blank

Laboratorijske tehnologije u kliničkoj biokemiji

 • Ciljevi predmeta
  Upoznati studente s općim principima laboratorijskih tehnologija koje se koriste u dijagnostici. Upoznati studente s njihovom primjenom u određivanju pojedinih analita. Prikazati studentima najvažnije postupke provedbi analiza. Prikazati studentima prednosti i nedostatke pojedinih mjernih postupaka.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika ili ekvivalentna prvostupnička razina (baccalaureate)
 • Prikaz razvoja mjernih tehnologija u dijagnostici:  Razvoj tehnologije omogućio je primjenu brojnih mjernih tehnologija u laboratorijskoj dijagnstici. Rezultat toga je primjena velikog broja laboratorijskih metoda u praksi što je dovelo do povećanja osjetljivosti i specifičnost labortorijskih testova i ovu dijagnostiku učinilo vrednijom u donošenju medicinskih odluka. Principi pojedinih mjernih tehnologija: UV VIS, FTIR spektroskopija; osmometrija; nefelometrija i turbidimetrija; plamena fotometrija; atomska apsorpciona spektroskopija; elektrokemijske metode (amperometrija i potenciometrija), ionselektivne elektrode (ISE); tankoslojna, plinska, visokotlačna i tekućinska kromatografija; kapilarna i elektroforeza u gelu; Imunokemijske metode. Primjena u laboratorijskoj dijagnostici: UV i VIS spekrofotometrija se koristi u analizi supstrata i enzima; FTIR spektroskpija u analizi sastava nepoznatih tvari u krutim ozorcima; elektrokemijske metode u analizi pH i plinova; metode koje se temlje na ISE elektrodama u određivanju elektrolita; imunokemijske metode u određivanju koncentracije tumorskih biljega, hormona i lijekova, kromatografije u analizi hormona i lijekova.
 • Obavezna literatura:
  Štraus B, Stavljenić-Rukavina A, Plavšić F. Analitičke tehnike u kliničkom laboratoriju. Medicinska naklada, Zagreb, 1997.
  Štraus B. Medicinska biokemija, Medicinska naklada, Zagreb, 1992.
  Odabrani zannstveni i stručni radovi , dostupne mrežne stranice za e-učenje

  Dopunska literatura
  Čepelak I, Štraus B, Dodig S, Labar B. Medicinsko biokemijske smjernice, Medicinska naklada, Zagreb, 2004, odabrana poglavlja
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Doc.dr.sc. Vatroslav Šerić, mag.med. biochem.
  Doc.dr.sc. Sanja Mandić, mag.med.biochem
  Marija Milić, mag.med.biochem
  Jasna Pavela, mag.med.biochem
  Ksenija Paradinović, mag.med.biochem
  Vesna Horvat, mag.med.biochem
  Ines Šahinović, mag.med.biochem
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1. Organiziranje i upravljanje radom u kliničkom biokemijskom laboratoriju
  2. Upotreba znanja iz upravljanja, zakonodavstva, regulative i etike u području laboratorijske biomedicine
  3. Provedba, osiguravanje i kontrola u biomedicinskom laboratoriju u skladu s dobrom laboratorijskom praksom i etičkim kodeksom ponašanja
  4. Primjena stečenih znanja i vještina za uvođenje, razumijevanje i vrednovanje naprednih tehnika i metoda primjenjivih u području laboratorijske biomedicine, kao i metoda za obradu i analizu materijala i za rad na složenim automatskim analizatorima
  5. Provedba rutinskih predanalitičkih, analitičkih i postanalitičkih postupka u skladu s važećim propisima u biomedicinskim predkliničkim i kliničkim laboratorijima
  6. edukacija stručnog osoblja, učenika i studenata u području biomedicine i zdravstva, iz temeljnih i kliničkih medicinskih znanosti
  7. Rad u timu

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon odslušanih predavanja, odrađenih seminara i vježbi, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će:
  1. Primjenjivati odgovarajuće laboratorijske tehnologije i metode za obradu i analizu materijala
  2. Raditi na složenim automatskim analizatorima u biokemijskim laboratorijima
  3. Samostalno analizirati, kritički procjenjivati, pronalaziti rješenja
  4. Rješavati konkretne stručne laboratorijske probleme koji se javljaju u različitim radnim okruženjima
  5. Provoditi i osiguravati kontrolu kvalitete

webmail studomat  knjiznica alumni