blank

Laboratorijska dijagnostika u forenzičkoj medicini

 • Ciljevi predmeta
  Cilj predmetaje stjecanje znanja i vještina povezanih s laboratorijskoj dijagnostikom koja je u primjeni u suvremenoj forenzičkoj medicini, a obuhvaća područja medicinske biokemije, toksikologije, histologije, imunohistokemije i molekulskom dijagnostikom. Cilj je i  da student usvoji opća načela pravilnog uzorkovanja, pravilne procjene nalaza pretraga, domete pojedinih ili domete grupa pretraga s obzirom na specifičnost, osjetljivost, prediktivnu i kliničku vrijednost.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika ili ekvivalentna prvostupnička razina (baccalaureate)
 • Uvod u laboratorijsku dijagnostiku u forenzičkoj medicini - područja primjene i metodološki principi. Pravni okviri – sučelje medicine, laboratorijske dijagnostike i prava; okvir djelatnosti (ograničenja, pravni okvir); certificiranje i licenciranje. Pregled dijagnostičke opreme i metoda - Instrumentalna podrška; mogućnosti razvoja; obučavanje i struke. Obdukcija – svrha i uzorkovanje; osobitosti uzorkovanja prilikom različitih uzroka i načina smrti; suradnja struka. Laboratorijska obrada uzoraka izuzetih prilikom obdukcije - inicijalna priprema, označavanje, pohrana, zaštita osoblja i osobnih podataka. Histološka dijagnostika - temelji obrade; specijalna bojenja i tumačenje rezultata. Histološka dijagnostika - metode pripreme, prijema i izrade preparata . Toksikološka dijagnostika I – Alkoholometrija; kronična zlouporaba i pravni okviri. Toksikološka dijagnostika I - tumačenje nalaza alkoholometrijske dijagnostike. Toksikološka dijagnostika II - Dijagnostika utapanja; Ugljični monoksid; micetizam.  Toksikološka dijagnostika II - obrada uzoraka za toksikološku obradu. Forenzička farmakologija i intoksikacije - lijekovi i nuspojave; farmakogenetička pozadina odgovor ana lijek; dijagnostika intoksikacija. Intoksikacije – laboratorijska dijagnostika; rad na slučajevima. Strijelne ozljede i laboratorijske smjernice - važnost i mogućnosti laboratorijske analize strijelnih ozljeda. Spolno nasilje i laboratorijske dijagnostika – epidemiologija; struke i suradnja; uzrokovanje. Smrt pri dijagnostičkim postupcima- epidemiologija i etiologija; odgovornost. Nagle i iznenadne smrti – laboratorijske mogućnosti utvrđivanja uzroka smrti; nepredviđene reakcije na liječenje; genetička podložnost i laboratorijska dijagnostika. Sindrom iznenadne smrti dojenčeta – epidemiologija; laboratorijska obrada; prikazi kliničkih slučajeva. Intoksikacije – overdose (I) - prikazi slučajeva. Intoksikacije – overdose (II) - razrada slučajeva i dijagnostičke opcije. Izuzimanje bioloških uzoraka I -Tragovi; brisovi. Izuzimanje bioloških uzoraka II – Tragovi;  brisovi. Pregled živih osoba - potrebe – indikacije; epidemiologija; datiranje modrica i laboratorijske mogućnosti. Psihološki aspekti rada s obiteljima pokojnika - pristup obitelji, žalovanje. Psihološki aspekti rada sa žrtvama nasilja - pristup žrtvi; suradnja tima. Forenzička radiologija i virtopsija - radiološka dijagnostika u sudskoj medicini (indikacije, mane i prednosti); virtualna obdukcija i laboratorijska priprema . Forenzička genetika – pregled; ponavljanje molekularnih osnova; sadašnjost i budućnost. Forenzička genetika – laboratorijska dijagnostika; klinički slučajevi. Izuzimanje bioloških uzoraka i obrada  - evidentiranje; krvni uzorci; krvne mrlje. Vještačenje laboratorijskih nalaza - stručnost i vještaštvo
 • Obavezna literatura:
  Primorac D i suradnici, Primjena analize DNA u sudskoj medicini i pravosuđu, Nakladni Zavod Matice Hrvatske, 2001.
  Zečević D. i sur. Sudska medicina i deontologija, 4. izdanje, Zagreb: Medicinska naklada, 2004.
  Relevantni znanstveni članci dostupni besplatno on-line

  Dopunska literatura:
  Kazneni zakon, 1. izdanje, Zagreb: Narodne novine 1997.
  Pekka Savkko, Knight; Knight's Forensic Pathology, 3. izdanje, London, Arnold, 2004
  Rudin N., Inman K., Forensic DNA Analysis, 2. izdanje, London, CRC Press, 2002
  Hope T., Savulescu J., Hendrick J., Medical Ethics and Law, London, Churchill Livingstone. 2003.
  Vincent J.M. DiMaio, Suzanna E. Dana. Handbook of Forensic Pathology. CRC Pres, 2007
  • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Doc.dr.sc.Stana Tokić, mag.mol.biol.
  Prof.dr.sc. Mladen Marcikić, dr.med.
  Doc.dr.sc. Katarina Mišković Špoljarić, mag.ing.techn.
  Dr.sc. Teuta Opačak Bernardi, mag.mol.biol.
  Dr.sc. Valerija Blažičević, dr.med.
  Dr.sc. Elizabeta Matuzalem Marinović, dr.med.
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Analiza i kritička procjena, rješavanje stručne i zannstvene problematike unutar šireg, multidisciplinarnog konteksta u  području laboratorijske biomedicine
  2.    Provedba, osiguravanje i kontrola u biomedicinskom laboratoriju u skladu s dobrom laboratorijskom praksom i etičkim kodeksom ponašanja
  3.    Primjena stečenih znanja i vještina za uvođenje, razumijevanje i vrednovanje naprednih tehnika i metoda primjenjivih u području laboratorijske biomedicine, kao i metoda  za  obradu  i  analizu materijala  
  4.    Provedba rutinskih predanalitičkih, analitičkih i postanalitičkih  postupka u skladu s važećim propisima u biomedicinskim predkliničkim i kliničkim laboratorijima

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  1.    Izložiti nove spoznaje o uzorcima, postupcima i principima laboratorijske dijagnostike koji se koriste u forenzičkoj medicini
  2.    Opisati postupke označavanja, pohrane i obrade uzoraka uzetih prilikom sudske-medicinske obdukcije
  3.    Opisati principe i primjene molekularnih metoda koja se rabe u forenzičkoj genetici
  4.    Definirati sljedivost uzorka i opisati načine osiguravanja sljedivosti uzorka
  5.    Opisati značaj vještačenja laboratorijskih nalaza
  6.    Kvalitativno i kvantitativno analizirati biološke uzorke primjenom odgovarajućih predanalitičkih, analitičkih i postanalitičkih metoda

webmail studomat  knjiznica alumni