blank

Zdravstvena ekologija i higijena radne sredine

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • Prof.dr.sc. Maja Miškulin
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:

  • Definirati zdravstvenu ekologiju i njezine glavne zadatke
  • Prikazati moguće zdravstvene učinke čimbenika okoliša, definirati i objasniti ekološki koncept zdravlja te objasniti zdravstveno-ekološke standarde
  • Prikazati povijesni razvoj ekološke ideje u medicini
  • Definirati ekološku metodu istraživanja, nabrojiti njezine vrste, identificirati njezine prednosti i nedostatke te razjasniti mogućnosti primjene medicinsko laboratorijske dijagnostike u ekološkoj metodi istraživanja
  • Opisati načine ulaska ekoloških otrova u tijelo i njihovu sudbinu u organizmu, objasniti osobitosti djelovanja ekoloških otrova, opisati tipove toksičnosti, razjasniti načine utvrđivanja ugroženosti zdravlja ekološkim otrovima te objasniti odnos doze i učinka
  • Opisati te objasniti moguće utjecaje različitih toksičnih metala na zdravlje te definirati i razjasniti metode njihova kvantitativnog utvrđivanja u medijima okoliša te u biološkim uzorcima
  • Definirati biološki i okolišni monitoring, opisati temeljne postavke biološkog monitoringa, objasniti njegovu važnost i značenje, definirati i nabrojiti vrste bioloških markera, identificirati ulogu medicinsko laboratorijske dijagnostike u provođenju biološkog monitoringa
  • Opisati utjecaj različitih plinova i para na zdravlje
  • Opisati te objasniti moguće utjecaje različitih skupina pesticida na zdravlje te definirati i razjasniti metode njihova kvantitativnog utvrđivanja u medijima okoliša
  • Opisati te objasniti moguće utjecaje policikličkih aromatskih ugljikovodika, polikloriranih bifenila, dioksina i furana na zdravlje te definirati i razjasniti metode njihova kvantitativnog utvrđivanja u medijima okoliša
  • Objasniti okolišnu mutagenezu, okolišnu karcinogenezu te utjecaj okoliša na reprodukciju
  • Definirati analizu rizika, opisati njezine sastavne dijelove te objasniti ulogu analize rizika u zaštiti zdravlja populacije od štetnih utjecaja iz okoliša
  • Opisati i objasniti utjecaj toplinskih čimbenika, atmosferskog tlaka, različitih oblika elektromagnetnog zračenja  te mehaničke i električne energije na zdravlje
  • Identificirati najvažnija etička pitanja u zdravstveno-ekološkim istraživanjima te prikazati ustrojstvo i djelovanje zdravstvene ekologije u Republici Hrvatskoj
  • Opisati te objasniti utjecaj nitrata, nitrita i N-nitrozamina na zdravlje te definirati i razjasniti metode njihova kvantitativnog određivanja u hrani
  • Opisati te objasniti utjecaj mikotoksina na zdravlje te definirati i razjasniti metode njihova kvantitativnog određivanja u hrani
  • Prikazati i objasniti osnove nastanka i širenja zaraznih bolesti te identificirati glavne osobitosti nastanka i širenja bolničkih infekcija
  • Sumirati najznačajnije postavke programa i organizacije nadzora te prevencije bolničkih infekcija
  • Odrediti najvažnije osobitosti antibiotske rezistencije u bolnicama
  • Prikazati i objasniti osnovne postavke metoda dekontaminacije te nabrojiti i razjasniti rizike od infekcije preko medicinskog pribora
  • Definirati sterilizaciju, nabrojiti načine sterilizacije i opisati ih te objasniti temeljne postavke sterilizacije
  • Definirati dezinfekciju, nabrojiti načine dezinfekcije i opisati ih te objasniti temeljne postavke dezinfekcije
  • Identificirati osobitosti konstrukcije i održavanja zdravstvenih ustanova u smislu procjene rizika od nastanka različitih infekcija
  • Prikazati incidenciju različitih oblika bolničkih infekcija, objasniti načine njihova praćenja te objasniti postupanje u epidemiji
  • Objasniti važnost pranja ruku u prevenciji bolničkih infekcija, nabrojiti i objasniti razine pranja ruku, nabrojiti najznačajnije vrste antiseptika te objasniti njihovu uporabu, opisati osobnu zaštitnu opremu zdravstvenih djelatnika te razjasniti njezinu ulogu
  • Identificirati osobitosti hrane i dostave hrane u bolnici kao potencijalni izvor nastanka epidemija infekcija koje se prenose hranom
  • Razjasniti moguću ulogu procesa pranja rublja odnosno službe za pranje rublja kao potencijalnog rizika za prijenos i nastanak bolničkih infekcija
  • Definirati zdravstveni otpad i nabrojiti njegove kategorije, opisati i objasniti metode za sigurno rukovanje zdravstvenim otpadom te metode za sigurnu uporabu, rukovanje i odbacivanje oštrih predmeta, prikazati i objasniti zbrinjavanje i trajno odlaganje zdravstvenog otpada
  • Opisati i objasniti mjere zaštite zdravstvenih djelatnika, identificirati uloge specijalista medicine rada i specijaliste epidemiologije u smislu zaštite zdravstvenih djelatnika, objasniti postupak s ozljedom oštrim predmetom, opisati zaštitu protiv tuberkuloze kod zdravstvenih djelatnika, prikazati postupanje odnosno mjere zaštite trudnih zdravstvenih djelatnica
  • Identificirati i objasniti ključne elemente u sprječavanju i kontroli infekcija uzrokovanih višestruko otpornim mikroorganizmima
  • Identificirati i objasniti ključne elemente u sprječavanju nastanka infekcija povezanih s intravenskom terapijom

webmail studomat  knjiznica alumni