blank

Toksikološka kemija

 • Ciljevi predmeta
  Upoznati studente s osnovama opće toksikologije,vrstama  najčešćih otrova i njihovih antidota kao i s osnovnim principima analitičke toksikološke kemije pri dokazivanju otrova u  svim vrstama uzoraka. Prikazati studentima mjerne postupke koji se koriste u toksikologiji.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika ili ekvivalentna prvostupnička razina (baccalaureate)
 • Uvod u toksikologiju: Značenje i sadržaj toksikologije; općenito o otrovanjima; klasifikacija otrovanja; izvori otrovanja; čimbenici koji utiču na toksicitet. Toksikološko-kemijska analiza: Uzorci za analizu, odabiranje, čuvanje, obrada; biološki uzorci; zrak, voda, tlo, hrana; opći postupci kemijsko toksikološke analize: prema vrsti otrova, otrovanja i uzorka: zrak, voda; postupci dokazivanja otrova; reakcija boja i taloga. Metode koje se koriste u toksikologiji: Imunokemijske metode; spektrometrijske metode i  kromatografske metode u toksikologiji. Vrste otrova: Plinoviti otrovi (CO,CO2, H2S); alkoholi; industrijske organske kemikalije; kiseline i lužine; medikamentozni otrovi; sredstva ovisnosti; metali (olovo, živa, talij, arsen, željezo, aluminij, antimon, kadmij,  bakar, krom, selen); metaloidi (cijanidi, amonijak, dušikovi oksidi i hipoklorit, fosfor i njegovi spojevi, spojevi halogena); pesticidi; bojni otrovi. Zaštita od otrova: Primjena zakonske regulative u zaštiti od otrova. Identifikacija otrova i primjena odgovarajućeg antidota u postupcima intoksikacije.
 • Obvezna literatura:
  Duraković Z. i sur., Klinička toksikologija, Grafos, Zagreb 2000.
  Plavšić F., Žuntar I., Uvod u analitičku toksikologiju, Školska knjiga, Zagreb,2007.
  Moffat AC, Osselton MD, Widop B. Clark,s analysis of drugs and poisons in pharmaceutical, body fluids ana post-mortem materials, Third Ed Pharmaceutical press London, 2004.
  Sutlović D. i sur., Osnove forenzične toksikologije, Redak, Split 2011.

  Dopunska literatura:
  Wallace Hayes A. Principles and Methods of Toxicology, 5th ed, Taylor &Francis Inc, Informa Healthcare, New York, 2007.
  D. Mebs, Venomous and Poisonous Animals. Stuttgard: Medpharm Scientific Publ.; Boca Raton, London, New York, Washington, DC:CRC Press, 2002.
  I.Sunshine. Methodology for Analytical Toxicology. Vol. I, II and III. CRC Press, Inc. Boca Raton, 1988.
  Gjurašin M., Plavšić F., Stavljenić A., Suvremena dijagnostika akutnih otrovanja, Zagreb, 1984.
  Prpić-Majić D.: Toksikološko kemijske analize, Medicinska knjiga, Zagreb, 1985.
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Doc.dr.sc. Sanja Mandić, mag.med.biochem.
  Dr.sc. Vesna Horvat, mag.med.chem
  Dr.sc.Dario Mandić,  mag. med. biochem.
  Iva Lukić, mag. med. biochem.
  Ivana Marković, mag.med.biochem.

 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Primjeniti predanalitičke, analitičke i postanalitičke  postupke i metode toksikološko-kemijske analize u skladu s važećim propisima u dijagnostici i znanstveno-istraživačkom radu
  2.    Interpretirati rezultate učinjenih laboratorijskih analiza u analitičkom pogledu i izvršiti korekciju  pogrešaka i varijabilnosti rezultata učinjenih pretraga

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon odslušanih predavanja, odrađenih seminara i vježbi, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će:
  1.    Opisati i objasniti osnovne toksikološke pojmove
  2.    Opisati procese apsorpcije, raspodjele i izlučivanja (uključujući metabolizam) otrova
  3.    Opisati faktore  o kojima ovisi opseg apsorpcije, raspodjele i izlučivanja otrova
  4.    Objasniti osnovne toksikološko-kinetičke procese (apsorpcija, raspodjela, metabolizam i eliminacija)
  5.    Objasniti biokemijske mehanizme toksičnosti osnovnih skupina otrova (kemikalija)
  6.    Procijeniti postupke hitne pomoći i terapije (i antidote)s obzirom na toksikološke karakteristike otrova (kemikalija)
  7.    Povezati opasnost i , rizik i sigurnost od otrova (kemikalija)/otrovanja za ljudsko zdravlje i okoliš (ekosistem)
  8.    Prepoznati oznake razvrstavanja kemikalija i postupke sigurnog rukovanja I gospodarenja kemikalijama
  Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:

  Opisati i objasniti osnovne toksikološke pojmove

  Opisati procese apsorpcije, raspodjele i izlučivanja (uključujući metabolizam) otrova

  Opisati faktore  o kojima ovisi opseg apsorpcije, raspodjele i izlučivanja otrova

  Navesti osnovne toksikološko-kinetičke procese (apsorpcija, raspodjela, metabolizam i eliminacija)

  Opisati biokemijske mehanizme toksičnosti osnovnih skupina otrova (kemikalija)

  Procijeniti postupke hitne pomoći i terapije (i antidote)s obzirom na toksikološke karakteristike otrova (kemikalija)

  Povezati opasnost i , rizik i sigurnost od otrova (kemikalija)/otrovanja za ljudsko zdravlje i okoliš (ekosistem)

  Prepoznati oznake razvrstavanja kemikalija i postupke sigurnog rukovanja, gospodarenja kemikalijama

webmail studomat  knjiznica alumni