blank

Biokemija

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • Prof.dr. Lj. Glavaš-Obrovac

 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:

  • Spoznati važnost biokemije kao temeljne znanosti za razumijevanje metaboličkih odnosa u zdravom i bolesnom organizmu.
  • Razumjeti  principe dijagnostičkih metoda u medicinsko biokemijskom laboratoriju.
  • Klasificirati proteinogene aminokiseline.
  • Razlikovati esencijalne i neesencijalne aminokiseline te glukogene i ketogene aminokiseline.
  • Nabrojiti fiziološki aktivne peptide.
  • Opisati strukturne razine u arhitekturi proteina.
  • Objasniti peptidnu vezu.
  • Povezati strukturu i funkcije proteina.
  • Važnost konformacijskih promjena na biološku ulogu proteina.
  • Objasniti strukturne razlike između hemoglobina i mioglobina i njihovu ulogu u organizmu.
  • Alosterički učinak i kooperativnost.
  • Objasniti ulogu i svojstva enzima.
  • Klasificirati koenzime i mehanizme djelovanja koenzima.
  • Objasniti razliku u specifičnosti enzima prema supstratu i tipu reakcije.
  • Razjasniti mehanizam i kinetiku enzimskih reakcija na Michaelis-Menteninom modelu.
  • Objasniti razliku u načinu djelovanja pojedinih vrsta inhibitora.
  • Opisati proteolizu kao model enzimske aktivnosti.
  • Objasniti pojam katabolizam i anabolizam = metabolizam.
  • ATP kao univerzalna valuta u biološkim sustavima.
  • Razjasniti mehanizam sinteze ATP.
  • Navesti i objasniti fiziološki značajne jednostavne i složene ugljikohidrate.
  • Objasniti pojavu i vrste izomerija i njihov značaj za funkciju bioloških molekula.
  • Nacrtati i objasniti glikolizu kao i sve ključne korake i enzime uključene u proces razgradnje glukoze.
  • Napisati energetsku bilancu glikolize.
  • Povezati sve metaboličke puteve glukoze i transport glukoze u i izvan stanice.
  • Ulazak glukoze u jetru i ostala tkiva.
  • Poznavati metabolizam galaktoze i fruktoze u stanici.
  • Objasniti glukoneogenezu i Corrijev ciklus.
  • Objasniti ulogu glikogena kao rezerve energije i procese glikogenolize i glukogeneze.
  • Značaj glukoza-6-fosfata u metabolizmu ugljikohidrata.
  • Objasniti ulogu acetil-CoA i njegovu važnost u povezivanju različitih metaboličkih puteva.
  • Opisati i nacrtati ciklus limunske kiseline uključujući ključne enzime i međuprodukte ciklusa.
  • Objasniti oksidativnu fosforilaciju i građu mitohondrija.
  • Razjasniti ulogu mitohondrijskog respiracijskog lanca u pretvorbi energije iz hrane.
  • Opisati malat aspartatni shuttle.
  • Poznavati strukturu nukleinskih kiselina  (DNK, RNK).
  • Očuvanje genetičke informacije odnosno replikaciju DNK i prijenos informacije - transkripcija.
  • Vrste RNK i njihovu ulogu.
  • De novo sintezu purinskih i pirimidinskih nukleotida.
  • Katabolizam i regulacijske mehanizme nukleotida.
  • Objasniti biosintezu proteina odnosno translaciju kroz sve ključne korake uključujući i posttranslacijsku doradu proteina.
  • Opisati katabolički put razgradnje proteina iz hrane.
  • Ubikvitinizaciju proteina.
  • Objasniti mehanizam razgradnje nastalih aminokiselina : uklanjanje α-amino skupine.
  • Sudbinu nastalih ugljikovih atoma oslobođenih razgradnjom aminokiselina.
  • Uklanjanje amonijaka iz organizma putem ciklusa uree.
  • Poznavanje metaboličkih bolesti povezanih sa poremećajima u metabolizmu proteina i aminokiselina.
  • Navesti neke od metoda za određivanje proteina (elektroforeza, Biuret reakcija, ELISA test).
  • Objasniti važnost lipida u održavanju normalne funkcije organizma.
  • Navesti vrste lipida, njihovu strukturu i elementarne građevne jedinice.
  • β – oksidaciju masnih kiselina i mjesto razgradnje.
  • Povezati nastanak ketonskih tijela (ketogenezu) s razgradnjom masnih kiselina.
  • Objasniti kliničku važnost određivanja ketonskih tijela.
  • Objasniti razliku između esencijalnih i neesencijalnih masnih kiselina.
  • Objasniti biosintezu masnih kiselina s naglaskom na triacilglicerol.
  • Objasniti krvni način transporta lipidnih čestica.
  • Razlikovati vrste lipoproteinskih čestica s obzirom na njihovu strukturu.
  • Objasniti važnost jetre u metabolizmu lipida.
  • Objasniti biološki značaj kolesterola, njegovu strukturu, sintezu i regulaciju.
  • Načine transporta i skladištenja.
  • Opisati strukturu i važnost fosfolipida u strukturi stanične membrane.
  • Fluidnost stanične membrane.
  •  Mehanizam i kinetika transporta kroz biološke membrane.
  • ATP transporteri kao aktivni prijenosnici.
  • Pasivni transport – kontransport, simport i antiport.
  • Objasniti ulogu hormona i medijatora u prijenosu signala.
  • Navesti načine međustanične komunikacije.
  • Klasificirati hormone prema mehanizmu i kemijskoj strukturi.
  • Definirati pojam prehrana i hrana.
  • Objasniti energetsku ravnotežu povezanu s unosom i razgradnjom ugljikohidrata, proteina i lipida.
  • Objasniti važnost mikro i makro nutrijenata, odnosno vitamina i minerala u prehrani i metabolizmu.
  • Povezati metaboličke procese u tkivima – integracija metabolizma.

webmail studomat  knjiznica alumni