blank

Urgentna medicina i hitna stanja u lab. medicini

 • Ciljevi predmeta:
  Razvijanje sposobnosti kritičkog odlučivanja u najčešćim hitnim stanjima. Produbljivanje spoznaja spoznaje te će na temelju prikaza slučaja pacijenata sintetizirati stečena znanja, kritički promišljati te samostalno donositi odluke o najboljem postupku u kritičnim kompleksnim stanjima, uvažavajući djelotvornost i rizike određenih medicinskih postupaka.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika ili ekvivalentna prvostupnička razina (baccalaureate)
  • Urgentna medicina
   Akutna bol u prsima, akutna bol u trbuhu, bol u dječjoj dobi, bol u trbuhu trudnice, CPR, sindrom opstrukcije u ORL, sindrom tromboembolije, dispneja, febrilni sindrom, koma, akutna otrovanja, arterijska hipertenzija, krvarenje iz probavnog trakta, hitna stanja u pedijatriji, politrauma, hitna znanja u infektologiji, neurologiji, popuštanje srca, respiracijska insuficijencija, zatajenje bubrega, zatajenje jetre.

   Hitna stanja u laboratorijskoj medicini
   Opći uvjeti koji predstavljaju početak svakog planiranja, kao što su jasno zadani ciljevi, program stručnog rada, oblik organizacije i radni proces laboratorija, stupanj automatizacije, potrebe i omjer rutinskog rada i znanstvenog istraživanja te procjena stručnih programa za budućnost. Smjernice za odabir pretraga u laboratorijskoj dijagnostici hitnih internističkih stanja vezanim za srce, gušteraču, jetru, žučni mjehur, pluća, bubreg, hitna neurološka stanja, hitna stanja u pedijatriji, te intoksiciranih bolesnika. Nove spoznaje o patobiokemijskom djelovanju psihoaktivnih supstanci poput alkohola i droga. Metabolizam alkohola i droga. Genetska osnova ovisnosti. Alkohol, oksidacijski stres i fibrogeneza. Mehanizam učinka droga na središnji živčani sustav. Metode za identifikaciju alkohola i droga, križne reakcije, krivotvorenje uzoraka. Rješavanje kliničkog problema s radnom dijagnozom naučiti odabrati one laboratorijske pretrage čiji će rezultati omogućiti prihvaćanje ili odbacivanje radne dijagnoze pri tom vodeći računa o metodološkim i biološkim ili interferencijskim čimbenicima koji mogu utjecati na rezultat.
 • Obavezna literatura:
  Topić E, Primorac D, Janković S. Medicinsko biokemijska dijagnostika u kliničkoj praksi. Medicinska naklada, Zagreb, 2004
  Čepelak I, Štraus B, Dodig S, Labar B. Medicinsko-biokemijske smjernice, Medicinska naklada, Zagreb, 2004.
  Vrhovac B, Jakšić B, Reiner Ž, Vucelić B. Interna medicina, 4. izdanje, Naklada Ljevak, Zagreb, 2008.

  Dopunska literatura:
  Odabrani znanstveni i stručni radovi
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Prof.dr.sc. Jure Mirat
  Prof.dr.sc. Ivan Karner, dr.med.
  Prof.dr.sc. Aleksandar Včev, dr.med.
  Prof.dr.sc. Ljiljana Perić, dr.med.
  Prof.dr.sc. Kristina Selthofer Relatić, dr.med.
  Doc.dr.sc. Blaženka Miškić, dr.med.
  Doc.dr.sc. Dražen Pulanić, dr.med
  Doc.dr.sc. Mirjana Stupnišek, dr.med.
  Doc.dr.sc. Martina Smolić, dr.med.
  Doc.dr.sc. Vatroslav Šerić, mag.med.biochem.
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1. Primjena znanja i smjernica u postupcima laboratorijske dijagnostike i procjeni kliničke značajnosti laboratorijskih nalaza
  2. Kritička procjena izvora pogrešaka i varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza, kao i interpretacija rezultata laboratorijskih analiza s analitičkog i kliničkog aspekta.
  3. Primjena opažajnih, analitičkih i kritičkih vještina u razvoju i implementaciji rješenja za praktične probleme laboratorijske dijagnostike

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  1. Opisati hitna stanja u kardiologiji, pedijatriji, neurologiji, hematologiji, gastroenterologiji, ginekologiji, pulmologiji, reumatologiji i kliničkoj imunologiji
  2. Ispravno postupiti u rješavanju hitnih, kritičnih stanja
  3. Poznavati smjernice za rješavanje hitnih stanja u medicini
  4. Izvoditi hitne laboratorijske pretrage te organizirati rad hitnog laboratorija
  5. Procijeniti korist i rizik od pojedinih terapijskim procedura uvažavajući lokalne mogućnosti

webmail studomat  knjiznica alumni