blank

Kliničko-toksikološke analize

 • Ciljevi predmeta
  Cilj ovo predmeta je primjena, analiza i evaluacija znanja i vještina o ulozi i značaju kliničko-toksikološkog laboratorija, toksikologiji i analitici lijekova i drugih tvari od značaja za kliničku i sudsku praksu.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Odslušani i položeni predmeti s 1. godine DSS Medicinsko laboratorijska dijagnostika
 • Klinička toksikologija kao područje toksikologije. Centri za kontrolu trovanja. Kliničko-toksikološki laboratorij, uloga u dijagnozi i liječenju trovanja.  Organizacija  laboratorija  i  dobra  laboratorijska  praksa.  Uloga laboratorija u dijagnostici i liječenju trovanja. Analiza alkohola u kliničkoj i forenzičnoj toksikologiji. Toksikologija i kvalitativna i kvantitativna analiza lijekova (benzodiazepini, fenotiazini, triciklični antidepresivi, nesteroidni analgetici, ß-blokatori) i drugih supstanci najčešćih uzročnika trovanja. Metode probira. Identifikacija i kvantifikacija sredstava ovisnosti. Zlouporaba lijekova u sportu. Testiranje na radnom mjestu.
  Praktična nastava je integralni nastavak teorijske nastave i koncipirana je sa ciljem da studenti ovladaju kompletnim postupkom kliničko-toksikološke analize. Prikazi slučajeva i interpretacija rezultata. Prikazi slučajeva i interpretacija rezultata.; Određivanje alkohola u krvi i postmortalno. Analiza alkohola u bedrenom mišiću.
 • Obavezna literatura:
  Topić E, Janković S, Primorac D: Medicinsko biokemijska dijagnostika u kliničkoj praksi. Medicinska naklada, Zagreb, 2004.
  Relevantni znanstveni članci dostupni besplatno on-line

  Dopunska literatura:
  Duraković Z. i sur., Klinička toksikologija, Grafos, Zagreb 2000.
  Plavšić F., Žuntar I., Uvod u analitičku toksikologiju, Školska knjiga, Zagreb, 2007.
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Doc.dr.sc. Sanja Mandić, mag.med.biochem.
  Dr.sc. Dario Mandić, mag.med.biochem.
  Dr.sc. Vesna Horvat, mag.med.biochem.
  Iva Lukić, mag.med.biochem.
  Tara Rolić, mag.med.biochem.
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Analiza i kritička procjena, rješavanje stručne i zannstvene problematike unutar šireg, multidisciplinarnog konteksta u  području laboratorijske biomedicine
  2.    Provedba, osiguravanje i kontrola u biomedicinskom laboratoriju u skladu s dobrom laboratorijskom praksom i etičkim kodeksom ponašanja
  3.    Primjena stečenih znanja i vještina za uvođenje, razumijevanje i vrednovanje naprednih tehnika i metoda primjenjivih u području laboratorijske biomedicine, kao i metoda  za  obradu  i  analizu materijala  
  4.    Provedba rutinskih predanalitičkih, analitičkih i postanalitičkih  postupka u skladu s važećim propisima u biomedicinskim predkliničkim i kliničkim laboratorijima

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon odslušanog predmeta student će moći:
  1.    Opisati principe kliničke toksikologije
  2.    Pripremiti i analizirati uzorak
  3.    Upotrebljavati / demonstrirati praktično znanje i vještine o laboratorijskim dijagnostičkim metodama
  4.    Organizirati rad laboratorija u skladu s dobrom laboratorisjkom praksom
  5.    Kvalitativno i kvantitativno analizirati biološke uzorke primjenom odgovarajućih predanalitičkih, analitičkih i postanalitičkih metoda

webmail studomat  knjiznica alumni