blank

Laboratorijske tehnologije u hematologiji

 • Ciljevi predmeta
  Cilj predmeta je proširivanje prethodnog znanja i stjecanje specifičnih vještina rada u hematološkom i onkološkom laboratoriju. Izborom ovog predmeta studentu se omogućuje stjecanje dodatnog znanja iz kliničke hematologije kroz povezivanje kliničkih dijagnoza i uzoraka s laboratorijskom dijagnostikom kao i praćenje učinka lijekova na krvne stanice, te primjenu najnovijih laboratorijskih tehnologija u hematologiji.


  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika ili ekvivalentna prvostupnička razina (baccalaureate)
 • Laboratorijske pretrage u hematologiji. Određivanje diferencijalne krvne slike i morfoloških svojstava krvnih stanica. Automatski hematološki analizatori. Protočna fotocitometrija. Citološka i histološka dijagnostika. Laboratorijsko ispitivanje hemostaze. Imunološke pretrage. Citogenetika u hematologiji. Nuklearna hematologija. Stanične kulture in vivo. Uloga virusa u hematologiji. Bolesti matičnih stanica hematopoeze. Bolesti granulocita. Bolesti monocita i makrofaga. Bolesti limfocita i plazma stanica. Leukemije. Laboratorijske tehnike u dijagnostici limfoproliferativnih bolesti. Laboratorijsko praćenje liječenja citostaticima. Bolesti uzrokovane poremećajima hemostaze. Hemoragijski sindromi uslovljeni trombocitopenijom i koagulopatijama. Hemofilije.

  Molekularna hematologija
  Molekularno genetička podloga oštećenja matične stanice hematopoeze te molekularna leukemo- i limfomageneza. Osnove molekularnih metoda i tumačenje racionalnog odabira i mjesta molekularnih testova u algoritmima dijagnostičke obrade u hematologiji i hemostazeologiji. Minimalna ostatna bolest s molekularnog gledišta. Molekularna redefinicija leukemija i limfoma tehnologijom DNA mikročipova i određivanje profila genske ekspresije. Principi i mjesto molekularne hematopatologije u dijagnostici limfoma (aktivirani onkogeni, definicije i interpretacije nalaza klonalnosti u limfatičnim procesima). Uzorkovanje i izolacija nukleinskih kiselina iz krvnih tumora te planiranje i izvođenje molekularnog testa. Molekularni mehanizmi djelovanja novih lijekova u hematologiji («inteligentni», molekularno usmjereni lijekovi, genska terapija hereditarnih kogaulopatija). Molekularna citogenetika u hematologiji.
 • Obavezna literatura:
  Labar B, Hauptman E, urednici. Hematologija. 4.izd. Zagreb; Školska knjiga; 2007.
  Zupančić-Šalek S, Stančić V. U: Vrhovac B, Jakšić B, Reiner Ž, Vucelić B. Interna medicina. 4.izd. Zagreb; Naklada Ljevak; 2008.
  Relevantni znanstveni i stručni članci po izboru nastavnika

  Dopunska literatura
  Harrison's Principles of Internal Medicine. 17th ed. New York: McGraw-Hill; 2008.
  Eva D Quinley: Immunohematology Principles and Practice, 3rd edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2010.
  Lewis SM, Bain BJ, Bates I: Dacie and Lewis Practical Haematology, 10th edition, Churchill Livingstone, Elsevier, 2006.
  McKenzie: Clinical Laboratory Hematology, ed E. Zeibig, Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey, 2004.
  Guyton A.C. and Hall J.E. Krvne stanice, imunost i zgrušavanje krvi, Medicinska fiziologija, jedanaesto izdanje, Medicinska naklada, Zagreb, 2006.
  Hauptman, E., Čerpinko, I.: Osnove kliničke hematologije, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Prof.dr.sc. Silva Zupančić Šalek, dr.med.
  Marija Milić, mag.med.biochem.


 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1. Provedba predanalitičkih, analitičkih i postanalitičkih postupaka u skladu s važećim propisima u biomedicinskim znanstveno-istraživačkim i kliničkim hematološkim laboratorijima
  2. Primjena odgovarajuće laboratorijske tehnologije i metoda za obradu i analizu materijala, kao i za rad na složenim automatskim analizatorima u hematološkom laboratoriju
  3. Provedba, osiguravanje i kontrola kvalitete u biomedicinskom laboratoriju u skladu s dobrom laboratorijskom praksom i etičkim kodeksom ponašanja
  4. Kritička procjena dobivenih rezultata molekularno-bioloških testova
  5. Rad u timu

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  1. Izvoditi dijagnostičke hematološke pretrage u svrhu osnovne i diferencijalne dijagnostike preko hematoloških parametara i parametara funkcije pojedinih organa
  2. Interpretirati dinamičke odnose vrijednosti dijagnosticiranih parametara s obzirom na razvoj bolesti i utjecaj liječenja
  3. Samostalno izvoditi specifične laboratorijske analize na postojećim laboratorijskim uređajima
  4. Upoznavati i primijeniti metodiku i organizacijske aspekte rada unutar hematoloških i onkoloških laboratorija, protokola i postupnika laboratorijskih analiza, tehnologije laboratorijskih uređaja, te racionalnog korištenja laboratorijske opreme
  5. Samostalno pripremati i mikroskopirati hematološke preparate periferne krvi i koštane srži
  6. Izvoditi analize u svrhu svladavanja dijagnostike, praćenja tijeka bolesti i liječenja i razumijevanja principa i razloga za hematološke i hematoonkološke bolesti sa razine promjena u genomu stanica hematopoeze
  7. Objasniti principe molekularno bioloških metoda za izučavanje i praćenje molekularnih događaja u stanicama hematopoeze
  8. Interpretirati rezultate molekularno dijagnostičkih testova

webmail studomat  knjiznica alumni