blank

Laboratorijske tehnologije u imunologiji

 • Ciljevi predmeta
  Cilj predmeta je proširivanje prethodnog znanja iz imunologije i imunopatologije i stjecanje specifičnih vještina rada u laboratorijima koji koriste specifične laboratorijske postupke u imunologiji.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika ili ekvivalentna prvostupnička razina (baccalaureate)
 • Laboratorijska imunologija: Metode odvajanja mononuklearnih stanica; Testovi imunofluorescencije i imunofenotipizacija; Metode za dokazivanje imunoreakcije u humoralnoj  imunosti  (imunoprecipitacija,  Western  blott,  imunodifuzija, elektroforeza  i imunoelektroforeza, testovi aktivne i pasivne aglutinacije, testovi inhibicije aglutinacije, ELISA, reakcija vezanja komplementa, radioimunotest); Metode za dokazivanje imunoreakcije u staničnoj imunosti (proliferacijski testovi, stanična limfoliza, dokazivanje stanica koje luče citokine-ELISPOT, testovi citotoksičnosti, kožni test kasne preosjetljivosti); Biotehnološke metode u prirodo-znanstvenim istraživanjima; Pokusne životinje u imunološkim istraživanjima. Metode indirektne imunofluorescencije, enzimimunoanalize i imunoblota.
 • Obavezna literatura:
  1. I.Andreis,D.Batinić,F.Culo,D.Grčević,M.Marušić,M.Taradi,D.Višnjić. Imunologija, Med.naklada, Zagreb, 2004.
  2. Najnoviji znanstveni radovi iz područja prema preporuci nastavnika

  Dopunska literatura
  1. Brousseau P, Beaudet M, MANUAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS, CRC Press, Boca Raton, 1998.
  2. Day ED, ADVANCED IMMUNOCHEMISTRY, Wiley-Liss, NY, 1990.
  3. Longobardi Givan Alice (2001) FLOW CYTOMETRY: FIRST PRINCIPLES, 2nd Edition, Wiley Goers J, IMMUNOCHEMICAL TECHNIQUES LABORATORY MANUAL, Academic Press, San Diego, 1993.
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Izv.prof.dr.sc. Jasminka Milas Ahić, dr.med.
  Prof.dr.sc. Jerko Babić,
  Izv.prof.dr.sc. Lada Zibar, dr.med.
  Dr.sc. Vlatka Periša, dr.med.
  Blaženka Dobrošević, mag.med.biochem.
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1. Organiziranje i upravljanje radom u kliničkom imunološkom laboratoriju
  2. Upotreba znanja iz upravljanja, zakonodavstva, regulative i etike u području laboratorijske biomedicine
  3. Provedba, osiguravanje i kontrola u biomedicinskom laboratoriju u skladu s dobrom laboratorijskom praksom i etičkim kodeksom ponašanja
  4. Primjena stečenih znanja i vještina za uvođenje, razumijevanje i vrednovanje naprednih tehnika i metoda primjenjivih u području laboratorijske biomedicine, kao i metoda za obradu i analizu materijala i za rad na složenim automatskim analizatorima
  5. Provedba rutinskih predanalitičkih, analitičkih i postanalitičkih postupka u skladu s važećim propisima u biomedicinskim predkliničkim i kliničkim imunološkim laboratorijima
  6. Rad u timu
  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  1. Primijeniti odgovarajuće laboratorijske tehnologije i metode za obradu i analizu materijala
  2. Koristiti se složenim automatskim analizatorima u imunološkim laboratorijima
  3. Samostalno analizirati, kritički procjenjivati, pronalaziti rješenja i rješavati konkretne stručne laboratorijske probleme koji se javljaju u različitim radnim okruženjima
  4. Provoditi i osiguravati kontrolu kvalitete
  5. Primjeniti temeljna znanja iz imunologije i imunopatologije u laboratorijskoj dijagnostici i implementaciji novih laboratorijskih postupaka za otkrivanje i praćenje bolesti i učinka terapije

webmail studomat  knjiznica alumni