blank

Humana genetika

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • prof.dr.sc. M. Heffer
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:

  • Odrediti koje promjene u DNA sekvenci dovode do bolesti
  • Razlikovati pojmove fenotip i genotip i objasniti ih
  • Znati objasniti što je anticipacija, mozaicizam
  • Objasniti pojmove: nepenetrantnost, plejotropnost, varijabilna ekspresija
  • Objasniti pojmove uniparentne disomije i fenomen genomskog upisa (razina gena, kromosoma, genoma)
  • Znati objasniti mendelove znakone nasljeđivanja
  • Znati koji testovi probira postoje u RH i kada se koriste
  • Znati koje su najčešće monogenske bolesti, koji su njihovi uzroci i kako se nasljeđuju
  • Odrediti kojim se metodama utvrđuju geni koji izazivaju multifaktorijalne bolesti
  • Objasniti poligensko i multifaktorijalno nasljeđivanje
  • Znati nabrojati nasljedne bolesti s ponavljanjem trinukleotida
  • Objasniti genomsku nestabilnost
  • Razlikovati genetičke faktore od utjecaja okoliša u razvoju tumora
  • Izračunati rizik pojavljivanja bolesti (monogenske, poligenske bolesti, Bayesov teorem)
  • Interpretirati laboratorijske rezultate (molekularno-genetičke, molekularno-citogenetičke, citogenetičke)
  • Samostalno izračunati frekvencije alela u populaciji i primijeniti Hardy-Weinbergov zakon
  • Prepoznati tip i način nasljeđivanja bolesti
  • Prepoznati i znati nacrtati rodoslovno stablo autosomno recesivnog nasljeđivanja
  • Prepoznati i znati nacrtati rodoslovno stablo spolno vezanog nasljeđivanja
  • Prepoznati i znati nacrtati rodoslovno stablo mitohondrijskog nasljeđivanje
  • Znati koje se tehnike klasične citogenetike koriste u dijagnostici
  • Znati metode molekularne citogenetike se koriste u dijagnostici (FISH, mFISH, aCGH)
  • Razumjeti molekularnu osnovu patofiziologije bolesti
  • Objasniti što su kromosomopatije, koje su najčešće
  • Objasniti kada je indicirano učiniti genetičke pretrage i koje prilikom sumnje na infertilitet
  • Samostalno i kritički interpretirati znanstvenu literaturu iz područja medicinske genetike
  • Samostalno pretražiti genetičke baze podataka na internetu
  • Samostalno odlučiti o etičkim dilemama

webmail studomat  knjiznica alumni