blank

Kemija

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • Prof.dr.Lj. Glavaš-Obrovac

 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:

  • Objasniti strukturu atoma i elektronsku konfiguraciju.
  • Objasniti periodni sustav elemenata i klasifikaciju elemenata u sustavu.
  • Razlikovati vrste tvari.
  • Razlikovati tipove kemijskih veza i njihova svojstva.
  • Prepoznati geometriju molekula i energiju veze.
  • Objasniti teoriju kovalentne veze – hibridizaciju.
  • Objasniti vodikovu vezu i važnost vodikove veze.
  • Predvidjeti temeljna fizikalna i kemijska svojstva na temelju građe molekule te vrstu međumolekulskih interakcija.
  • Objasniti strukturu molekule vode i prijelaze vode iz jednog u drugo agregatno stanje.
  • Objasniti pojam otopine i pojam topljivosti.
  • Razlikovati otopine prema količini otopljene tvari.
  • Pripremiti otopinu zadanog sastava i  koncentracije tvari.
  • Odrediti koncentraciju nepoznate tvari na osnovu poznatih varijabli  primjenom baždarnog dijagrama.  
  • Poznavati koligativna svojstva vodenih otopina.
  • Izračunati molarne mase otopljenih tvari iz podataka mjerenja koligativnih svojstava.
  • Poznavati reakcije koje se odvijaju u vodenim otopinama – precipitacija, neutralizacija, redoks reakcije.
  • Definirati temeljna načela kinetike kemijskih reakcija i regulaciju brzine reakcije.
  • Razlikovati red i mehanizam reakcije.
  • Opisati mehanizam djelovanja katalizatora.
  • Objasniti pojam kemijske ravnoteže i uvijete pod kojima dolazi do uspostave kemijska ravnoteže (termodinamički uvjeti).
  • Objasniti Le Chatelierov princip i zakon o djelovanju masa.
  • Odrediti računskim putem konstantu ravnoteže.
  • Definirati pojam kiseline i baze u okviru Brönsted – Lowryeve teorije i odnos konjugirana baza – konjugirana kiselina.
  • Objasniti acido – bazično ponašanje amfolita.
  • Definirati reakcije oksidacije i redukcije te pojam reducens i oksidans.
  • Definirati pojam pufera, sastav i mehanizam djelovanja pufera.
  • Rješavati problemske zadatke vezane uz izračun i preračunavanje koncentracije otopina, pH vrijednost puferskih otopina i kapacitet pufera.
  • Poznavati osnovne plinske zakone uključujući Daltonov zakon i jednadžbu stanja idealnog plina.
  • Objasniti kinetičku teoriju plinova i razliku između idealnog i realnog plina.
  • Raultov zakon.
  • Objasniti razliku između Kc i Kp i kada primjenjujemo koju oznaku.
  • Objasnit utjecaj pojedinih parametara (temperatura, tlak, volumen, koncentracija) na plinove.
  • Definirati temeljne pojmove termodinamike i osnovne termodinamičke veličine.
  • Primjeniti I. i II. stavak termodinamike na biokemijske sustave.
  • Objasniti utjecaj vrijednosti ΔG, ΔH, ΔS na spontanost reakcije.
  • Objasniti osnove elektrokemije.
  • Opisati galvanski članak i reakcije na elektrodama.
  • Napisati i objasniti Nernstova jednadžbu.
  • Objasniti elektrolizu i pojavu korozije.
  • Objasniti što je to radioizotop i njihovu primjenu.
  • Definirati pojam organske kemije.
  • Klasificirati ugljikovodike i navesti njihove karakteristične reakcije uključujuću najvažnije predstavnike svake skupine.
  • Razlikovati funkcionalne skupine i na osnovu njih odrediti vrstu organske molekule (alkoholi, karboksilne kiseline, amini, amidi, aldehidi, ketoni) i objasniti kemijska i fizikalna svojstva.
  • Povezati naziv i vrstu organskog spoja.
  • Poznavati osnovne ugljikohidrate, njihovu podjelu i karakteristike.
  • Objasniti pojavu i vrste izomerija i njihov značaj za funkciju bioloških molekula.
  • Definirati masti i njihov sastav.
  • Razlikovati organske polimere i navesti primjere.
  • Poznavati aminokiseline i način njihovog međusobnog povezivanja – peptidna veza.

webmail studomat  knjiznica alumni