blank

Laboratorijske tehnologije u mikrobiologiji

 • Ciljevi predmeta
  Cilj predmeta je proširivanje prethodnog znanja i stjecanje specifičnih vještina rada u mikrobiološkom (bakteriološkom, virusološkom i parazitološkom) laboratoriju. Izborom ovog predmeta studentu se omogućuje stjecanje dodatnog znanja iz mikrobiologije kroz povezivanje kliničkih dijagnoza i uzoraka s etiološkom laboratorijskom dijagnostikom kao i praćenje antimikrobnog učinka lijekova na mikroorganizme, te primjenu najnovijih laboratorijskih tehnologija u mikrobiologiji.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika ili ekvivalentna prvostupnička razina (baccalaureate)
 • Dijagnostika urogenitalnih i drugih spolno prenosivih infekcija. Serološke pretrage u kliničkoj dijagnostici (bakteriologija i virologija). Dijagnostika bakterijskih infekcija dišnog sustava (uključujući tuberkulozu). Dijagnostika bakterijskih infekcija gastrointestinalnog sustava. H.pylori. Uzimanje i obrada kliničkih uzoraka. Klinička interpretacija odabranih uzoraka (likvor, hemokulture, BAL, PBS, urin, brisevi). Mikroskopiranje direktnih uzoraka. Rad u timu za nadzor bolničkih infekcija. Dijagnostika bakterijskih infekcija CNS-a. Dijagnostika bakterijemije i endokarditisa. Dijagnostika infekcija u imunokompromitiranih bolesnika. Gljivične infekcije. Dijagnostika parazitarnih infekcija. Laboratorijska dijagnostika virusnih bolesti. Respiratorne infekcije uzrokovane virusima. Infektivna mononukleoza. TORCH. Virusne infekcije SŽS. Bjesnoća. Virusi koji se prenose krvlju. Virusne infekcije probavnog sustava.
  Izolacija i identifikacija uzročnika bolničkih infekcija. Glavni bakterijski uzročnici bolničkih infekcija. Metode tipizacije bakterija. Osnove genotipizacije bakterija. Genotipizacijske tehnike u bakteriologiji (PFGE, REA, RFLP, PCR restrikcijska analiza, plazmidni profil i restrikcija plazmida, RAPD-PCR, ribotipizacija).
 • Obavezna literatura:
  Kalenić, E.Mlinarić-Missoni i sur.: Medicinska bakteriologija i mikologija, Merkur A.B.D., Zagreb, 2001.
  Richter, B. Parazitologija. Udžbenik, “Merkur A.B.D.”, Zagreb, 2002.
  Presečki Vi sur.: Medicinska virologija. Udžbenik, Medicinska naklada, Zagreb, 2002.
  Relevantni znanstveni članci po izboru nastavnika

  Dopunska literatura:
  1. Murray PR, ur. Manual of Clinical Microbiology, 8. izd., ASM, Washington, DC, 2003.
  2. Pelling RW, ur. Methods in molecular medicine. Humana Press, Totowa, New Yersey, 1999.
  3. Persing DH. PCR protocols for emerging infectious diseases, ASM Press, Washington, D. C., 1996.
  4. Woodford N, ur. Molecular bacteriology. Protocols and clinical applications. Humana Press, Totowa, New Yersey, 1998.
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Doc.dr.sc. Domagoj Drenjančević, dr.med.
  Dr.sc. Arlen Antolović Požgain, dr.med.
  Dr.sc. Vlasta Zujić atalić, dr.med.
  Marijan Orlović, dr.med.
  Ivana Roksandić Križan, dr.med.
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1. Primjena znanja i smjernica u postupcima laboratorijske dijagnostike i procjeni kliničke značajnosti laboratorijskih nalaza
  2. Kritička procjena izvora pogrešaka i varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza, kao i interpretacija rezultata laboratorijskih analiza s analitičkog i kliničkog aspekta
  3. Primjena opažajnih, analitičkih i kritičkih vještina u razvoju i implementaciji rješenja za praktične probleme laboratorijske dijagnostike
   
  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta 
  1. Interpretirati dobiveni mikrobiološki nalaz i test osjetljivosti za najčešće infekcijske kliničke sindrome 
  2. Ovladati laboratorijskim tehnikama i metodama potrebnima za rad u laboratoriju
  3. Provoditi kontrolu kvalitete 
  4. Provoditi organizaciju rada u lmikrobiološkom laboratoriju 
  5. Provesti temeljne mjere prevencije bolničkih infekcija 
  6. Primijeniti odgovarajuće mjere zdravstvene zaštite
  7. Tipizirati bakterije PFGE, RAPD i RFLP metodom.
  8. Samostalno intepretirati rezultate vizualnom metodom te dendrograme dobivene kompjuterskom analizom.
  9. Razumjeti ograničenja u provođenju i interpretaciji rezultata biomedicinskih istraživanja 
   
   

  Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:

  samostalno odrediti vrstu uzorka i vrstu mikrobiološke pretrage

  uzimati različite uzorke biolkih materijala iz različitih organskih sustava bolesnika

  adekvatno pohranjivati, transportirati i analizirati uzorke

  samostalno izraditi mikroskopske i ostale preparate iz svih vrsta bioloških uzorka koji dolaze na obradu u mikrobiolki laboratorij

  interpretirati  dobiveni mikrobiološki  nalaz i test osjetljivosti za  najčešće infekcijske kliničke sindrome

  ovladati  laboratorijskim  tehnikama  i  metodama  potrebnima  za  rad  u laboratoriju,

  znati provoditi kontrolu kvalitete

  provoditi organizaciju rada u laboratoriju

  provesti temeljne mjere prevencije bolničkih infekcija

  primijeniti odgovarajuće mjere zdravstvene zaštite.

  razumjeti ograničenja u provođenju i interpretaciji rezultata biomedicinskih istraživanja,

  usvojiti kritički stav prema rezultatima svih istraživanja i eksperimenata

webmail studomat  knjiznica alumni