blank

Eksperimentali animalni modeli u biomedicinskim istraživanjima

 • Ciljevi predmeta
  Cilj ovog predmeta je upoznati  studenta  s  različitim  animalnim  modelima  koji  se
  koriste u biomedicinskim istraživanjima, načinom držanja laboratorijskih životinja te planiranja i provođenja pokusa na istima, osiguranjem dobrobiti životinja tijekom provođenja pokusa kao i zakonskom regulativom vezanom uz ovo područje.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika ili ekvivalentna prvostupnička razina (baccalaureate)
 • Uvod u znanost o laboratorijskim životinjama. Značaj animalnih modela u biomedicinskim istraživanjima i etika upotrebe laboratorijskih životinja. Najčešće laboratorijske životinje i njihove biološke osobine. Genetski standardizirane, mikrobiološki standardizirane i fiziološki oštećene laboratorijske životinje i njihova uporaba u biomedicinskim istraživanjima. Pregled pozitivne zakonske regulative u RH i EU vezane uz uzgoj držanje i rad s laboratorijskim životinjama koje se  koriste  u  biomedicinskim  istraživanjima.   Standardizacija životne okoline (ventilacija, temperatura, vlažnost zraka, osvjetljenje, ciklus svjetlo- tama, individualni vs. grupni smještaj, prehrana, učinak stresa). Bolesti pokusnih životinja i rizik za zdravlje čovjeka. Planiranje, organizacija i vođenje pokusa na životinjama. Etički aspekti – bol, patnja, eutanazija, zamjenski modeli i redukcija upotrebe životinja u eksperimentima. Rad s laboratorijskim životinjama (obilježavanje životinja, određivanje spola, aplikacija lijekova (ip,sc.ig,iv), prikaz različitih načina uzorkovanja krvi u laboratorijskih životinja, analgezija, anestezija i eutanazija laboratorijskih životinja)
 • Obavezna literatura:
  Radačić M., Bašić I., Eljuga D. Pokusni modeli u biomedicini. Medicinska naklada: Zagreb, 2000.
  Važeća zakonska regulativa u Republici Hrvatskoj
  Relevantni znanstveni članci dostupni besplatno on-line

  Dopunska literatura:
  Van Zutphen L.F.M., Baumans V., Beynen A.C. Principles of laboratory animal science. Elsevier: Amsterdam. 2001.
  Radačić M., Stojković R. Pokusne životinje u znanstvenim istraživanjima. Medicinska naklada, Zagreb, 1996.
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Prof.dr.sc. Ines Drenjančević, dr.med.
  Doc.dr.sc. Ivana Jukić, dr.med.
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Analiza i kritička procjena, rješavanje stručne i zannstvene problematike unutar šireg, multidisciplinarnog konteksta u  području laboratorijske biomedicine
  2.    Primjena stečenih znanja i vještina za uvođenje, razumijevanje i vrednovanje naprednih tehnika i metoda primjenjivih u području laboratorijske biomedicine, kao i metoda  za  obradu  i  analizu materijala  
  3.    Provedba, osiguravanje i kontrola u biomedicinskom laboratoriju u skladu s dobrom laboratorijskom praksom i etičkim kodeksom ponašanja

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon odslušanog predmeta student će moći:
  1.    Opisati  najčešće   vrste  laboratorijskih   životinja   u biomedicinskim istraživanjima
  2.    Objasniti genetske čimbenike i čimbenike iz životnog okoliša laboratorijskih životinja koje bitno utječu na ishod takve vrste eksperimenata
  3.    Opisati postupke kontrole uvjeta eksperimenata koji uključuju žive životinje, nacionalnim zakonodavstvom i s temeljnim etičkim pitanjima koji se tiču upotrebe životinja u eksperimentalne svrhe
  4.    Aktivno sudjelovanje u eksperimentima koje uključuju žive životinje

webmail studomat  knjiznica alumni