blank

Laboratorijska dijagnostika infektivnih bolesti

 • Ciljevi predmeta
  Cilj ovog predmeta je proširiti znanje studenta o značaju dobre laboratorijske prakse u kliničkom laboratoriju i korištenju dijagnostičkih tehnologija u postavljanju dijagnoze i terapiji infektivnih bolesti.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Odslušani i položeni predmeti s 1. godine DSS Medicinsko laboratorijska dijagnostika
 • Osnovni pojmovi iz opće infektologije, najčešće zarazne bolesti i klinički sindromi koje  oni  uzrokuju,  principi  dijagnostike,  racionalne  antimikrobne  terapije  i profilakse zaraznih inezaraznih infektivnih bolesti, infekcije u imunokompromitiranih osoba, bolničke infekcije, laboratorijska dijagnostika.
 • Obavezna literatura:
  Josip Begovac, Dragomir Božinović, Miroslav Lisić, Bruno Baršić, Slavko Schoenwald: Infektologija, Zagreb, Profil, 2006.

  Dopunska literatura:
  Relevantni znanstveni članci dostupni besplatno on-line
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Izv.prof.dr.sc. Ljiljana Perić, dr.med.
  Doc.dr.sc. Dubravka Lišnjić, dr.med.
  Doc.dr.sc. Domagoj Drenjančević, dr.med.
  Dr.sc. Arlen Natolović-Požgain, dr.med.
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Provedba, osiguravanje i kontrola u biomedicinskom laboratoriju u skladu s dobrom laboratorijskom praksom i etičkim kodeksom ponašanja
  2.    Primjena stečenih znanja i vještina za uvođenje, razumijevanje i vrednovanje naprednih tehnika i metoda primjenjivih u području laboratorijske biomedicine, kao i metoda  za  obradu  i  analizu materijala  i za rad na složenim automatskim analizatorima
  3.    Provedba rutinskih predanalitičkih, analitičkih i postanalitičkih  postupka u skladu s važećim propisima u biomedicinskim predkliničkim i kliničkim i laboratorijima
  4.    Samostalan i timski rad

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon odslušanog predmeta student će moći:
  1.    Opisati najčešće zarazne bolesti
  2.    Opisati kliničku sliku, epidemiologiju
  3.    Nabrojati metode koje se koriste u laboratorijskoj dijagnostici infektivnih bolesti
  4.    Opisati osnovne principe antimikrobne terapije i osnovne principe sprečavanja intrahospitalnih infekcija
  5.    Steći praktičko znanje i vještine o laboratorijskim metodama i tehnologijama u dijagnostici infektivnih bolesti
  6.    Upotrebljavati / demonstrirati praktično znanje i vještine o laboratorijskim metodama i tehnologijama u dijagnostici infektivnih bolasti
  7.    Kvalitativno i kvantitativno analizirati biološke uzorke primjenom odgovarajućih predanalitičkih, analitičkih i postanalitičkih metoda

webmail studomat  knjiznica alumni