blank

Laboratorijska dijagnostika novotvorina

 • Ciljevi predmeta
  Upoznati studente s temeljnim načelima laboratorijske dijagnostike novotvorina u patologiji. Stjecanje znanja o principima i osnovnim paletama imunohistokemijskih pretraga u patologiji. Povezivanje genskih pogrešaka s primjenom „pametnih“ onkoloških lijekova.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili ekvivalentna prvostupnička razina (baccalaureate)
 • Etiopatogeneza novotvorina (kemijski i fizikalni uzročnici, zračenje, virusi, nasljednost, prehrana). Molekulska osnova novotvorina. Novije spoznaje o načinu metastaziranja novotvorina (geni odgovorni za metastaziranje, angiogeneza kao jedan od patohistoloških pokazatelja). Genske osnove tumora (tumorski antigeni-tumor specifični, tumor udruženi antigeni, protutumorski mehanizmi organizma). Apoptoza (njezina uloga u novotvorinama, morfološka obilježja, metode njezinog određivanja). Važnost molekulske patologije u dijagnostici novotvorina(postavljanje točne dijagnoze ili klasificiranje tumora temeljem molekulske promjene tipične za pojedinu vrstu tumora, rano otkrivanje tumorske stanice molekulskim metodama – IHK, protočna citometrija, in situ hibridizacija, spektralna kariotipksa analiza, PCR, apoptotički indeks, metode sekvencioniranja, tehnologija baze tkivnih mikročipova i mikronizova. Citogenetičke promjene u novotvorinama te metode njihovog dijagnosticiranja. Primjena genske terapije (dosadašnje spoznaje, mogućnost praktične primjene, budućnost).
 • Obavezna literatura:
  Damjanov I, Seiwerth S, Jukić S, Nola M: Patologija. 4. izdanje. Medicinska naklada, Zagreb, 2014.
  Odabrani znanstveni i stručni radovi (besplatno dostuoni on-line)

  Dopunska literatura:
  Robbins SL, Cotran, RS. Robbins Pathologic Basis of Disease. 9th ed. Saunders Company, Philadelphia, 2015.
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, dr. med.
  Prof. dr. sc. Sven Kurbel, dr. med.
  dr. sc. Valerija Blažičević,  dr.med.
  Doc.dr. sc. Ksenija Marjanović, dr.med.
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Analiza i kritička procjena, rješavanje stručne i zannstvene problematike unutar šireg, multidisciplinarnog konteksta u  području laboratorijske biomedicine
  2.    Provedba, osiguravanje i kontrola u biomedicinskom laboratoriju u skladu s dobrom laboratorijskom praksom i etičkim kodeksom ponašanja
  3.    Primjena stečenih znanja i vještina za uvođenje, razumijevanje i vrednovanje naprednih tehnika i metoda primjenjivih u području laboratorijske biomedicine, kao i metoda  za  obradu  i  analizu materijala  
  4.    Provedba rutinskih predanalitičkih, analitičkih i postanalitičkih  postupka u skladu s važećim propisima u biomedicinskim predkliničkim i kliničkim laboratorijima

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon odslušanih predavanja, odrađenih vježbi, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će:
  1.    Navesti gene ključne u svakodnevnoj rutinskoj patohistološkoj dijagnostici tumora
  2.    Samostalno odabrati i provesti imunohistokemijske i druge laboratorijsko dijagnostičke metode
  3.    Kritički tumačiti dobivene rezultate.
  4.    Objasniti pojam metastaze i opisati načine metastaziranja.
  5.    Objasniti djelovanje gena odgovornih za metastaziranje.
  6.    Navesti molekulske promjene tipične za važnije vrste novotvorina.
  7.    Objasniti temeljni princip in situ hibridizacije.
  8.    Navesti različite vrste in situ hibridizacije s prednostima i manjkavostima.
  9.    Objasniti mehanizme djelovanja nekolicine „pametnih“ onkoloških lijekova temeljenih na genskoj analizi tumorskog tkiva.

webmail studomat  knjiznica alumni