blank

Osnove farmakologije

 • Ciljevi predmeta:
  Student će kroz niz predavanja i seminara ovladati osnovnim farmakološkim pojmovima,
  mehanizmima djelovanja lijekova, čimbenicima farmakološkog odgovora te razumjeti
  farmakokinetiku i farmakodinamiku lijekova. Nadalje, bit će sposoban primijeniti metode
  određivanja koncentracije lijekova u krvi i praćenja terapije. Student će biti sposoban primijeniti
  osnovna načela skladištenja, nadzora, nabavke i prometa lijekovima te zbrinjavanja otpadnih lijekova.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika ili ekvivalentna prvostupnička
  razina (baccalaureate)
 • Opća načela kliničke farmakologije. Nuspojave i interakcije lijekova. Farmakoepidemiologija.
  Nabavka, skladištenje, nadzor i promet lijekovima. Opća načela toksikologije. Farmakologija
  središnjeg živčanog sustava. Antipsihotici. Antidepresivi. Anksiolitici. Psihostimulansi. Sredstva
  ovisnosti. Zloupotreba lijekova. Farmakologija neurodegenerativnih bolesti. Antiepileptici.
  Farmakologija autonomnog živčanog sustava. Farmakologija kardiovaskularnog sustava. Liječenje
  ishemičke bolesti srca i aritmija. Protuupalni lijekovi. Analgetici (opioidni i neopioidni). Farmakologija
  hipertenzije. Diuretici. Vazoaktivni lijekovi. Antimikrobna kemoterapijska sredstva. Farmakologija
  virusnih, gljivičnih i parazitarnih bolesti. Farmakologija dišnog sustava. Farmakologija probavnog
  sustava. Liječenje bolesti endokrinih organa. Dijabetes. Pretilost.Štitnjača. Farmakologija dislipidemija
  Farmakologija anemije i poremećaja koagulacije. Citostatici, opća načela. Hormoni i vitamini.
  Primjena lijekova u hitnim stanjima. Najčešći uzroci trovanja u kućanstvu i industriji. Lijekovi s
  učinkom na reproduktivni sustav. Antiseptici i dezinficijensi. Lijekovi u ručnoj prodaji. Homeopatski
  lijekovi. Biljni lijekovi. Zakonodavstvo o lijekovima/otrovima. Zbrinjavanje otpadnih lijekova.
 • Obavezna literatura:
  Nastavni tekstovi iz farmakologije, Katedra za farmakologiju, 2013
  Katzung i dr.: Temeljna i klinička farmakologija, 11.izdanje,
  Medicinska naklada , Zagreb, 2011.

  Dopunska literatura:
  Farmakologija, Rang HP , Dale MM, Ritter JM, Moore PK ( urednici), Golden marketing, Zagreb,
  2006.
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Doc.dr.sc. Martina Smolić, dr.med.
  Doc.dr.sc. Suzana Mimica, dr.med.
  Doc. dr. sc. Željko Jovanović, dr.med.
  Doc.dr.sc. Željko Debeljak, mag. med.biochem.
  Doc.dr.sc. Robert Smolić, dr.med.
  Dr.sc. Damir Erceg, dr.med.
  Dr.sc. Mirjana Stupnišek, mag.med.lab.diagn.

 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi:
  1. Definiranje, analiziranje i predlaganje postupaka vezanih uz praćenje bolesti i učinka ili
  djelotvornosti terapije
  2. Interpretacija rezultata laboratorijskih analiza s kliničkog aspekta

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
  1. Objasniti farmakokinetiku i farmakodinamiku lijekova
  2. Objasniti načine i procese apsorpcije, distribucije, metabolizma i izlučivanja lijeka
  3. Objasniti osnovna načela i molekularne mehanizme djelovanja lijekova i čimbenike farmakološkog odgovora
  4. Primijeniti metode određivanja koncentracija lijekova u krvi i praćenja terapije
  5. Objasniti najvažnije interakcije i nuspojave lijekova
  6. Primijeniti načela skladištenja, nadzora, nabavke i prometa lijekovima
  7. Opisati farmakologiju različitih organskih sustava i patofizioloških stanja
  8. Definirati lijekove u ručnoj prodaji, homeopatske i biljne lijekove
  9. Protumačiti osnove zakonodavstva o lijekovima i otrovima
  10. Primijeniti postupke zbrinjavanja otpadnih lijekova

webmail studomat  knjiznica alumni