blank

Izabrana područja biostatistike i informatike

 • Ciljevi predmeta
  Cilj ovog predmeta je osposobiti studenta za samostalno dizajniranje statističko-analitičkih postupaka u planiranom istraživanju. Osposobiti studenta za kritičko čitanje stručne i znanstvene literature i procjenu primjerenosti primijenjenih statističko-analitičkih postupaka i prezentacije rezultata u medicinskoj literaturi. Osposobiti studenta za korektnu uporabu informacijsko komunikacijske tehnologije u baratanju podatcima i znanjem.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili ekvivalentna prvostupnička razina (baccalaureate)
 • Statistička analiza podataka u medicini
  Vrste podataka, opisivanje podataka i uvjeti za primjenu postupaka za opis i analizu podataka. Teorijske razdiobe vjerojatnosti. Ocjena parametara populacije. Statističko testiranje. Ocjena valjanosti dijagnostičkih postupaka. Vremenske serije. Modeli multivarijatne analize. Analiza preživljenja. Kritička analiza statističkih analitičkih postupaka i zaključaka radova objavljenih u medicinskim časopisima. Informatičke metode u medicini: Elektronički zdravstveni zapis. Baze podataka. Sustavi potpore odlučivanju. Simulacije. Biomedicinski signali i slike.
 • Obavezna literatura:
  Ivanković D.(ur.) Statistička analiza podataka u medicini. Zagreb:Medicinska naklada, 2004.
  Kern J, Petrovečki M, urednici. Medicinska informatika. Zagreb: Medicinska Naklada; 2009.
  Relevantni znanstveni članci dostupni besplatno on-line

  Dopunska literatura:
  Petrie A, Sabin C. Medical Statistics at a Glance. Oxford: Blackwell Science Ltd, 2000.
  Knapp RG, Miller MCIII. Clinical Epidemiology and Biostatistics. Baltimore, Williams & Wilkins, 1992.  
  Dawson B, Trapp RG. Basic&Clinical Biostatistics. Lange Medical Books/McGraw Hill, 2004.
  Shortliffe E, Cimino JJ, urednici. Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine. New York: Springer; 2014.
  Venot A, Burgun A, Quantin C, urednici. Medical Informatics, e-Health: Fundamentals and Applications. Paris: Springer-Verlag; 2014.
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, prof. matematike i fizike
  Doc. dr. sc. Krešimir Šolić, dipl. ing. elektotehnike
  Kristina Kralik, predavač, prof. matematike i fizike
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Primjena znanja iz biostatistike i informatike  pri definiranju, analiziranju i predlaganju postupaka vezanih uz znanstvena istraživanja  i uvođenje novih laboratorijskih postupaka za otkrivanje i praćenje bolesti i učinka ili djelotvornosti terapije.

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon odslušanog kolegija student će moći:
  1.    Prepoznati  stupanj  složenosti  podataka  i  izbor  primjerene organizacije  podataka
  2.    Razumjeti  što  znači  izvlačenje  znanja  iz  podataka
  3.    Razumjeti svrhu i primjene simulacijskog modeliranja; upoznati mogućnosti obrade slika  i  signala  
  4.    Kritički analizirati statističke analitičke postupke i zaključke radova publiciranih u medicinskim časopisima
  5.    Samostalno dizajnirati statističko-analitički postupak u planiranom istraživanju

webmail studomat  knjiznica alumni