blank

Laboratorijske tehnologije u transfuzijskoj medicini i transplantaciji

 • Ciljevi predmeta
  Cilj predmeta je proširivanje prethodnog znanja i stjecanje specifičnih vještina rada u laboratorijima koji koriste specifične laboratorijske postupke u transfuzijskoj medicini i suvremenoj kliničkoj transplantaciji organa i tkiva.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika ili ekvivalentna prvostupnička razina (baccalaureate)
 • Metode u rutinskom radu transfuziološkog laboratorija
  Prikupljanje i konzerviranje krvi, proizvodnja krvnih pripravaka, ispitivanje prisutnosti biljega krvlju prenosivih bolesti, izvođenje testova za određivanje krvnih grupa i podgrupa ABO i Rh sustava, identifikacija antieritrocitnih protutijela, prijetransfuzijsko ispitivanje, dijagnostika, i praćenje transfuzijskih reakcija, sustav kvalitete, laboratorijski testovi hemostaze (rutinski i prošireni), citofereza, plazmafereza.

  Laboratorijski pristup transplataciji
  Uloga specifičnih laboratorijskih postupaka u suvremenoj transplantaciji organa i tkiva. Dosezi i ograničenja specifičnih laboratorijskih metoda u rješavanju kliničkih problema transplantacijske medicine. Prosuđivanje znanstvene literature iz područja transplantacijske medicine i primjena usvojenog znanja na konkretne probleme temeljne i kliničke transplantacije. Laboratorijski aspekti transplantacije krvotvornih matičnih stanica. Fenotipske i funkcijske karakteristike krvotvornih matičnih stanica i prastanica. Laboratorijska procjena kvalitete presatka krvotvornih matičnih stanica: a) mjerenje CD34+ stanica i limfocitnih subpopulacija u perifernoj krvi i produktu leukafereze s pomoću protočne citometrije; b) klonogeni potencijala usmjerenih krvotvornih prastanica in vitro (kratkotrajna kultura); c) načela dugotrajne kulture krvotvornih stanica in vitro. Krioprezervacija presatka krvotvornih stanica. Postupci za izdvajanje krvotvornih stanica iz presatka: CD34+ selekcija i T-deplecija. Organizacija banke tkiva i organa. Laboratorijsko praćenje bolesnika nakon transplantacije krvotvornih matičnih stanica: a) hematološki parametri i citomorfološke analize; b) imunohematološko praćenje; c) imunološki oporavak; d) imunološki i patohistološki aspketi reakcija presatka na primatelja (GVHR) i reakcije odbacivanja presatka; e) određivanje ostatne bolesti nakon transplantacije. II. Biokemijski aspekti transplantacije solidnih organa i tkiva.

  Uloga MHC u transplataciji
  Razumijevanje genetike sustava HLA, analiza genotipa HLA u obitelji, razumijevanje imunogenetskog pristupa u kadaveričnoj transplantaciji organa i u transplantaciji koštane srži, razumijevanje važnosti imunoloških testova u postransplantacijskom praćenju preživljavanja transplantata, kompetentno praćanje literature o ulozi sustava HLA u transplantaciji tkiva i organa.
 • Obavezna literatura:
  1. Grgičević D.: Transfuzijska medicina u kliničkoj praksi, Medicinska naklada, Zagreb, 2006.
  2. Labar B, Hauptman E, urednici. Hematologija. 4.izd. Zagreb, Školska knjiga, 2007.
  3. Relevantni znanstveni i stručni članci po izboru nastavnika

  Dopunska literatura
  1. Golubić-Čepulić i sur.: Klinička transfuziologija: Prijetransfuzijsko ispitivanje. KBC Zagreb, 2001.
  2. Vuk T i sur.: Upravljanje kvalitetom u transfuzijskoj djelatnosti. HZTM, Zagreb, 2002.
  3. Stuart FP. Organ Transplantation. Landes Bioscience; 2nd edition, 2003
  4. Atkinson K, Champlin R, Ritz J, Fibbe WE, Ljungman P, Brenner MK (ur.). Clinical Bone Marrow and Blood Stem Cell Transplantation. Cambridge
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Prof.dr.sc. Marina Samardžija, dr.med.
  Doc.dr.sc. Irena Jukić, dr.med.
  Doc.dr.sc. Stana Tokić, mag.mol.biol.
  Doc.dr.sc. Saška Marczi, mag.educ.biol.et chem.
  Bojana Bošnjak, dr.med.
  Kristina Kujavec Šljivac, dr.med.

 • Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
  1. Provedba predanalitičkih, analitičkih i postanalitičkih postupaka u skladu s važećim propisima u laboratorijima transfuzijske medicine i tipizacije tkiva
  2. Primjena odgovarajuće laboratorijske tehnologije i metoda za obradu i analizu materijala, kao i za rad na složenim automatskim analizatorima u hematološkom laboratoriju
  3. Primjena stečenih znanja i vještina za uvođenje, razumijevanje i vrednovanje naprednih tehnika i metoda primjenjivih u transplantacijskoj medicini
  4. Provedba, osiguravanje i kontrola kvalitete u biomedicinskom laboratoriju u skladu s dobrom laboratorijskom praksom i etičkim kodeksom ponašanja
  5. Interpretacija rezultata s obzirom na etiologiju bolesti, predviđanje rizika pojave bolesti kod potomaka i oblik napredovanja bolesti kod pacijenta.
  6. Rad u timu  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  1. Koristiti znanje iz dobre laboratorijske prakse u transfuzijskoj medicini
  2. Razviti vještine u izvođenju laboratorijskih metoda u: imunohematološkoj dijagnostici; u fiziologiji i patofiziologiji hemostaze; u otkrivanju biljega krvlju prenosivih bolesti te laboratorijskom praćenju bolesnika nakon transplantacije
  3. Provoditi kontrolu kvalitete u laboratorijima transfuzijske medicine i tipizacije tkiva
  4. Kritički prosuđivati uloge specifičnih laboratorijskih postupaka u suvremenoj kliničkoj transplantaciji organa i tkiva
  5. Kritički ocijeniti doseg i ograničenja specifičnih laboratorijskih metoda u rješavanju kliničkih problema transplantacijske medicine
  6. Kritički prosuđivati znanstvenu literaturu
  7. Primjeniti usvojena znanja na konkretne probleme

webmail studomat  knjiznica alumni