blank

Javno zdravstvo s osnovama zakonske regulative

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • Prof.dr.sc. M. Miškulin
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:

  • Definirati pojam i koncept javnog zdravstva, objasniti njegov razvoj kroz povijest te nabrojiti njegove osnovne ciljeve odnosno zadatke
  • Interpretirati način funkcioniranja sustava zdravstvene zaštite te ulogu javnog zdravstva u društvu
  • Prikazati ustroj javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj
  • Definirati zdravlje i bolest, mjerila zdravlja te identificirati važeće zakone vezane uz zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj
  • Primijeniti pokazatelje zdravstvenog stanja populacije odnosno provesti postupak ocjene zdravstvenog stanja populacije i rangiranja prioriteta
  • Interpretirati načela i ciljeve zdravstvene zaštite te istu podijeliti na razine i objasniti funkcioniranje svake razine s aspekta mjera zdravstvene zaštite i ustanova koje na svakoj razini djeluju
  • Objasniti ulogu javnog zdravstva u sustavu zdravstvene zaštite
  • Identificirati specifičnosti zdravstvene zaštite posebno vulnerabilnih populacijskih podskupina (žene, dojenčad i mala djeca, školska djeca i mladi te osobe starije životne dobi)
  • Odrediti osobitosti najznačajnijih bolesti ovisnosti (pušenje, alkohol, psihoaktivne tvari, kockanje odnosno igre na sreću) te njihovo javnozdravstveno značenje
  • Razjasniti utjecaj okolišnih čimbenika na zdravlje
  • Objasniti međuodnos društvenih zajednica i zdravlja te siromaštva i zdravlja
  • Prikazati ulogu i funkcioniranje vodećih svjetskih javnozdravstvenih organizacija
  • Identificirati i objasniti osobitosti nasilja, zlostavljanja na radnom mjestu (mobinga) te zlostavljanja i zanemarivanja djece kao rastućih javnozdravstvenih problema
  • Opisati primjenu etičkih načela u javnom zdravstvu
  • Objasniti ulogu javnog zdravstva u izvanrednim stanjima
  • Prikazati javnozdravstvene intervencije te objasniti mogućnosti njihove primjene
  • Predvidjeti preduvjete za provođenje javnozdravstvenih aktivnosti
  • Sumirati najznačajnije odrednice zdravlja kao globalnog javnog dobra
  • Definirati globalno zdravstvo te objasniti njegovu važnost i značenje
  • Definirati globalizaciju te objasniti međuodnos globalizacije i zdravlja te međuodnos globalizacije i ostalih primarno nezdravstvenih aspekata života
  • Identificirati globalne javnozdravstvene prioritete

webmail studomat  knjiznica alumni