blank

Biologija

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • Prof.dr. M. Heffer

  • Definirati pojam evolucije i navesti osnovne mehanizme odgovorne za evolutivne promjene.
  • Objasniti strukturu prokariotske i eukariotske stanice i navesti njihove međusobne razlike.
  • Navesti stanične organele, njihovu građu i funkciju.
  • Objasniti uloge makromolekula u živim organizmima. Povezati strukture makromolekula s njihovim smještajem i ulogom u stanici.
  • Objasniti metabolizam glukoze i generiranje ATP-a (glikoliza, oksidativni metabolizam).
  • Navesti vrste tkiva i razvojno porijeklo pojedinih vrsta stanica.
  • Razvrstati molekule s obzirom na njihovu sposobnost transporta kroz membranu i razlikovati vrste transporta kroz membranu (aktivni/pasivni; simport/uniport/antiport) i molekule koje u njima sudjeluju (kanalni proteini, crpke
  • Navesti molekule koje sudjeluju u generiranju  membranskog potencijala i nastanaku akcijskog potencijala.  
  • Objasniti strukturu i funkciju jezgrine ovojnice.
  • Opisati transport molekula u i iz jezgre.
  • Opisati unutarnju organizaciju jezgre, razine namatanja kromatina, definirati eukromatin i heterokromatin, uloge jezgrice i histonskih proteina.
  • Razvrstati proteine s obzirom na mjesto sinteze  i povezati mjesto sinteze proteina s konačnom lokalizacijom proteina u stanici.
  • Opisati strukturu i funkciju glatkog i hrapavog endoplazmatskog retikula (ER). Navesti metaboličke procese koji  se odvijaju u glatkom i hrapavom endoplazmatskom retikulu.
  • Navesti dijelove  sekrecijskog puta, molekule i signalne mehanizme koji sudjeluju u usmjeravanju proteina i ulogu sekrecijskih vezikula.
  • Nabrojati dijelove Golgijeva aparata, njihovu ulogu i način prijenosa molekula između pojedinih odjeljaka.
  • Objasniti strukturu i funkciju lizosoma te mehanizam njihova nastanka te ulogu u endocitozi i autolizi.
  • Opisati nastanak i uloge peroksisoma.
  • Navesti vrste međustaničnih spojeva i vrste proteina koji u njima sudjeluju.
  • Navesti i međusobno razlikovati vrste proteina koje sudjeluju u izgradnji citoskeleta i pokretanju stanice.
  • Opisati strukturu i funkciju proteina mišićnih vretena.
  • Objasniti strukturu i funkciju centrosoma i diobenog vretena i povezati sa staničnom diobom.
  • Objasniti strukturu i funkciju mitohondrija i navesti metaboličke procese koji se u njemu odvijaju.  Opisati strukturu i način nasljeđivanja mitohondrijske DNA.
  • Razvrstati signalne procese s obzirom na strukturu i mjesto sinteze signalne molekule te mjesto i djelovanje njenog receptora.
  • Navesti primjere receptorskih molekula i povezati s načinom unutarstaničnog prijenosa signala. Navesti  ulogu drugih glasnika, kinaza i fosfataza.
  • Nabrojati faze staničnog ciklusa i objasniti procese koji se događaju u njima.
  • Usporediti  mitozu i mejozu i objasniti međusobne razlike.
  • Objasniti razlike između spermatogeneze i oogeneze.
  • Objasniti ulogu kontrolnih točaka staničnog ciklusa, navesti ulogu proteina senzora, kinaza, ciklaza i fosfataza u staničnom ciklusu.  
  • Opisati proces apoptoze. Navesti razlike između apoptoze unutrašnjim i vanjskim mehanizmom.
  • Navesti Mendelove zakone.
  • Nacrtati obiteljsko stablo kod prenošenja autosomno dominantne, autosomno recesivne, spolno vezane dominantne, spolno vezane recesivne i mitohodrijske bolesti.
  • Navesti postojeće tehnike genske terapije.
  • Objasniti strukturu i funkciju DNA molekule. Definirati centralnu dogmu molekularne biologije i objasniti reverznu transkripciju kao mehanizam odstupanja od iste.
  • Navesti primjenu restrikcijskih endonukleaza u metodama molekularne biologije (konstrukcija vektora, kloniranje).
  • Razvrstati rekombinantne vektore i navesti njihovu primjenu u molekularnim metodama i terapiji.
  • Objasniti metode sekvenciranja DNA, umnažanja lančanom reakcijom polimeraze, reverzni transkripciju, kvantitativni PCR u realnom vremenu, Southern blot, Nothern blot in situ hibridizaciju i DNA čipove.
  • Nabrojati  tipove genskih mutacija i objasniti njihove posljedice. Navesti vrste genskog popravka.
  • Navesti molekule koje sudjeluju u replikaciji DNA i njihovu ulogu .
  • Navesti razlike u strukturi prokariotskih i eukariotskih gena i genoma
  • Objasniti mehanizam transkripcije u prokariota i eukariota.
  • Navesti mehanizme regulacije transkripcije.
  • Definirati genetički kod, razlikovati kodon od antikodona i objasniti univerzalnost genetskog koda.
  • Objasniti strukturu i funkciju prokariotskih i eukariotskih ribosoma.
  • Navesti  procese u sintezi i regulaciji translacije kod prokariota i eukariota.
  • Navesti postranslacijske modifikacije i objasniti njihovu ulogu.
  • Navesti putove razgradnje proteina.
  • Objasniti pojmove genomika, proteomika i komparativna genomika.
  • Objasniti klonalnu prirodu, inicijaciju i progresiju tumora.
  • Opisati svojstva stanica raka.
  • Objasniti vezu između protoonkogena i onkogena, navesti uloge tumor-supresora.
  • Razlikovati spolno od nespolnog razmnožavanja.
  • Opisati molekularne mehanizme prilikom oplodnje
  • Objasniti pojmove blastomera, morula, blastocista, trofoblast, embrioblast, gastrulacija, neurulacija, zametni listići, morfogeneza, organogeneza i teratogeneza.
  • Opisati tehnike generiranja transgeničnih životinja.
  • Objasniti razlike između reprodukcijskog i terapijskog kloniranja i kritički komentirati terapijske mogućnosti tehnika kloniranja.

webmail studomat  knjiznica alumni