blank

Laboratorijski menadžment

 • Ciljevi predmeta
  Cilj ovog predmeta je upoznati  studenta  sa  principima  laboratorijskog menadžmenta   i   upravljanja   laboratorijem,   na   temelju   pripreme   strateškog   i poslovnog plana, poznavanja izrade proračuna laboratorija i financijskog plana, a na načelima dobre laboratorijske prakse.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Završen preddiplomski studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili ekvivalentna prvostupnička razina (baccalaureate)
 • Laboratorijska  organizacija  i  menadžment  kvalitetom:  izbor radnih  procedura,  planiranje  u  laboratoriju,  izbor  opreme  i  metoda,  poznavanje „cost-benefit“  analize,  cijena  koštanja  testa.  Procjena  kvalitete  u  laboratoriju. Poboljašanje produktivnosti i efikasnosti u laboratoriju. Upravljanje laboratorijskom tehnologijom. Primjena standarda i normativa u laboratoriju. Upravaljanje Point-of- Care ispitivanjima. Upravljanje podacima: medicinska informatika, prosljeđivanje podataka,  telekomunikacije,  prezentacija  i  rukovanje  laboratorijskim  podacima (izbor jedinica, izgled i sadržaj izvješća). Edukacija laboratorijskog osoblja, pisanje i održavanje  procedura  sustava  kvalitete.  Osnovno  poznavanje  kliničke epidemiologije. Primjena zakonske i etičke regulative: provođenje u laboratoriju, etički aspekti i konvencije pri izradi, interpretaciji, izvještavanju i korišenju medicinsko-laboratorijskih podataka. Poznavanje ISO standarda i principa akreditacije: uvođenje u laboratorij, održavanje sustava kvalitete. Intralaboratorijska organizacija službe po specifičnosti problematike koja se obrađuje. Ciljanost oduzimanja materijala, pohranjivanje materijala, okolnosti otpreme materijala, evidentiranje,   primarna   obrada,   distribucija   do   mjesta   analize,   specifičnost analitičkog  postupka.  Sakupljanje  rezultata,  kontrola,  verifikacija  i  distribucija nalaza do korisnika usluga. nužna oprema i prateće službe i sredstva održavanja u funkciji. Proces donošenja odluke za nabavu novih instrumenata, postupaka  i  reagensa,  faze  u  evaluaciji  instrumenata,  počevši  od  faze  selekcije instrumenta (analiza uloge instrumenta u procesu rada), faza kliničko laboratorijske evaluacije do faze ekonomske isplativosti (cijena instrumenta, troškovi reagencija/analiza,   troškovi   potrošnog   materijala/analiza,   troškovi   održavanja, ukupni troškovi/analiza).
  Praktična nastava: Uspostavljanje modela organizacije laboratorija. Metode i modeli izračuna  laboratorijske  produktivnosti  osoblja.  Izračun  cijene  koštanja  analize. Izrada komunikacijskih obrazaca - načini prezentacije. Izbor i primjena standarda u laboratoriju. Izrada dokumenata sustava kvalitete.
 • Obavezna literatura:
  Važeća zakonska regulativa u Republici Hrvatskoj
  Relevantni znanstveni članci dostupni besplatno on-line
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Prof.dr.sc. Aleksandar Včev, dr.med.
  Prof.dr.sc. Branko Dmitrović, dr.med.
  Doc.dr.sc. Vatroslav Šerić, mag.med.biochem.
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Organiziranje i upravljanje radom u biomedicinskom kliničkom laboratoriju
  2.    Upotreba znanja iz upravljanja, zakonodavstva, regulative i etike u području laboratorijske biomedicine
  3.    Provođenje i osiguravanje kontrole kvalitete u biomedicinskom laboratoriju u skladu s dobrom laboratorijskom praksom i etičkim kodeksom ponašanja
  4.    Primjena stečenih znanja i vještina za uvođenje, razumijevanje i vrednovanje naprednih tehnika i metoda primjenjivih u području laboratorijske biomedicine

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  Nakon odslušanog kolegija student će moći:
  1.    Provoditi dobru laboratorijsku organizaciju i učinkovitost u radu
  2.    Procijeniti kvalitetu laboratorijskog rada
  3.    Provoditi zaštite na radu
  4.    Provoditi zakonsku i etičku regulativu
  5.    Poznavati principe akreditacije medicinskog laboratorija

webmail studomat  knjiznica alumni