blank

Laboratorijska dijagnostika uz bolesnika

 • Ciljevi predmeta
  Cilj ovog predmeta je naučiti studenta kako samostalno analizirati, kritički procjenjivati, pronalaziti rješenja i rješavati konkretne stručne laboratorijske probleme koji se javljaju u različitim radnim okruženjima, kao i kako provoditi i osiguravati kontrolu kvalitete POCT.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Odslušani i položeni predmeti s 1. godine DSS Medicinsko laboratorijska dijagnostika
 • Povijesni razvoj pretraga uz bolesnika (engl. Point of care testing, POCT). Svrha i smisao provođenja, cost-benefit analiza. Povezanost različitih vrsta ishoda s uvođenjem POCT, mogućnosti poboljšanja zdravstvene skrbi kroz POCT. Biokemijske, hematološke i koagulacijske pretrage koje se mogu obavljati uz bolesnika. Tehnološka rješenja instrumenata. Osnovne zajedničke karakteristike POCT  tehnologija.  Rukovanje  i  tehničko  održavanje  instrumenata,  analitička kontrola kvalitete. Edukacija kliničkog osoblja za provođenje pretraga uz bolesnika. Važnost predanalitike. Organizacija POCT službe u kliničkim ustanovama. Centralni nadzor mrežno povezanih instrumenata – prednosti i nedostaci. Uloga magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike kao konzultanta. Pretrage uz bolesnika kao poveznica laboratorijskih stručnjaka i kliničara
 • Obavezna literatura:
  1. Priručnik: Laboratorijske pretrage uz bolesnika. Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Zagreb, 2005. Urednik: D. Rogić
  2. The National Academy of Clinical Biochemistry Published Laboratory Medicine Practice Guidelines
  3. Point of care testing - preporuke IFBLS i EPBS

  Dopunska literatura
  1. Price CP, St John A, Hicks JM: Point of care testing. AACC Press, Washington DC, 2004.
  2. NACB Laboratory Medicine Practice Guidelines: Evidence-based Practice for POCT.
  3. Lewandrowski K. Clinical Chemistry. Laboratory Management and Clinical Correlations. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2002.
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Prof.dr.sc. Aleksandar Včev, dr.med.
  Doc.dr.sc. Mirjana Stupnišek, mag.med.lab.diagn.
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1. Provedba rutinskih predanalitičkih, analitičkih i postanalitičkih postupke u skladu s dobrom laboratorijskom praksom uz bolesnika
  2. Samostalna analiza, kritička procjena, pronalaženje rješenja i rješavanje konkretne stručne laboratorijske probleme koji se javljaju u različitim radnim okruženjima
  3. uspostavljanje kvalitetnog odnosa s korisnicima usluga zasnovanog na uzajamnom poštovanju i povjerenju i učinkovitoj komunikaciji

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen:
  1. Definirati zajedničke karakteristike pretraga uz bolesnika (engl. Point of care testing, - POCT)
  2. Primjenjivati odgovarajuće laboratorijske tehnologije i metode za obradu i analizu materijala, kao i za rad na analizatorima uz bolesnika
  3. Samostalno analizirati, kritički procjenjivati, pronalaziti rješenja i rješavati konkretne stručne laboratorijske probleme koji se javljaju u različitim radnim okruženjima
  4. Provoditi i osiguravati kontrolu kvalitete POCT

webmail studomat  knjiznica alumni