blank

Kvaliteta rada u sestrinstvu

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.

  • Opisati povijest kvalitete
  • Objasniti načela kvalitete u zdravstvenoj zaštiti; pojmove kriterij, standard – skrbi; dimenzije kvalitete zdravstvene zaštite; unapređenje kvalitete zdravstvene njege
  • Primijeniti metode i alate u procjeni kvalitete zdravstvene njege
  • Izraditi i primijeniti indikatore kvalitete zdravstvene njege
  • Objasniti organizaciju sustava kvalitete u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi
  • Usporediti kvalitetu zdravstvenih ustanova u RH i svijetu

webmail studomat  knjiznica alumni