blank

Laboratorijska dijagnostika poremećaja hemostaze

 • Ciljevi predmeta
  Produbiti znanje i osposobiti studenta za samostalno razumijevanje testova probiranja hemostaze i razumijevanje osnovnih i najčešćih poremećaja hemostaze. Dobro poznavanje problematike može pomoći u rješavanju konkretnih znanstvenih na području, kako fiziologije tako i najčešćih poremećaja hemostaze

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Odslušani i položeni predmeti s 1. godine DSS Medicinsko laboratorijska dijagnostika
 • Opće  karakteristike  sustava  hemostaze. Interakcija trombocita i krvne žile. Uloga endotelnih stanica u regulaciji sustava hemostaze: Uloga trombocita u procesu hemostaze. Primarna hemostaza. Osnove sekundarne hemostaze. Fiziološka regulacija sustava zgrušavanja. Sustav fibrinolize. Laboratorijsko mjerenje i praćenje hemostaze. Normalne vrijednosti sustava hemostaze. Testovi pretraživanja hemostaze. Nasljedni poremećaji hemostaze. Von Willebrandova bolest. Hemofilija A, Hemofilija B. Rijetki nasljedni poremećaji čimbenika zgrušavanja. Osnove stečenih poremećaja zgrušavanja.
 • Obavezna literatura:
  Zupančić-Šalek S. „Trombociti“, „Sustav zgrušavanja“ „ Bolesti trombocita“ i „Bolesti koagulacije“ u Hematologija, urednik B Labar , E Hauptman i sur. Školska knjiga, Zagreb, 2007.
  Zupančić-Šalek S. „Nasljedni i stečeni poremećaji hemostaze“ u Transfuzijska medicina, u kliničkoj praksi, ured. D Grgičević i sur, Medicinska naklada, Zagreb, 2006.

  Dopunska literatura
  Fauci AS, Kasper DL, Longo DL, Braunwald E, Hauser SL, Jameson JL, et al. Editors. Harrison's Principles of Internal Medicine. 17th ed. New York: McGraw-Hill; 2008.
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Prof.dr.sc. Silva Zupančić-Šalek, dr.med.
  Bojana Bošnjak, dr.med.
  Marija Milić, mag.med.biochem.
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1. Provedba, osiguravanje i kontrola u biomedicinskom laboratoriju u skladu s dobrom laboratorijskom praksom i etičkim kodeksom ponašanja
  2. Primjena stečenih znanja i vještina za uvođenje, razumijevanje i vrednovanje naprednih tehnika i metoda primjenjivih u području laboratorijske biomedicine, kao i metoda za obradu i analizu materijala i za rad na složenim automatskim analizatorima
  3. Provedba rutinskih predanalitičkih, analitičkih i postanalitičkih postupka u skladu s važećim propisima u biomedicinskim predkliničkim i kliničkim i laboratorijima

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon odslušanog predmeta student će moći:
  1. Primijeniti odgovarajuće laboratorijske tehnike
  2. Primijeniti metode za obradu i analizu materijala, kao i za rad na složenim automatskim analizatorima u koagulacijskim laboratorijima
  3. Samostalno analizirati, kritički procjenjivati, pronalaziti rješenja i rješavati konkretne stručne laboratorijske probleme koji se javljaju u različitim radnim okruženjima
  4. Provoditi i osiguravati kontrolu kvalitete u koagulacijskom laboratoriju

webmail studomat  knjiznica alumni