blank

Klinička hematologija

 • Ciljevi predmeta:
  Klinička hematologija se formirala kao posebna laboratorijska struka, koja uz određivanje
  morfoloških svojstava krvnih stanica kvantificira međusobne odnose među pojedinim
  subpopulacijama krvnih stanica, opisuje njihov broj, volumen, sadržaj i dr. Istodobno je
  opaženo da u nekim stanjima postoje značajni poremećaji u nalazu stanica u krvi. Neophodno je da student
  u okviru ovog kolegija savlada ove spoznaje.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika ili ekvivalentna prvostupnička
  razina (baccalaureate)
 • Sadržaj predmeta: Normalna hematopoeza. Struktura i funkcija koštane srži. Struktura i
  funkcija imunološkog sustava. Laboratorijske pretrage u hematologiji. Protočna fotocitometrija.
  Citološka i histološka dijagnostika. Laboratorijsko ispitivanje hemostaze. Imunološke pretrage.
  Citogenetika u hematologiji. Nuklearna hematologija. Stanične kulture in vivo. Uloga virusa u
  hematologiji. Bolesti matičnih stanica hematopoeze. Bolesti granulocita. Bolesti monocita i
  makrofaga. Bolesti limfocita i plazma stanica. Leukemije. Laboratorijske tehnike u dijagnostici
  limfoproliferativnih bolesti. Laboratorijsko praćenje liječenja citostaticima. Bolesti uzrokovane
  poremećajima hemostaze. Hemoragijski sindromi uslovljeni trombocitopenijom i koagulopatijama.
  Hemofilije.
 • Obavezna literatura:
  Labar B. Hauptman E i sur. Hematologija., ŠK, 2007.
  Zupančić-Šalek S, Stančić V. U: Vrhovac B, Jakšić B, Reiner Ž, Vucelić
  B. Interna medicina. 4.izd. Zagreb; Naklada Ljevak; 2008. str. 918-920.
  Softić N. Hemtološke laboratorijske pretrage. Sveučilišna naknada
  Liber, 1992. Zagreb

  Dopunska literatura:
  Hauptman E, Črepinko I. Osnove kliničke hematologije“ Školska knjiga, Zagreb, 1991.
  Mc Kenzie. Clinical laboratory Hemtology ed E Zeibig Pearson Education, Inc,. Upper Saddle River, New Jersey, 2004. • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Prof.dr.sc. S. Zupančić Šalek

 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi:
  1. Provedba predanalitičkih, analitičkih i postanalitičkih postupka u skladu s važećim propisima
  u biomedicinskim predkliničkim i kliničkim laboratorijima iz laboratorijske hematologije
  2. Procjena kliničke značajnosti biokemijskih i molekularno-bioloških pokazatelja u
  interpretiranju rezultata hematoloških laboratorijskih analiza s analitičkog i kliničkog aspekta.
  3. Organizacija i upravljanje radom biomedicinskom laboratoriju

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
  1. Primijeniti različite hematološke pretrage u dijagnosticiranju bolesti, rješenju diferencijalno dijagnostičkih problema i praćenju terapijskih protokola
  2. Opisati promjene u funkciji pojedinih organa i sustava i dijagnostičke postupke kojima se prate
  3. Odabrati i opisati laboratorijsku analizu potrebnu za određeni dijagnostički postupak
  4. Samostalno provesti laboratorijske hematološke analize
  5. Organizirati rad u hematološkim i onkološkim kliničkim ili istraživačkim laboratorijima

webmail studomat  knjiznica alumni