blank

Engleski jezik u akademskoj i profesionalnoj komunikaciji

 • Ciljevi predmeta
  Cilj je ovoga izbornog kolegija studentima olakšati praćenje stručne literature na engleskom jeziku, te ih, uvježbavanjem vještina pronalaženja i sažimanja,  posebice prezentacije podataka i informacija, osposobiti za proces kontinuirane (samo)edukacije koji će biti neizostavan dio njihova budućeg profesionalnog života

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Znanje engleskog jezika na razini B1
 • Introductory lecture - uvodno predavanje, odabir seminarske teme, upute o predmetu: How to write a successful seminar paper (Kako napisati uspješan seminarski rad). Izrada plana rada na seminaru („kostur“ seminara). Pretraživanje interneta (search engines, reliable web resources). Guidelines for giving a successful oral presentation – upute o izradi i ooblikovanju usmene prezentacije pismenog rada. Who is who in the lab – Lab Professionals; Where lab test are performed; Laboratory methods: Immunoassay (IA), Enzyme-linked immunoassay (ELISA), Western blot, Fluorescence in situ hybridization (FISH), Polymerase chain reaction (PCR). Discussing practical problems and obstacles in creating a seminar paper/MSPPT of the SP. Presentation of seminar papers (Prezentacija seminarskih izlaganja po prethodno utvrđenom rasporedu, uz kratku raspravu nakon svakog pojedinačnog seminarskog izlaganja).
 • Obavezna literatura:
  Davi-Ellen Chabner: The Language of Medicine, 8th edition, Saunders, 2007 (odabrani tekstovi i zadaci)
  Odabrani znanstveni i stručni radovi (besplatno dostupni on-line)

  Dopunska literatura:
  V. Tanay: Hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik medicinskog nazivlja, Medicinska naklada Zagreb, 2003
  Oxford University Press: Concise Medical Dictionary, Oxford, 2002.
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Lorna Dubac Nemet, prof., viši predavač
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Analiza i kritička procjena, rješavanje stručne i znanstvene problematike unutar šireg, multidisciplinarnog konteksta u  području laboratorijske biomedicine

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon odslušanih predavanja, odrađenih vježbi, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će:
  1.    Učinkovito pretraživati podatke na internetu i u stručnoj literaturi na engleskom jeziku
  2.    Pronaći željene informacije, sažeti ih i kvalitetno uobličiti poštujući pravila strukturiranja i izrade seminarskog rada na engleskom jeziku
  3.    Prezentirati ključne informacije iz seminarskog rada, pri tome vodeći računa o vizualnom identitetu prezentiranih materijala,
  4.    Koristiti se korektnim pravopisom i izgovorom medicinske terminologije

webmail studomat  knjiznica alumni