blank

Metode nuklearne medicine i slikovne tehnike u biomedicini

 • Ciljevi predmeta
  Cilj predmeta je upoznati studente s izabranim metodama nuklearne medicine, fizikalnim principima i vrstama ionizirajućeg zračenja koje susrećemo u prirodi te načinima kojima to zračenje međudjeluje s materijom, te kako se akceleratori nabijenih čestica i nuklearne analitičke metode mogu koristiti za karakterizacijuvbioloških uzoraka. Bit će opisan princip rada ionske mikroprobe kao jedinstvenog instrumenta koji je uz analitičke primjene pogodan i za istraživanje utjecaja čestičnog zračenja ne pojedinačnu živu stanicu i okolinu te stanice.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika ili ekvivalentna prvostupnička razina (baccalaureate)
 • Nuklearne analitičke metode koje se koriste za karakterizaciju bioloških uzoraka. Protonima inducirana emisija x-zraka. Proučavanje pojedinačnih stanica korištenjem fokusiranog snopa iona iz ionske mikroprobe. Skenirajuća transmisijska ionska mikroskopija. Metode ozračivanja pojedinačnih stanica. PET  radionuklidi  i  radiofarmaci.  Ciklotron, proizvodnja PET radionuklida i principi PET "scaning" sustava. Kamera za pozitronsku emisijsku tomografiju (PET). Kliničke indikacije i interpretacija nalaza PET-a. Primjena PET-a u onkologiji: Indikacije za 18FDG-PET "scan" u onkologiji. PET u prijeoperacijskoj procjeni stadija maligne bolesti. PET u   procjeni   učinka   liječenja.   PET   u   neurologiji:   PET   kod   epilepsije,   CVI, Parkinsonove  bolesti,  demencije  i  shizofrenije,  Primjena ET-a u ispitivanju normalne fiziologije mozga. PET u endokrinologiji: PET cijelog tijela s 18FDG kod karcinoma štitnjače. PET u kardiologiji i pulmologiji. PET u gastroenterologiji. PET u ispitivanju hematopoetskog sustava. PET u ispitivanju koštanog sustava: PET u dijagnostici i liječenju upala i tumora koštanog sustava. Perspektive, novi PET radiofarmaci i nove indikacije za PET. Imunoscintigrafske metode u nuklearnoj medicini: Radioimunoterapija – radioarmaci.  Primjena imunoscintigrafije, Imunoscintigrafija kosti s 99mTc monoklonalnim antitijelima na vlastite granulocite (MAK).
 • Obavezna literatura:
  D.Dodig, Z. Kusić. Klinička nuklearna medicina, Medicinska naklada, Zagreb, 2012.
  Relevantni znanstveni članci dostupni besplatno on-line

  Dopunska literatura
  Ell PJ, Gambhir SS, editors. Nuclear medicine in clinical diagnosis and treatment. 3rd ed. Edinburgh London New York Oxford Philadelphia San Francisco Sydney: Churchill Livingstone; 2004.
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Prof.dr.sc.Ivan Mihaljević, dr.med.
  Doc.dr.sc. Tomislav Jukić, dr.med.
  Tatjana Kralj, dr.med., Dunja Mudri, dr.med.

 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1. Primjena stručnih znanja iz nuklearne medicine u postupcima dijagnostike i terapije te interpretiranju nalaza
  2. Provedba, osiguravanje i kontrola u biomedicinskom laboratoriju u skladu s dobrom laboratorijskom praksom i etičkim kodeksom ponašanja

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon odslušanog kolegija student će biti osposobljen:
  1. Razumjeti princip scintigrafskih ispitivanja funkcija i bolesti pojedinih organa i organskih sustava gamakamerom, jednofotonskom emisijskom kompjutoriziranom tomografijom (SPECT), pozitronskom emisijskom tomgrafijom (PET) i PET/CT-om
  2. Pripremiti radiofarmak
  3. Odrediti koncentraciju hormona, protutijela i tumorskih markera u serumu radioimunoanalizama i drugim in vitro metodama
  4. Objasniti u kojim se slučajevima može primijeniti pozitronska emisijska tomografija
  5. Opisati moguću primjenu imunoscintigrafskih metoda u suvremenoj dijagnostici i liječenju onkoloških i neonkoloških bolesti

webmail studomat  knjiznica alumni