blank

Etika i zakonodavstvo u biomedicini

 • Ciljevi predmeta
  Cilj ovog predmeta je proširiti znanje studenta kako bi mogao prepoznati i rješavati etička pitanja i dileme na odabranim primjerima iz područja kliničke prakse, laboratorijske medicine  i biomedicinskih istraživanja.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili ekvivalentna prvostupnička razina (baccalaureate)
 • Etika: Medicina kao profesija, odnos etike i profesije, metode medicinske etike i etike zdravstvene   skrbi,   dokumenti   kojima   se   propisuju   dužnosti   medicinskih   i zdravstvenih  djelatnika  (Hipokratova  zakletva,  Ženevska  deklaracija,  Helsinška deklaracija, Kodeks medicinske etike i deontologije), kvaliteta života i etika zdravstvene skrbi (teorijski i praktični pristupi), vrijednosti u medicinskoj etici, etici zdravstvene skrbi i bioetici, bitni sadržaji i čimbenici u etičkom odlučivanju, etičke teorije: deontologija, utilitarizam i etika vrline, načela za zaštitu fizičkog života, bioetička  načela:  šire i  uže  određenje,  načelo autonomije,  neškodljivosti, dobročinstva i pravednosti, bioetička načela i moralna praksa – analiza slučajeva iz prakse, privatnost, povjerenje i zdravstvena tajna, medicinska tehnika i tehnologija – kulturološko  civilizacijski  koncepti  i  etička  pitanja,  tehnologizacija  medicinske prakse i etička pitanja primjene tehnike i tehnologije u biomedicini.
  Čovjek i njegovo tijelo u medicini i drugim znanostima, paternalizam u medicinskoj etici, etici zdravstvene skrbi i u bioetici, informed consent – pojam povijest, modeli i elementi,  etička  tijela  u  zdravstvenim  ustanovama,  odnos  medicinskog  i zdravstvenog djelatnika prema pacijentu, kolegama i suradnicima, prema institucijama zdravstva i društvu u cjelini, prava pacijenata.
  Zakonodavstvo Svaki zdravsteni djelatnik treba upoznati sustav zdravstvene zaštite u kojoj će raditi. Zakon o zdravstvenoj zaštiti i ostali zdravstveni zakoni. Upoznati se sa osnovnim čimbenicima koji utječu na zdravlje. Definicija i zadaci socijalne  medicine;  Pojmovi  i  definicija  zdravlja  i  bolesti;  Utjecaj  društvenih čimbenika  na  zdravlje;  Unapređenje  i  promicanje  zdravlja;  Mjere  zdravstvene zaštite; Zakon o radu; Zdravstveni odgoj, Svjetska zdravstvena organizacija.
 • Obavezna literatura:
  Fatović-Ferenčić, S, Tucak, A. Medicinska etika. Zagreb: Medicinska naklada;  2010.
  Relevantni znanstveni članci dostupni besplatno on-line
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Prof.dr.sc. Ivan Karner, dr.med.
  Prof.dr.sc. Jerko Barbić, dr.med.
  Prof.dr.sc. Jasminka Milas Ahić, dr.med.
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Primjena etičkih načela profesije u samostalnom i timskom radu.

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon odslušanog kolegija student će moći:
  1.    Prepoznati etički problem
  2.    Razviti sposobnost vještine etičke analize, vještina rješavanja etičkih dilema i konfliktnih etičkih situacija
  3.    Prepoznati i rješavati etička pitanja i dileme na odabranim primjerima iz područja kliničke prakse i biomedicinskih istraživanja
  4.    Objasniti etičke aspekte u području psihijatrije i u području pedijatrije
  5.    Objasniti prisilno i obvezno liječenje na primjerima AIDS-a i duševnih bolesti
  6.    Objasniti etičke aspekte sudjelovanja ljudskih bića u kliničkim istraživanjima i biomedicinskim pokusima te biomedicinskih pokusa na životinjama
  7.    Koristiti zakonske regulative u zdravstvu

webmail studomat  knjiznica alumni