blank

Primjena kulture stanica i tkiva u biomed. istraživanjima

 • Ciljevi predmeta:
  Cilj predmeta je upoznati polaznike studija s metodama uzgoja stanica i tkiva, kao i metodama
  praćenja osnovnih parametara rasta stanica. Nakon pohađanja ovog kolegija, polaznici bi trebali
  dobiti osnovno znanje o radu sa staničnim kulturama koje bi im omogućilo samostalan rad sa
  staničnim kulturama.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika ili ekvivalentna prvostupnička
  razina (baccalaureate)
 • Uvod u kulturu stanica. Principi kulture stanica. Biologija stanica koje rastu u kulturi. Primarna,
  konačna i kontinuirana kultura stanica. Oprema laboratorija za kulturu stanica. Metode pripreme
  i sterilizacije pribora i uređaja. Sastav i priprema medija za uzgoj stanica. Primjena tehnika kulture
  stanica u molekularnoj medicini i dijagnostici. Tkivno inženjerstvo; Proizvodnja monoklonskih
  protutijela. Transfekcija i selekcija.Transfekcija plazmida. Upotreba virusa kao prenositelja.
  Transfekcija RNAi. Genska terapija. Kultura embrija. Metode određivanja vijabilnosti i proliferativnih
  sposobnosti stanica u kulturi. Određivanje biosinteze DNA, RNA i proteina u stanicama. Uzgoj i
  priprava stanica za enzimska i imunocitokemijska određivanja. Ograničenja metoda in vitro.
  Testiranje potencijalnih tumorskih lijekova in vitro. Prednosti i nedostaci primjene kulture stanica u
  biomedicini («Problem solving» seminar).
 • Obavezna literatura:
  Freshney RI: Culture of animal cells, a manual of basic technique,
  IV izdanje, Wuley-Liss inc, 2000. New York, SAD
  Materijali sa predavanja, seminara i vježbi
  Odabrani znanstveni i stručni radovi, kao i druge dostupne
  poveznice za e-učenje

  Dopunska literatura:
  Sambrook J, Fritsch EF, Maniatis T. Molecular Cloning- A laboratory manual. Cold Spring Laboratory Press. Cold Spring Harbor, 1989.
  Adams R.L.P.: Laboratory techniques in biochemistry and molecular biology, ELSEVIER

 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, mag.ing.techn.aliment.
  Prof.dr.sc. Tatjana Belovari, dr.med.
  Doc.dr.sc. Katarina Mišković Špoljarić, mag.ing.techn. aliment.
  Doc.dr.sc. Stana Tokić, mag.mol.biol.
  Doc.dr.sc. Barbara Viljetić, mag.educ.biol. et chem.
  Doc.dr.sc. Teuta Opačak-Bernardi, mag. mol.biol.
  Dr.sc. Marijana Jukić, mag.biol.

 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi:
  1. Primjeniti stečena znanja iz tehnika kulture stanica u dijagnostičke svrhe i u istraživačkom
  radu
  2. Analizirati, kritički procjenjivati i rješavati stručne i znanstvene probleme unutar šireg,
  multidisciplinarnog konteksta u području laboratorijske biomedicine

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
  Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  1. Koristiti metode i protokole za rad u sterilnim uvjetima (manipulacija sa stanicama)
  2. Razmotriti i raspravljati o medicinskoj primjeni matičnih stanica
  3. Koristiti opremu neophodnu za rad sa staničnom kulturom
  4. Aktivno pratiti i razumjeti znanstvenu literaturu iz područja stanične biomedicine
  5. Dizajnirati pokus i tumačiti dobivene rezultate
  6. Primijeniti stečena znanja u dijagnostičke svrhe

webmail studomat  knjiznica alumni