blank

Pedagogija

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.

  • upoznati i usvojiti različite teorijske pristupe i filozofska polazišta određenja cilja i zadataka odgoja i obrazovanja, te ovladati pojmovno-kategorijalnim aparatom pedagogijske znanosti i upoznati metodologiju istraživanja i izrade kurikuluma; različite znanstvene interpretacije i dvojbe kurikularne problematike; kritičko promatranje kurikuluma u odgoju, obrazovanju i školi
  • usvojiti opće i specifične značajke fenomena odgoja,  polazišta i načela odgoja (i teorija odgoja) putem osposobljavanja za kritičko razmatranje pluralizma u okviru pedagogijske znanosti
  • upoznati sastavnice tzv. skrivenog kurikuluma različitih neplaniranih odgojnih i obrazovnih utjecaja: društvene sredine, kulture, obitelji, vršnjačkih skupina, neformalnih čimbenika i socijalnih odnosa koji vladaju među njima
  • usvojiti temeljne teorijsko-metodološke odrednice društvene i znanstvene uvjetovanosti pojave alternativnih pedagoških ideja i škola u praksi odgoja i obrazovanja kao oblika pedagoškog pluralizma i slobode u odgoju
  • usvojiti i razviti sposobnost teorijsko-metodološkog pristupa integrativnom istraživanju različitih aspekata socijalizacije u odgoju i obrazovanju, te prepoznati i analizirati glavne činitelje socijalizacije u formalnim, neformalnim i informalnim odgojno-socijalnim zajednicama
  • usvojiti temeljna znanja u području fenomenologije, etiologije i tretmana poremećaja u ponašanju, te interpretirati i implementirati rezultate istraživanja
  • uočiti i prepoznati različite oblike poremećaja u ponašanju te znati planirati, realizirati i evaluirati programe prevencije i provedbe znanstvenih istraživanja poremećaja u ponašanju u školskom i drugim socijalnim okruženjima
  • usvojiti i razviti dijagnostičke kompetencije važne za sudjelovanje u procesu unutarnje i vanjske evaluacije na različitim stupnjevima obrazovanja i školovanja
  • upoznati i usavršiti temeljne dokimološke zakonitosti i načine provjeravanja i vrednovanja znanja, preferencije u primjeni instrumenata i načina provjere uvođenjem u tehnike procjene i provjere te konstrukciju različitih obrazaca praćenja vrednovanja i ocjenjivanja učenika
  • usvojiti i analizirati pojmove i načela interkulturalnog kurikuluma, kao i istraživačkih pristupa u interkulturalnoj pedagogiji putem usvajanja cjelovitog i sistematiziranog uvida  u  polazišta, pristup i značajke izrade interkulturalnog kurikuluma
  • poznavati i moći kritički analizirati multi- i interkulturalizam kao društveni fenomen: pojavu, poticaje, utjecaje, otpore i perspektive; osobito poznavati međusobne odnose interkulturalizma i obrazovanja te načina njihovih transfera u školsku odgojnu praksu sa ciljem poticanja interkulturalne kompetencije profesije učitelja i pedagoga
  • razumjeti ključne pojmove europske politike u obrazovanju za aktivno demokratsko građanstvo i složenost europskih pristupa razvoju politike i prakse obrazovanja za aktivno demokratsko  građanstvo
  • razvijati ideje za vođenje i upravljanje različitim pedagoškim procesima u školi sa ciljem organiziranja kvalitetne i učinkovite školske prakse
  • znati teorijske odrednice i raznolike aspekte u pristupu upravljanja školskim sustavom i autonomijom škole, te usvojiti kompetencije za ostvarivanje rukovodnih i razvojnih funkcija obrazovnih ustanova istraživanjima u području pedagoškog menadžmenta.
  • koristiti i implementirati funkcije i vrijednost novih tehnologija sa ciljem utilizacije njihovih odgojno-obrazovnih  prednosti i mogućnosti

webmail studomat  knjiznica alumni