blank

Laboratorijske tehnologije u citodijagnostici

 • Ciljevi predmeta
  Proširivanje znanja iz kliničke citologije i stjecanje specifičnih vještina rada i organizacije rada u citodijagnostičkom laboratoriju.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika ili ekvivalentna prvostupnička razina (baccalaureate)

 • Prikaz načina dobivanja materijala, metode pripremanja citoloških preparata, bojenje preparata po Papanicolaou i Pappenheimu. Principi citokemijskih pretraga i njihova praktična primjena. Metode u citogenetici, koje se mogu primijeniti u citološkom laboratoriju. Mikroskopiranje-skrining citoloških preparata. Citodijagnostika u ginekologiji, u pulmologiji, hematologiji, urologiji, gastroenterologiji, endokrinologiji, infektologiji, otorinolaringologiji, pedijatriji, neurologiji, okulistici i dermatovenerologiji. Citodijagnostika izljeva, punktata, zglobne tekućine. Promjene u kostima, mišićima i drugim mekim tkivima. Citološka dijagnostika upala izazvanih pojedinim mikroorganizmima rutinskim i specijalnim tehničkim metodama. Citološka dijagnostika različitih tumora. Kontrola rada u citološkom laboratoriju s posebnim osvrtom na kontrolu tehničke obrade uzoraka. Automatizacija u citološkom laboratoriju. Pohranjivanje preparata i rezultata analiza/nalaza.
 • Obavezna literatura:
  1. Audy-Jurković S. Ginekološka citologija. U: Šimunić V i sur. Ciglar V, Suchanek E, ur. Ginekologija. Zagreb: Naklada Ljevak; 2001, str. 151-9.
  3. Halbauer M, Šarčević B, Tomić Brzac H: Citološko-patohistološki atlas bolesti štitne žlijezde i doštitnih žlijezda s ultrazvučnim slikama. (odabrana poglavlja) Nakladni zavod Globus, Zagreb 2000.
  4. Relevantni znanstveni i stručni članci po izboru nastavnika

  Dopunska literatura
  1. Cibas ES., Ducatman BS. Cytology: Diagnostic Principles and Clinical
  2. Correlates. 3rd Ed. Saunders Elsevier, 2009.
  3. Koss LG., Melamed MR. Koss Diagnostic Cytology and Its Histopathologic Bases, 5th ed, Lippincott Williams & Wilkins, 2006
  4. Marshall A. Lichtman, William Joseph Williams: Williams hematology, 6 th edition, McGraw-Hill, Medical Pub. Division, 2006
  5. Geisinger KR. Modern Cytopathology. Churchill Livingstone, 2004.
  6. Orell SR., Sterrett GF, Whitaker D. Fine Needle Aspiration Cytology. Elsevier Churchill Livingstone, 2005.
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Doc.dr.sc. Biljana Pauzar, dr.med.
  Doc.dr.sc. Valerija Miličić, dr.med.
  Doc.dr.sc. Branka Lončar, dr.med.
  Mr.sc. Nataša Vrselja, dr.med.

 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1. Provedba predanalitičkih, analitičkih i postanalitičkih postupaka u skladu s važećim propisima u biomedicinskim znanstveno-istraživačkim i kliničkim citološkim laboratorijima
  2. Primjena odgovarajuće laboratorijske tehnologije i metoda za obradu i analizu materijala
  3. Provedba, osiguravanje i kontrola kvalitete u biomedicinskom laboratoriju u skladu s dobrom laboratorijskom praksom i etičkim kodeksom ponašanja
  4. Kritička procjena dobivenih rezultata citološke analize
  5. Rad u timu

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  1. Objasniti interdisciplinarni pristup kliničkoj citologiji, citološki tim te ulogu citotehnologa u organizaciji rada
  2. Detaljno opisati načine dobivanja materijala za citološku analizu
  3. Ocijeniti adekvatnost uzorka za citološku analizu
  4. Poznavati standardne metode pripremanja citoloških preparata, LBC, stanični blok
  5. Pravilno izrađivati citološke razmaze i „inprint“ preparate
  6. Označavati, fiksirati i bojiti citološke preparate po MayGrünwald-Giemsi i Papanicolaou
  7. Poznavati principe citokemijskih i imunocitokemijskih pretraga te ih uz nadzor samostalno provoditi
  8. Znati metode za uzimanje i obradu citoloških preparata u urologiji, hematologiji, ginekologiji, pulmologiji, gastroenterologiji, endokrinologiji, infektologiji
  9. Poznavati metode za uzimanje i obradu citoloških preparata dojke, likvora, izljeva i zglobnih tekućina
  10. Poznavati metode za uzimanje i obradu, poznavati mehanizme kontrole kvalitete u citološkom laboratoriju, izdavati i arhivirati nalaze te pripremati kompjutersku obradu podataka

webmail studomat  knjiznica alumni