blank

Automatizacija u laboratorijskoj biomedicini

 • Ciljevi predmeta
  Cilj ovog predmeta je proširiti znanje studenta  o principima  automatizacije na nivou sustava, pri čemu se uređaj tretira kao realizacija mjernog procesa i analize.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili ekvivalentna prvostupnička razina (baccalaureate)
 • Komponente   laboratorijsko-dijagnostičkog   sustava.   Mjerni   dio   sustava.   Vrste mjernih pretvornika i senzora. Analizatori bioloških uzoraka. Mjerni protokoli za višekanalna mjerenja. Računalo u obradi mjernih veličina. Matematički i statistički postupci  obrade.  Točnost  i  pouzdanost.  Programska  podrška.  Načini  prikaza podataka.   Ergonomski   aspekti   interakcije   korisnik-sustav.   Programski   jezici. Primjeri suvremenih automatiziranih laboratorijsko-dijagnostičkih sustava na tržištu. Kompatibilnost različitih uređaja i računala. Laboratorijski informacijski sustav. Bolnički informacijski sustav.
 • Obavezna literatura:
  Šantić A., Biomedicinska elektronika, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
  Relevantni znanstveni članci dostupni besplatno on-line

  Dopunska literatura:
  Coiera, E.  Guide to Health Informatics. London: Arnold, 2003.
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Doc.dr.sc. Martina Smolić, dr.med.
  Dr.sc. Darko Mandić, mag.med.biochem.
  Dr.sc. Ivan Miškulin, mag.ing.electroctech.
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Interpretiranje rezultata učinjenih laboratorijskih analiza u analitičkom pogledu i izvršiti korekciju  pogrešaka i varijabilnosti rezultata učinjenih pretraga
  2.    Dokumentiranje nalaza korištenjem laboratorijskog dokumentacijskog sustava
  3.    Provedba, osiguravanje i kontrola u biomedicinskom laboratoriju u skladu s dobrom laboratorijskom praksom i etičkim kodeksom ponašanja

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon odslušanog kolegija student će moći:
  1.    Navesti komponente laboratorijsko-dijagnostičkog sustava
  2.    Objasniti mjerni dio sustava
  3.    Opisati vrste mjernih pretvornika i senzora
  4.    Objasniti princip rada analizatora bioloških uzoraka
  5.    Objasniti mjerne protokole za višekanalna mjerenja
  6.    Raditi sa različitim softverskim programima
  7.    Objasniti na koji način funkcionira laboratorijski informacijski sustav

webmail studomat  knjiznica alumni