za  medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju
5.1.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  docenta iz Interdisciplinarnog  područja znanosti (izborna polja: 1.05. biologija i 3.01. temeljne medicinske znanosti), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

6.    u  Katedri za  histologiju i embriologiju
6.1.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  docenta  u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju temeljne medicinske znanosti, znanstvenoj grani citologija, histologija i embriologija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)
 
Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu,  ispunjavati i posebne uvjete propisane  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07,46/07,  45/09, 63/11,  94/13,  139/13, 101/14 i 60/15), odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, odnosno odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr ( dokumenti – izbori u zvanja)

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje   i odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2.  –  prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno  zvanje   i odgovarajuće radno mjesto.

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je  popuniti i priložiti  tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora i uvjeta iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).

Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis,  popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E,  31.000 OSIJEK

tekst natječaja (.pdf)

objavljeno: 08.11.2017.

HRZZ Novi natječaji

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaje za programe  “Istraživački projekti“ i „Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća“. Više detalja o natječajima možete naći na poveznici http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=53 .
 
Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.
Datum raspisivanja natječaja: 2. studenog 2017.
Rok za prijavu: 10. siječnja 2018. do 13:00 (CET)
 
Programom “Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća“ se potiče suradnja hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) s voditeljima ERC projekata radi stjecanja iskustva i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa.
Financira se posjeta voditelju ERC projekta u trajanju od 3 do 4 mjeseca. ERC projekt mora biti u tijeku u trenutku prijave i za vrijeme trajanja financiranja.
Datum raspisivanja natječaja:  31. listopada 2017.
Rok za prijavu: 30. studeni 2017. do 13:00 (CET)

Predstavljena monografija „Update on Hepatitis C“

Održano predstavljanje monografije „Update on Hepatitis C“ urednika doc. dr. sc. Martine Smolić, prof.dr.sc. Aleksandra Včeva i prof.dr.sc. George Y. Wua
https://www.intechopen.com/books/update-on-hepatitis-c

 


U sklopu svečanosti otvorenja kongresa 4th International Monothematic Conference on Viral Hepatitis C (4. međunarodni monotematski kongres o virusnom hepatitisu C), koji  je nedavno održan u Hotelu Kurija Janković u Kapela Dvoru kraj Virovitice, održano je predstavljanje monografije „Update on Hepatitis C“ urednika doc. dr. sc. Martine Smolić, prof.dr.sc. Aleksandra Včeva i prof.dr.sc. George Y. Wua.
Monografija na 263 stranice u 18 poglavlja donosi najnovije spoznaje o svim aspektima HCV infekcije kao i trenutnim mogućnostima i ograničenjima u liječenju hepatitisa C. Objavljena kao “open access” te je u potpunosti  besplatno dostupna zainteresiranom čitateljstvu za preuzimanje putem poveznice:
https://www.intechopen.com/books/update-on-hepatitis-c
 Monografija „Update on Hepatitis C“ je nastala zajedničkim angažmanom  znanstvenika koji se već tradicionalno okupljaju na Međunarodnim monotematskim konferencijama o virsunom hepatitisu C koje organizira Medicinski fakultet Osijek u suradnji sa svojim gostujućim profesorima  iz Sjedinjenih Američkih Država, Japana i Egipta. Cilj ove monografije je bio  izložiti nove spoznaje u razumijevanju infekcije HCV-om, pregled novih mogućnosti liječenja, ograničenja i dostupnosti novih terapijskih opcija u različitim dijelovima svijeta i Hrvatskoj te su urednici i autori istaknuli veliko zadovoljstvo uspješno ostvarenom suradnjom i realizacijom zajedničkog projekta koji je rezultirao objavom “Update on Hepatitis C” u izdanju Intech d.o.o.

 

Javna obrana doktorske disertacije

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
09. studenoga 2017. godine u 13:00h

Javna prezentacija održati će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Tamer Salha, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Utvrđivanje povezanosti volumena visceralnog i potkožnog masnog tkiva trbušne regije i koncentracije kemerina“
Mentor: prof.dr.sc. Radivoje Radić

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 1. izv.prof.dr.sc. Olga Cvijanović-Peloza, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci, predsjednica
 2. izv.prof.dr.sc. Tatjana Bačun, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
 3. dr.sc. Damir Štimac, znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta Osijek, član

Rezervni član: prof.dr.sc. Robert Selthofer, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek

Raspisan Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija studentima nižeg socio-ekonomskog statusa

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 12. listopada 2017. godine Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku 2017./2018. godinu redovitim studentima nižeg socio-ekonomskog statusa.
Sredstva za ovaj natječaj osigurana u Državnom proračunu i Europskom socijalnom fondu (ESF) - Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020 u okviru projekta „Dodjela stipendija studentima nižeg socio-ekonomskog statusa“, a broj državnih stipendija povećan je s 5.400 na 10.000 godišnje.
Cilj projekta je doprinijeti povećanju dostupnosti visokog obrazovanja i unaprjeđenju socijalne dimenzije visokog obrazovanja te povećanju završnosti u visokom obrazovanju za redovne studente preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.
Socijalna dimenzija visokog obrazovanja područje je javnih politika u kojem zemlje Europskog prostora visokog obrazovanja pa tako i zemlje članice EU dijele predanost prema ostvarenju zajedničkih strateških ciljeva. Jedan od ciljeva je i olakšavanje pristupa visokom obrazovanju te povećanje završnosti i stjecanja kvalifikacije na razini visokog obrazovanja za sve skupine studenata, posebice one koje se nalaze u nepovoljnom ekonomskom i socijalnom položaju.
BROJ STIPENDIJA: 10.000 godišnje (50.000 kroz 5 godina)
IZNOS MJESEČNE STIPENDIJE: 1.200 HRK (isplaćuje se mjesečno kroz 9 mjeseci)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 543.371.250,00 HRK (EU sredstva + nacionalno sufinanciranje)
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: kolovoz 2017. – lipanj 2022.

Natječaj je otvoren do 6. studenog 2017. godine, a sve detaljne informacije nalaze se u tekstu Natječaja te Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa  (Narodne novine br. 43/17), kao i na službenoj FB stranici projekta: https://www.facebook.com/ministarstvoznanostiiobrazovanja/.

tekst natječaja (.pdf)

webmail studomat  knjiznica alumni