blank

Medicinska informatika i statistika

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • Prof.dr. V. Ilakovac

 • Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

  • prepoznati pojedine vrste podataka na realnim medicinskim problemima i primijeniti odgovarajuću ljestvicu mjerenja
  • organizirati podatke i prikazati njihovu razdiobu
  • odabrati odgovarajuće mjere za opisivanje zadanih podataka i prikazati ih na način koji je odgovarajući za realni medicinski problem
  • primijeniti osnovna pravila računa vjerojatnosti i teorijske distribucije u procjeni vjerojatnosti zadanog problema
  • načiniti reprezentativni uzorak iz danog okvira
  • odrediti i interpretirati standardnu pogrešku i raspon pouzdanosti mjerenja na zadanom uzorku
  • izračunati potrebnu veličinu uzorka za procjenu aritmetičke sredine i proporcije
  • postaviti statističku hipotezu za testiranje hipoteze istraživanja
  • odrediti odgovarajuću razinu značajnosti za testiranje vezano uz dani medicinski problem
  • pravilno svrstati podatke u tablice
  • odabrati odgovarajući χ2-test za dani medicinski problem, izvršiti testiranje i objasniti rezultate te donijeti pravilan zaključak
  • objasniti ograničenja uporabe χ2-testa i moguća rješenja
  • objasniti razloge za korištenje korekcije kontinuiteta
  • objasniti razloge za korištenje egzaktnih testova
  • odabrati odgovarajući statistički test za testiranje razlika numeričkih podataka prema podatcima danog istraživanja, izvršiti testiranje, objasniti rezultate i donijeti pravilan zaključak
  • objasniti razloge korištenja neparametrijskih testova u analizi numeričkih podataka
  • ocijeniti povezanost varijabli iz grafičkog prikaza
  • odrediti odgovarajući koeficijent korelacije za dane varijable
  • ispitati ispunjavaju li podatci u danom medicinskom problemu pretpostavke linearne regresije
  • izračunati regresijske koeficijente i ocijeniti prognozu
  • odabrati odgovarajući prikaz rezultata provedene analize podataka
  • objasniti temeljne medicinskoinformatičke pojmove
  • razlikovati strukturu i organizaciju podataka
  • pravilno odabrati atribute i konstruirati ključ u danoj relaciji
  • razlikovati razine organizacije podataka i prepoznati potrebu za određenom strukturom podataka u medicini i zdravstvu
  • objasniti razliku između osnovnih načina izvedbe i strukture medicinskog zapisa i njihovih informacijskih svojstava
  • realizirati elektronički medicinski zapis uključujući pojedine fragmente relevantne za određenu kliničku ili javnozdravstvenu svrhu koristeći pritom jednostavni sustav za upravljanje bazama podataka
  • koristiti mrežne izvore znanstvenih i stručnih informacija za pronalaženje relevantnih informacija o danoj temi ili problemu
  • objasniti razloge uspostavljanja informacijskih sustava, osobito informacijskih sustava u zdravstvu, te osnove njihove strukture i funkcioniranja
  • objasniti razloge, dimenzije i načine zaštite te moguće posljedice izostanka zaštite podataka u medicini i zdravstvu
  • opisati osnovne biometrijske značajke i sustave, te osnovne kriterije procjene biometrijskih sustava
  • objasniti značaj telemedicinskih aplikacija u medicini i zdravstvu
  • objasniti sustava za podršku odlučivanju u medicini i zdravstvu, te njihove prednosti i ograničenja
  • objasniti što su norme i opisati njihova osnovna svojstva
  • objasniti razliku između norme, smjernice i zakona

webmail studomat  knjiznica alumni