blank

Molekularna genetika i molekularni mehanizmi

 • Ciljevi predmeta:
  Cilj slušanja i polaganja ovog kolegija je studentima približiti nove spoznaje iz molekularne genetike,
  povećati im sposobnost samostalnog čitanja i razumijevanja znanstvenih članaka, te ih educirati kako
  jednostavno primjeniti standardne molekularne laboratorijske tehnike u kliničkoj praksi. Kroz ovaj
  predmet studentima će se omogućiti razumijevanje genetske i molekularne osnove nastanka bolesti
  te molekularnih, staničnih i razvojnih procesa na najvišoj razini razlučivosti.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika ili ekvivalentna prvostupnička
  razina (baccalaureate)
 • DNA, transkripcija u mitohondrijima i humane bolesti, mitohondriomiks, evolutivna raznolikost kao
  podloga humanih bolesti. Ekspresija gena; Balansiranje kromosomske kondenzacije i transkripcije,
  regulacija ekspresije, alternativno prekrajanje specifično za vrstu organizma, uređivanje RNA u
  primata, česte proteinske domene, evolutivno konzervirane proteinske interakcije. Spoznaje iz
  analiza cijelih genoma: virusni, bakterijski, biljni i animalni genomi; 'optimalna' veličina
  genoma infektivnih organizama, funkcionalna genomika, komparativna genomika, proteomiks
  i glikomiks. Evolucija novih vrsta i evoluciju genoma: evolucija spolnog kromosoma, usporedba
  raspodjele lokusa u genomima različitih vrsta, molekularna vremenska skala i fosilni ostaci, delecija
  gena na mjestima evolutivnih grananja, konzervacija, relokacija i restauracija gena, biološka
  raznolikost i invazivne vrste. Infektivne bolesti: genetička cijena otpornosti na bolesti,
  infektivne bolesti kao selekcijski pritisak na populaciju.
  Homologna rekombinacija kao metodološko oruđe i potencijalna opasnost: genetički modificirani
  organizmi, lateralni prijenos gena, stabilnost genoma endosimbiotske flore.
  Razvojna biologija: univerzalnost programiranja bilateralne simetričnosti i tjelesne
  segmentiranosti u viših organizama, transkripcijski mehanizmi diferencijacije. Tumorska genetika:
  regulacija staničnog preživljavanja i apoptoze, mikroRNA u regulaciji stanične smrti, onkogeni
  u signalnim putevima, enigma tkivne specifičnosti nastanka tumora.
  Humane bolesti: balansiranje doze gena (duplikacija, delecija i dominacija), animalni modeli
  humanih genetičkih bolesti, integracija epigenetičkog i genetičkog pristupa patogeneze humanih
  bolesti, farmakogenetika i dijetetika zasnovana na genomu.
 • Obavezna literatura:
  Stanica, molekularni pristup, V. izdanje (Cooper: The Cell: A
  Molecular Approach, Fifth Edition), 2010.
  Marjanović D, Primorac D. Molekularna forenzična genetika,
  Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Sarajevo, 2009.
  Topić E, Janković S, Primorac D: Medicinsko biokemijska
  dijagnostika u kliničkoj praksi. Medicinska naklada, Zagreb, 2004.
  Primorac D, et. al. Analiza DNA u sudskoj medicini i pravosuđu,
  Medicinska naklada, Zagreb, 2008.
  Znanstveni i stručni radovi za seminarske teme po izboru nastavnika

  Dopunska literatura:
  Forensic DNA Applications: An Interdisciplinary Perspective. Editors: Dragan Primorac and
  Moses Schanfield. Boca Raton (USA): CRC Press Taylor and Francis Group 2014 Croat Med J.
  2011; 52: 225-34.
  Coleman WB, Tsongalis GJ. Molecular Pathology: The Molecular Basis of Human Disease. 2009, Academic Press.
  Primorac D, et. al. Analiza DNA u sudskoj medicini i pravosuđu, Medicinska naklada, Zagreb, 2008
  New Clinical Genetics (ed. A.Read and D. Donnai) Banbury (UK), Scion Publishing Ltd, 2011.


 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Prof.dr.sc. Dragan Primorac, dr.med.
  Prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, mag.ing.
  Prof.dr.sc. Marija Heffer, dr.med.
  Doc.dr.sc. Martina Smolić, dr.med.
  Doc.dr.sc. Teuta Opačak-Bernardi, mag.mol.bio.
  Vjera Ninčević, dr.med.
  Tea Omanović Kolarić, dr.med.
  Nikola Raguž-Lučić, dr.med.

 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi:
  1. Primjena stečenih znanja i vještina za uvođenje, razumijevanje i vrednovanje naprednih
  tehnika i metoda primjenjivih u molekukarnoj genetici i laboratorijskoj biomedicini
  2. Kritička procjena i primjena znanstvenih saznanja i dostupnih podataka u svrhu unapređenja
  profesije, rješavanja problema, primjene novih tehnologija, te unapređenja postojećih
  metoda i tehnika u dijagnostici i znanstveno-istraživačkom radu

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
  1. Opisati mehanizme programirane stanične smrti i metode za njeno dokazivanje
  2. Objasniti nastanak i uzroke raka, epigenetiku raka kao i molekularne pristupe u liječenju raka
  3. Definirati i opisati ulogu matičnih stanica te njihovu diferencijaciju
  4. Objasniti ulogu farmakogenetike i farmakogenomike u liječenju bolesti ljudi
  5. Poznavati osnovne genetičke principe forenzične DNA analize
  6. Primijeniti statističke, populacijske i medicinske studije u forenzičnoj genetici; etički, pravni i
  socijalni aspekti DNA testiranja i kreiranje nacionalne baze podataka
  7. Objasniti osnove personalizirane medicine i navesti konkretne primjere kliničke primjene
  ovog koncepta

webmail studomat  knjiznica alumni