blank

Izabrana područja biofizike

 • Ciljevi predmeta
  Upoznavanje s osnovnim konceptima izabranih područja biofizike i njihova primjene u dijagnostici. Stjecanje znanja i vještina povezanih uz spektroskopiju, svojstva materijala i obradu podataka te njihova primjena u medicini i dijagnostici. Cilj je poticati na analitički, kvantitativni pristup u proučavanju funkcija ljudskog tijela.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili ekvivalentna prvostupnička razina (baccalaureate)
 • Osnove vakuumske fizike. Osnove niskotemperaturene fizike - kriogenika. Metode za depoziciju tankih filmova. Metode pripreme praskastih uzoraka. Sol-gel metoda. Stakla. Keramike. Kompozitni materijali. Nanomaterijali. Ramanova spektroskopija. Infracrvena spektroskopija. Apsorpcijska spektroskopija. Fotoluminescencija. Florescencija. Fosforescencija. Elipsometrija. Moessbauerova spektroskopija Optička mikroskopija. Konfokalna mikroskopija. Transmisijska i pretrazna elektronska mikroskopija. Pretražna tunelska mikroskopija (STM). Mikroskopija atomskim silama (AFM). Pretražna optička mikroskopija bliskog polja (SNOM). Difrakcija x- zrakama. Određivanje 3-D struktura molekula. Braggov zakon. Pripremanje uzoraka. Laseri. Stimulirana emisija elektrona. Nuklearna magnetska rezonancija (NMR). Elektronska paramagnetska rezonancija (EPR). Utjecaj jakog magnetskog polja na spin elektrona i spin jezgre, Blochove jednadžbe. Obrada podataka softwerskim paketima: EXCEL, ORIGIN, MATHCAD, STATISTICA, PEAKFIT, J-IMAGE.
 • Obavezna literatura:
  Miroslav Furić: Eksperimetalne metode moderne fizike, školska knjiga, Zagreb, 1994.
  Odabrani znanstveni i stručni radovi (besplatno dostuoni on-line)

  Dopunska literatura:
  Lecture Notes in Physics: Nanoscale Spectroscopy and Its Applications to Semiconductor Research, Eds.Y. Watanabe, S. Heun, G. Salviati, and N. Yamamoto, Springer Verlag 2002,
  Physical Methods in Bioinorganic Chemistry - Spectroscopy and Magnetism, Ed. Lawrence Que, Sausalito, 2002.
  Nanostructured Materials, Editor Carl C. Koch, William Andrew Publishing, Norwich/ New York, 2002.
  David Harvey, Modern Analytic Chemistry, McGraw-Hill, New York, 1990.
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Prof.dr.sc. Dario Faj
  Doc.dr.sc. Hrvoje Brkić
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Primjena znanja iz fizike  pri definiranju, analiziranju i predlaganju postupaka vezanih uz znanstvena istraživanja  i uvođenje novih laboratorijskih postupaka za otkrivanje i praćenje bolesti i učinka ili djelotvornosti terapije.

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon odslušanih predavanja, odrađenih vježbi, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će:
  1.    Ovladati fizikalnim osnovama potrebnim za razumijevanje primjene fizikalnih zakona u dijagnostici
  2.    Razumjeti fizikalne veličine i jedinice koje se koriste u biofizici
  3.    Razumjeti mehanizme djelovanja dijagnostičkih pretraga na temelju poznavanja osnovnih fizikalnih zakona uporabom jednostavnih modela
  4.    Obrađivati podatke softverskim paketima i moći interpretirati rezultate
  5.    Primijeniti stečeno znanje iz područja fizike u praksi te samostalno nastaviti proširivati svoja znanja iz navedenog područja.

webmail studomat  knjiznica alumni