blank

Klinička imunologija i imunogenetika

 • Ciljevi predmeta:
  Unaprijediti znanje iz kliničke imunologije kao važnog znanstvenog polja, koja je interdisciplinarna, zadire u gotovo sva klinička područja, a našla je ogromnu primjenu u laboratorijskoj dijagnostici.
  Obradit će se patofiziološki mehanizmi nastanka autoimunih bolesti od egzogenih čimbenika
  (molekularna mimikrija, stimulacija superantigenima, mikrobni adjuvansi) do endogenih
  poremećaja imunoregulacije. Među endogenim poremećajima posebno će se obraditi poremećaji predočavanja antigena (pojam imunološke privilegiranosti, predočavanje skrivenih epitopa, promjena vlastitih
  antigena, pojačana aktivnost stanica koje predočavaju antigen. Uloga kostimulacijskih molekula i
  citokina), pojačana aktivnost limfocita T i B, poremećaji apoptoze, neravnoteža u proizvodnji citokina,
  poremećaji imuoregulacije i tolerancija. Detaljno će se obraditi patogenetska narav pojedinih
  autoimunih bolesti te će se prikazati pokusni modeli u autoimunim bolestima. Nadalje, prikazati će se i
  obraditi ulogu imunogenetike u transplantaciji, HLA sustav podudarnosti, značenje u kliničkoj primjeni u
  sklopu transplnatacije organa, kao i značenje imunološkuh sustava u tumorogenezi. Ovakvim pristupom
  od bazičnog do kliničkog pristupa (prikazi bolesnika) ovaj predmet ima za cilj upoznati studente s
  osnovnim načelima translacijske medicine.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika ili ekvivalentna prvostupnička
  razina (baccalaureate)
 • Imunogenetika transplantacije: Glavni sustav tkivne podudarnosti u čovjeka (HLA): povijesni
  pregled otkrića, istraživanja, nazivlje, smještaj i ustroj. Biološka uloga sustava HLA: prerada i
  predočavanje peptida. Građa gena i molekula HLA razreda I i razreda II. Genetske osobitosti
  sustava HLA: polimorfizam, fenotip, haplotip, genotip, neravnoteža udruživanja – linkage
  disequilibrium, rekombinacija-crossing over. Laboratorijski testovi određivanja gena, antigena i
  antitijela HLA: MLCT, PCR-SSP, PCR-SSO, sekvencioniranje. Odabir primatelja organa za kadaveričnu
  transplantaciju organa. Odabir davatelja za transplantaciju hematopoetskih stanica. Uloga
  podudarnosti gena HLA i izbor tipizacijskih metoda u transplantaciji tkiva i organa. Uloga antitijela
  HLA (PRA) u transplantaciji tkiva i organa.Klinička transplantacija: transplantacijska reakcija,
  transplantacija limfatičkih i nelimfatičkih tkiva i organa. Autoimune bolesti: mehanizmi nastanka,
  organospecifične, organonespecifične. Imunodeficijencije: mehanizmi nastanka, primarne,
  sekundarne. Imunost na infekcije, specifična imunost (aktivna, pasivna), imunost na različite vrste
  mikroorganizama i parazita. Imunološka preosjetljivost: anafilaktička preosjetljivost, citotoksična
  preosjetljivost, preosjetljivost izazvana kompleksima, preosjetljivost ovisna o stanicama. Tumorska
  imunologija: kancerogeni, tumorski antigeni, imunološka reakcija na tumor, izbjegavanje
  imunološkog nadzora. Imunodijagnostika tumora. Imunoproliferativne bolesti: membranska
  obilježja malignih stanica leukemije i limfoma, imunološka klasifikacija leukemija i limfoma.
  Monoklonska protutijela u dijagnostici i terapiji leukemija i limfoma. Imunološka terapija:
  imunizacija, desenzibilizacija, imunosupresija, imunomodulacija.
 • Obavezna literatura:
  Andreis I, Batinić D, Čulo F, Grčević D, Marušić M, Taradi M, Višnjić
  D. Imunologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2004
  Patofiziologija, udžbenik, Medicinska Naklada, Zagreb, VII izdanje,
  2011. Urednici: Gamulin, S. Kovač Z., Marušić M.
  Patofiziologija. Zadatci za problemske seminare III izdanje,
  Medicinska Naklada, Zagreb, 2011. godine Urednici: Kovač, Z.
  Gamulin, S. i sur.
  Odabrani znanstvrni i stručni radovi poizboru nastavnika

  Dopunska literatura:
  1. Milan Taradi. Imunologija, 7. obnovljeno i dopunjeno izdanje, Medicinska naklada, Zagreb, 2009.
  2. Roitt I, Delves P, Essential Immunology 10th edition, Blackwell Publishing, 2007.
  3. Cecka J.M., Terasaki P.I. Clinical Transplants 2003.. Los Angeles: UCLA Tissue typing Laboratory,
  2004.
  4. Janeway C.A., Travers P., Walport M., Shlomchik M.J. Immunobiology 5, The Immune system in
  health and disease. New York: Garland Publishing, 2001.
  5. Blair GE, Pringle CR, Maudesley DJ. Modulation of MHC antigen expression and disease.
  Cambridge: Univ.Press, 2005.

 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Izv.prof.dr.sc. Jasminka Milas-Ahić, dr.med.
  Prof. dr. sc. Jerko Barbić dr. med.
  Dr.sc. Vlatka Periša, dr.med.
  Blaženka Dobrošević, mag.med.biochem.

 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi:
  1. Primjena predanalitičkih, analitičkih i postanalitičkih postupaka u imunogenetici i tipizaciji
  tkiva
  2. Uspostavljanje kvalitetnog odnosa s korisnicima usluga zasnovanom na uzajamnom
  poštovanju i povjerenju i učinkovitoj komunikaciji
  3. Kritička procjena i primjena znanstvenih saznanja i dostupnih podataka u svrhu unapređenja
  postojećih metoda i tehnika, kao i primjene novih tehnologija u dijagnostici i znanstveno-
  istraživačkom radu u translacijskoj i laboratorijskoj medicini

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
  1. Prikazati glavne mehanizme nastanka autoimunih bolesti
  2. Objasniti ulogu imunološkog sustava u imonodeficijencijama, infekciji, nastanku tumora,
  imunološkog nadzoru
  3. Objasniti ulogu imunogenetike u transplantaciji, HLA sustav podudarnosti, značenje u
  kliničkoj primjeni
  4. Prikazati ključne poremećaje u sklopu određenih organospecifičnih, organonespecifičnih
  autoimunih bolesti, limfoprolifrativnih bolesti
  5. Integrirati na primjerima pojedinih autoimunih bolesti ključne mehanizme njihova nastanka

webmail studomat  knjiznica alumni