blank

Citodijagnostika

 • Ciljevi predmeta:
  Studenti moraju usvojiti tehnike dobivanja materijala za citološke pretrage, tehnike obrade tog
  materijala, citodijagnostiku te kontrole tehničkih postupaka u citološkim laboratorijima.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika ili ekvivalentna prvostupnička
  razina (baccalaureate).
 • Razvoj kliničke citologije kao interdisciplinarne grane. Metode kojima se ona služi: nativna, fazna i
  fluorescentna mikroskopija, svjetlosna mikroskopija, citokemija i imunocitokemija. Način dobivanja
  materijala, metode pripremanja citoloških preparata, bojenje preparata po Papanicolaou i
  Pappenheimu. Principi citokemijskih pretraga i njihova praktična primjena. Metode u citogenetici,
  koje se mogu primijeniti u citološkom laboratoriju. Klinička primjena citodijagnostike: u ginekologiji, u
  pulmologiji, hematologiji, urologiji, gastroenterologiji, endokrinologiji, infektologiji,
  otorinolaringologiji, pedijatriji, neurologiji, okulistici i dermatovenerologiji. Citodijagnostika izljeva,
  punktata, zglobne tekućine. Promjene u kostima, mišićima i drugim mekim tkivima. Citološka
  dijagnostika upala izazvanih pojedinim mikroorganizmima rutinskim i specijalnim tehničkim
  metodama. Citološka dijagnostika različitih tumora. Kontrola rada u citološkom laboratoriju s
  posebnim osvrtom na kontrolu tehničke obrade uzoraka. Automatizacija u citološkom laboratoriju.
  Pohranjivanje preparata i rezultata analiza/nalaza.
 • Obavezna literatura:
  Koss LG., Melamed MR. Koss Diagnostic Cytology and Its
  Histopathologic Bases, 5th ed, Lippincott Williams & Wilkins, 2006.
  Cibas ES., Ducatman BS. Cytology: Diagnostic Principles and Clinical
  Correlates. 3rd ed. Saunders Elsevier, 2009.
  Geisinger KR. Modern Cytopathology. Churchill Livingstone, 2004.

  Dopunska literatura:
  1. Marshall A. Lichtman, William Joseph Williams: Williams hematology, 6 th edition, McGraw-Hill,
  Medical Pub. Division, 2006
  2. Orell SR., Sterrett GF, Whitaker D. Fine Needle Aspiration Cytology. Elsevier
  Churchill Livingstone, 2005.
  3. Bibbo, M. Comprehensive Cytopathology, Philadelphia, Saunders, 1997
  4. Laboratorijska hematologija, CD, Chrono d.d.
  5. Seili-Bekafigo I, Vrdoljak-Mozetič D. Uloga citologije u urologiji. Medicina
  2004;42(40):142-146.
  6. Audy-Jurković S. Ginekološka citologija. U: Šimunić V i sur. Ciglar V, Suchanek E, ur.
  Ginekologija. Zagreb: Naklada Ljevak; 2001, str. 151-9.


 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Doc.dr.sc. Biljana Pauzar, dr.med.
  Doc.dr.sc. Branka Lončar, dr.med.
  Doc.dr.sc. Valerija Miličić, dr.med.
  Dr.sc. Marija Perić, dr.med.

 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi:
  1. Provedba predanalitičkih, analitičkih i postanalitičkih postupka u skladu s važećim propisima
  u citokoškim kliničkim i istraživačkim
  2. Procjena kliničke značajnosti biokemijskih i molekularno-bioloških pokazatelja u
  interpretiranju rezultata citoloških laboratorijskih analiza s analitičkog i kliničkog aspekta.
  3. Organizacija rada u citodijagnostičkom laboratoriju

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
  Student će nakon odslušanog i položenog predmeta:
  1. Znati organizirati rad u citodijagnostičkom laboratoriju
  2. Objasniti i principe citokemijskih pretraga (u ginekološkoj, urološkoj citologiji, gastroenterološkoj
  citodijagnostici, pulmološkoj dijagnostici, dijagnostici tumora, citodijagnostici glave i vrata, kože,
  zglobnih tekućina, lokomotornog sustava kao i štitnjače, u oftalmologiji)
  3. Poznavati i praktično primijeniti principe citokemijskih pretraga
  4. Objasniti značaj molekularnih markera u citodijagnostici
  5. Nabrojati dijagnostičke principe u interpretaciji citoloških uzoraka (podloga, stanični poredak,
  značajke jezgre i citoplazme, kriteriji malignosti, završno mišljenje i dijagnoza)
  6. Razlikovati stanične i nestanične elemente u citološkim razmazima

webmail studomat  knjiznica alumni